Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Sabol Ján (100%)
Názov:Grafické a fonické sústavy
Zdroj:Studia Academica Slovaca. 24 / Red. J. Mlacek
Lokácia:[24] (1995), s. 158-163
Ohlas:[4] Buffa, F.: . In: Z poľsko-slovenských jazykových vzťahov. Prešov : Náuka, 1998. s. 166.
Ohlas:[4] OČENÁŠ, Ivan: O niektorých reláciách prvkov fonickej a grafickej sústavy slovenčiny v procese komunikácie. In: Retrospektívne a perspektívne pohľady na jazykovú komunikáciu. Banská Bystrica : Pedagogická fakulta UMB, 1999. S. 82.
Ohlas:[4] OČENÁŠ, Ivan: O niektorých reláciách prvkov fonickej a grafickej sústavy slovenčiny v procese komunikácie. In: Retrospektívne a perspektívne pohľady na jazykovú komunikáciu. Banská Bystrica : Pedagogická fakulta UMB, 1999. S. 83.
Ohlas:[4] OČENÁŠ, Ivan. Fonetika so základmi fonológie a morfológia slovenského jazyka. 1. vyd. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulty, 2003, s. 123.
Ohlas:[3] UNUK, Drago. Zlog v slovenskem jeziku. 1. nat. Ljubljana : Rokus, 2003, s. 178.
Ohlas:[4] OČENÁŠ, Ivan. Korešpondencia prvkov fónickej a grafickej sústavy v súčasnej spisovnej slovečine. In Slovenčina na začiatku 21. storočia. Prešov : Prešovská univerzita, Fakulta humanitných a prírodných vied, 2004, s. 133.
Ohlas:[4] OČENÁŠ, Ivan. Korešpondencia prvkov fónickej a grafickej sústavy v súčasnej spisovnej slovenčine. In Súčasná jazyková komunikácia v interdisciplinárnych súvislostiach. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2004, s. 112.
Ohlas:[4] OČENÁŠ, Ivan. Metodologicko-metodické východiská výskumu korešpondencie prvkov fónickej a grafickej sústavy v súčasnej spisovnej slovenčine. In Jazyk a komunikácia v súvislostiach : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 24. a 25. júna 2004 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Bratislava : Univerzita Komenského, 2005, s. 224.