Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Ripka Ivor (100%)
Názov:Slovník slovenských nárečí. Zv. 1, (A-K)
Vydavateľské údaje:Bratislava : Veda, 1994
Rozsah:938 s.
Ohlas:[4] BALLEKOVÁ, Katrína. Stracila som partu, zelení venec... In Kultúra slova. 2000, roč. 34, č. 3, s. 168.
Ohlas:[3] ŽIGO, P. Kačestvennyje svojstva pridatočnych predloženij i celi v slovanskich dialektach. In Obščeslavianskij lingvističeskij atlas. Moskva : Indrik, 2000, s. 193.
Ohlas:[3] KLEPIKOVA, G.P. Izučenije slavianskich zaimstvovanij v rumynskom i novyje dannyje slavjanskoj lingvogeografii. In Obščeslavianskij lingvističeskij atlas. Moskva : Indrik, 2000, s. 183.
Ohlas:[4] HABOVŠTIAK, Anton. Jazykový zemepis a germanizmy v slovenských nárečiach. In Človek a jeho jazyk. 1. Jazyk ako fenomén kultúry. Bratislava : Veda, 2000, s. 464.
Ohlas:[4] FERENČÍKOVÁ, Adriana. Pohľad na slovo bor a jeho deriváty z územného aspektu. In Človek a jeho jazyk. 1. Jazyk ako fenomén kultúry. Bratislava : Veda, 2000, s. 416.
Ohlas:[4] HABOVŠTIAKOVÁ, Katarína. Blanár a iné priezviská motivované remeslami. In Slavica slovaca. 2000, roč. 35, č. 2, s. 113.
Ohlas:[4] SIKORA, Kazimierz: Orawskie partykuly gwarowe w aspekcie polsko-slowackich zwiazków jezykowych. In: Slovensko-poľské vzťahy v reláciách interkultúrnej komunikácie. Prešov : Prešovská univerzita, 2000. S. 195.
Ohlas:[4] KRÁLIK, Ľubor: Od Abraháma k abrahámovinám. In: Vlastné mená v jazyku a spoločnosti. Banská Bystrica : UMB, 2000. S. 246.
Ohlas:[3] DVORNICKÁ, Ľubica: Téma chudoby v slovenskej nárečovej frazeológii. In: Zbornik Matice Srpske za filologiju i lingvistiku. XLIII. Novi Sad : Matica Srpska, 2000. S. 163.
Ohlas:[3] SKLADANÁ, Jana: Frazeológia v troch typoch slovníkov: v historickom, nárečovom a súčasnom spisovnom. In: Frazeografia slowianska. Opole : Uniwersytet Opolski, 2001. S. 183.
Ohlas:[3] DUDOK, Daniel: Charakteristické znaky priezvisk Slovákov v Juhoslávii. In: Zbornik Matice Srpske za filologiju i lingvistiku. XLIII. Novi Sad : Matica Srpska, 2000. S. 200.
Ohlas:[4] ŽIGO, Pavol: Lexikálne prevzatia na slovensko-rakúskom pomedzí. In: Slavica Slovaca, roč. 36, 2001, č. 1, s. 12.
Ohlas:[4] GULEŠIČ, Milvia: Hungarizmi u hrvatskim i slovačkim frazemima. In: K aktuálnym otázkam frazeológie. Nitra : UKF, 2001. S. 110.
Ohlas:[3] GOLEBIOWSKA, Teresa: Z zagadnieň redakcyjnych "Slownika gwar polskich". In: Studia dialektologiczne II. Kraków : Instytut jezyka polskiegi PAN, 2002. S. 245.
Ohlas:[4] KRÁLIK, Ľubor: Nad novým slovníkom maďarských prevzatí v slovenčine. In: Slovenská reč, roč. 67, 2002, č. 2, s. 86.
Ohlas:[4] KRŠKO, Jaromír. Hydronymia povodia Turca. 1. vyd. Banská Bystrica : FHV UMB, 2003, s. 159.
Ohlas:[4] KRÁLIK, Ľubomír. Hungarian Loanwords in the Slovak Language. In Slovenská reč, 2003, roč. 68, č. 4, s. 231.
Ohlas:[4] VALENTOVÁ, Iveta. Vera, zvera, viera, verung; veriť, zveriť, borgovať. In Slovenská reč, 2003, roč. 68, č. 3, s. 148.
Ohlas:[4] PAPSONOVÁ, Mária. Das Magdeburger Recht und das Silleiner Rechtsbuch. Frankfurt am Main : Peter Lang Europäischer Verlag der Wissenschaften, 2003, s. 753.
Ohlas:[4] KIRÁLY, Peter. K otázke niektorých maďarizmov v slovenčine.In Život v dejinách a jazykových vzťahoch. Bratislava : Slavistický kabinet SAV, 2003, s. 75.
Ohlas:[4] BLANÁR, Vincent. Slovesá liať a sypať v slovanských jazykoch. In Život v dejinách a jazykových vzťahoch. Bratislava : Slavistický kabinet SAV, 2003, s. 83.
Ohlas:[4] DZENDZELIVSKA, Natalija. Slovanske bradlo i joho slovjanski vidpovidnyky. In Život v dejinách a jazykových vzťahoch. Bratislava : Slavistický kabinet SAV, 2003, s. 112.
Ohlas:[4] FERENČÍKOVÁ, Adriana. Slová pätora a patora v slovenčiny. In Život v dejinách a jazykových vzťahoch. Bratislava : Slavistický kabinet SAV, 2003, s. 95.
