Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Turek Milan (50%)
Autor:Hugec Juraj (50%)
Názov:Pohybová výkonnosť rómskych detí na 1. stupni ZŠ
Zdroj:Výchova a vzdelávanie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia
Vydavateľské údaje:Prešov : Pedagogická fakulta UPJŠ, 1996
Lokácia:S. 51-53
ISBN:80-88697-34-4
Ohlas:[4] BEREŽNÁ, M.: Porovnanie pohybovej výkonnosti rómskej a bežnej populácie. In: Zborník referátov z 5. celoštátnej študentskej vedeckej konferencie vo vednom systéme "Vedy o športe", Prešov 6. mája 1999. Prešov : FHPV PU, 1999. S. 28.
Ohlas:[4] MISÁROŠOVÁ, Martina. Účinnosť strečingového programu na zlepšenie kĺbovej pohyblivosti mladých plavcov. In Telesná výchova a šport : časopis Slovenskej vedeckej spoločnosti pre telesnú výchovu a šport a Ministerstva školstva Slovenskej republiky. 2005, roč. 15, č. 3-4, s. 16.
Ohlas:[3] ADAMČÁK, Š. Somatic development of Roman pupils at basic schools = Somatický vývin rómskych žiakov na základnej škole. In Studia kinanthropologica. 2005, vol. 6, no. 2, p. 98.
Ohlas:[3] SUCHOMEL, Aleš. Tělesně nezdatné děti školního věku : (motorické hodnocení, hlavní činitelé výskytu, kondiční programy). 1. vyd. Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2006, s. 338.