Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFD
Autor:Zozuľak Ján (100%)
Názov:Problematika výchovy a kvality života v myslení Jána Zlatoústeho
Zdroj:Sociálna práca - ľudské práva - vzdelávanie dospelých : zborník referátov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, Prešov, 24. a 25. 11. 1998
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 1998
Lokácia:S. 258-265
ISBN:80-88885-49-3
Ohlas:[4] ZOZUĽAKOVÁ, Dana: Kresťanská rodina a jej vplyv na deti podľa svätého Jána Zlatoústeho. In: Pravoslávny teologický zborník 25/10. Prešov : PBF PU, 2002. S. 209.
Ohlas:[4] KUZYŠIN, Bohuslav. Christológia Jána Zlatoústeho. In Nipsis : časopis zaoberajúci sa otázkami teológie, filozofie, etiky a duchovnosti v spoločenskom kontexte, ISSN 1337-0111. 2007, roč. 2, č. 1, s. 70.
Ohlas:[4] KUZYŠIN, Bohuslav. Sociálne prvky kresťanskej edukácie. In Kresťanské východiská sociálnej práce a jej misijný rozmer : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej dňa 6.-7. októbra 2008 v Prešove [on-line]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2009 [cit. 2010-01-20], s. 33. ISBN 978-80-555-0076-8. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/elpub2/PBF/Sak3/index.html>
Ohlas:[4] ZOZUĽAKOVÁ, Viera. Didaktika pravoslávnej náboženskej výchovy ako školského predmetu. 1. vyd. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, 2009, s. 115. ISBN 978-80-555-0016-4.
Ohlas:[4] KUZYŠIN, Bohuslav. Vybrané kapitoly z katechetiky. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2009, s. 124. ISBN 978-80-8068-989-6.
Ohlas:[3] ŠAK, Štefan. Misijné štúdie I. 1 vyd. Gorlice : Diecezjalny osrodek kultury prawolawnej ELPIS w Gorliciach, 2009, s. 91. ISBN 978-83-928613-1-7.