Ohlas:[4] HOLUB, Zbyněk. Lexikon nejjižnějšího úseku českých nářečí. Dobrá Voda : Aleš Čeněk, 2003, s. 698.
Ohlas:[4] VALENTOVÁ, Iveta. Na veru ci nedajú, zeber si penáze! In Kultúra slova, 2003, roč. 37, č. 4, s. 220.
Ohlas:[4] MILLA, Ljuba. Zoologična leksyka ukrajiskych hovoriv Schidnoji Slovaččyny. In Slovensko-ukrajinské vzťahy v oblasti jazyka, literatúry, histórie a kultúry. Prešov : FF PU, 2003, s. 121.
Ohlas:[3] IMRICHOVÁ, Mária. Problematika spracúvania synsémantických slov a vlastných mien v celonárodnom nárečovom slovníku. In Gwary dzis 2 : regionalne slowniki i atlsy gwarowe. Poznan : Wydawnictwo PTPN, 2003, s. 185.
Ohlas:[4] ŽIGO, P. Genetické paralelizmy slovenskej a južnoslovanskej toponymie. In Vlastné meno v komunikácii. Bratislava : Veda, 2003, s. 63.
Ohlas:[4] POVAŽAJ, M. Názvy dolín na Slovensku. In Vlastné meno v komunikácii. Bratislava : Veda, 2003, s. 167.
Ohlas:[4] FERENČÍKOVÁ, A. Pomoc areálovej lingvistiky pri výskume motivácie priezvísk alebo Šatan nemusí byť satan. In Vlastné meno v komunikácii. Bratislava : Veda, 2003, s. 288.
Ohlas:[4] KRAJČOVIČ, Rudolf. Z galérie osobností v dejinách spisovnej slovenčiny (VIII.) Polemiky a kritiky v štúrovskom období. In Kultúra slova, 2004, roč. 38, č. 2, s. 73.
Ohlas:[4] MAJTÁN, M. Pomenúvanie kráv na Slovensku začiatkom 19. storočia (Tvorenie mien v súpisoch Bytčianskeho panstva). In Slovenská reč, 2004, roč. 69, č. 3, s. 158.
Ohlas:[4] SEDLÁKOVÁ, Marianna. Fonologický základ bernolákovskej kodifikácie slovenčiny. 1. vyd. Prešov : FHPV PU, 2004, s. 138.
Ohlas:[4] KARPINSKÝ, Peter. Analýza lexiky slovníka Pavla K. Kadáka Praktičný slovesnko-anglický tlumač s prihliadnutím na inojazyčné a nárečové vplyvy. In Slovenčina na začiatku 21. storočia. Prešov : FHPV PU, 2004, s. 217.
Ohlas:[4] BARTKO, Ladislav. Jazykové kontakty slovenčiny s maďarčinou a ich odraz vo východoslovenskom nárečí. In Slovenčina na začiatku 21. storočia. Prešov : FHPV PU, 2004, s. 346.
Ohlas:[4] RUSEK, Jerzy. Nad Slownikiem gwar slowackich. In Slovenčina na začiatku 21. storočia. Prešov : FHPV PU, 2004, s. 194.
Ohlas:[4] Adam František Kollár a Tereziánsky urbár z r. 1767. In Slovenčina na začiatku 21. storočia. Prešov : FHPV PU, 2004, s. 252.
Ohlas:[4] BUZÁSSYOVÁ, Klára. Čo dáva slovotvorba lexikografii. In Editor Martin Ološtiak: Lexikálna sémantika a derivatológia : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej pri príležitosti životného jubilea prof. PhDr. Juraja Furdíka, CSc., Prešov 5. december 2000. Košice : Vydavateľstvo LG, 2007, s. 51.
Ohlas:[4] POVAŽAJ, Matej. Názvy jaskýň a priepastí na Slovensku. In Súradnice súčasnej onomastiky : zborník materiálov zo 16. slovenskej onomastickej konferencie. Bratislava : Veda, 2007, s. 168.
Ohlas:[4] NEWERKLA, Stefan Michael. Postavenie češtiny pri sprostredkovaní germanizmov do slovenčiny. In Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka. 2007, roč. 72, č. 1, s. 34.
Ohlas:[4] VALENTOVÁ, Iveta. Zo studnice rodnej reči. In Kultúra slova : vedecko-popularizačný časopis pre jazykovú kultúru a terminológiu. 2007, roč. 41, č. 1, s. 37.
Ohlas:[4] MAJTÁN, Milan. Priezviská Radlinský a Dilong. In Kultúra slova : vedecko-popularizačný časopis pre jazykovú kultúru a terminológiu. 2007, roč. 41, č. 1, s. 20.
Ohlas:[4] ŽIGO, Pavol. Vinohradnícky termín ako zdroj ďalšieho bádania. In Tradícia v slove, slovo v tradícii : (inšpiratívny Jozef R. Nižnanský). Bratislava : Veda, 2007, s. 22. ISBN 978-80-224-0983-4.
Ohlas:[4] DVORNICKÁ, Ľubica. Nárečové výskumy Jozefa Remžu Nižnanského v Brestovanoch. In Tradícia v slove, slovo v tradícii : (inšpiratívny Jozef R. Nižnanský). Bratislava : Veda, 2007, s. 44. ISBN 978-80-224-0983-4.