Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Bernasovský Ivan (50%)
Autor:Bernasovská Jarmila (50%)
Názov:Somatický vývin rómskych detí školského veku
Vydavateľské údaje:Prešov : Metodické centrum, 1996
Rozsah:186 s.
ISBN:80-8045-017-X
Ohlas:[4] PAVÚK, Andrej: Analýza negatívnych účinkov fajčenia počas tehotnosti na plod u rómskej a nerómskej populácie žien v regióne východného Slovenska. In: Alkoholizmus a drogové závislosti, roč. 35, 2000, č. 2, s. 87.
Ohlas:[4] HORVÁTH, Rudolf: Telesný vývin a pohybová výkonnosť rómskych detí mladšieho škoského veku. Prešov : ManaCon, 2001. S. 123. ISBN 80-89040-08-X.
Ohlas:[3] BLÁHA, Pavel: Studium tělesného vývoje a pohybové aktivity u romských dětí. In: Česká antropologie, 51, 2001, s. 121.
Ohlas:[4] PAVÚK, Andrej: Fajčenie a jeho vplyv na graviditu a pôrod v závislosti od etnickej príslušnosti. In: Bulletin Slovenskej antropologickej spoločnosti pri SAV, 2001, č. 4, s. 145.
Ohlas:[3] NAGY, Melinda: A romák eredete a legendák és a tudomány tükrében. In: Pont, 2002, 1. szám, s. 103.
Ohlas:[4] ŠUTKA, Vladimír - ANTONIEWICZ, Arkadiusz. Úroveň somatických ukazovateľov a pohybovej výkonnosti rómskych detí na ZŠ Krčméryho v Nitre. In Socializácia rómskej mládeže prostredníctvom telesnej výchovy a športu [CD/ROM]. Nitra : UKF, 2004, s. 27.
Ohlas:[4] BROĎÁNI, Jaroslav - ANTONIEWICZ, Arkadiusz - FELIX, Karol. Úroveň pohybovej výkonnosti a telesného rozvoja u Rómov zo Slovenska a Maďarska. In Socializácia rómskej mládeže prostredníctvom telesnej výchovy a športu [CD/ROM]. Nitra : UKF, 2004, s. 22.
Ohlas:[4] FELIX, Karol. Socializácia rómskej mládeže prostredníctvom telesnej výchovy a športu. In Socializácia rómskej mládeže prostredníctvom telesnej výchovy a športu [CD/ROM]. Nitra : UKF, 2004, s. 58.
Ohlas:[4] HORŇÁK, Ladislav. Rómsky žiak v škole. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta, 2005, s. 325.
Ohlas:[4] PAVÚK, Andrej. Porovnanie pôrodných hmotností rómskych a nerómskych donosených novorodencov narodených v rokoch 1968-2001 v regióne východného Slovenska. In Prírodné vedy. Roč. 40 : biológia - ekológia. Prešov : Fakulta humanitných a prírodných vied PU, 2004, s. 19.
Ohlas:[4] MATEJOVIČOVÁ, B., BALLA, Š. Telesné parametre rómskych detí mladšieho školského veku zo stredného Slovenska. In Slovenská antropológia : bulletin Slovenskej antropologickej spoločnosti pri SAV. 2005, roč. 1, č. 1, s. 122.