Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:BED
Autor:Antoničová Irena (100%)
Názov:Niektoré otázky uplatňovania humanistickej koncepcie v škole
Zdroj:Nové trendy v pedagogicko-psychologickej príprave učiteľov : zborník z vedeckého seminára konaného dňa 16.1.1998
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita, Fakulta humanitných a prírodných vied, 1998
Lokácia:S. 39-42
ISBN:80-88885-60-4
Ohlas:[3] ČERNOTOVÁ, Marta: Dve roviny skúmania osobnosti učiteľa. In: Poslední desetiletí v českém a zahraničním pedagogickém výzkumu. Hradec Králové : VŠP, 1999. S. 136.
Ohlas:[4] GÁBOROVÁ, Ľubica: Kongruencia, empatia a akceptácia učiteľa ako facilitátory významného učenia sa žiaka. In: Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis. Humanitné vedy. 1999, 1, s. 83.
Ohlas:[4] ČERNOTOVÁ, Marta: Pedeutologický výskum ako nástroj zvyšovania kvality práce učiteľa. In: Systém kvality vzdelávania. Bratislava : Metodické centrum, 1999. S. 83.
Ohlas:[4] ČERNOTOVÁ, Marta: Dve roviny skúmania osobnosti učiteľa. In: Poslední desetiletí v českém a zahraničním pedagogickém výzkumu. Hradec Králové : VŠP, 1999. S. 136.
Ohlas:[4] DARÁK, Milan: K niektorým problémom etiky učiteľskej profesie. In: Pedagogická profesia v kontexte aktuálnych spoločenských zmien. Prešov : Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity, 2001. S. 355.
Ohlas:[4] DROTÁROVÁ, Eva: K osobnostnej príprave učiteľov v kontexte humanizácie školstva. In: Pedagogická profesia v kontexte aktuálnych spoločenských zmien. Prešov : Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity, 2001. S. 69.
Ohlas:[3] LIBA, Jozef: Koncepcia výchovy k zdraviu v príprave budúcich učiteľov. In: Učitelé a zdraví 4. Brno: Psychologický ústav AV ČR, 2002. S. 73.
Ohlas:[3] KRAJČOVÁ, Nadežda. Školská edukácia - cesta k celoživotného vzdelávaniu sa človeka. In Edukacyjne aspekty wspólpracy i partnerstwa w srodowiskach lokalnych. Rzeszów : Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli, 2004, s. 189.
Ohlas:[3] PASTERNÁKOVÁ, Lenka. Rodina a jej význam pri tvorení hodnôt. In Socialia 2006 : sborník příspěvků z X. ročníku konference s mezinárodní účastí konané v Hradci Králové ve dnech 20.-21.10.2006. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007, s. 256.