Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Junger Ján (50%)
Autor:Kasa Július (50%)
Názov:Úvod do športovej kinantropológie
Vydavateľské údaje:Prešov : UPJŠ, 1996
Rozsah:116 s.
Ohlas:[4] ZRUBÁK, Anton et al.: Vedy o športe.
Ohlas:[4] KOMEŠTÍK, Blahoslav: Diskuse o základních pojmech kinantropologie. In: Telesná výchova a šport. 1999, 9, No. 1, s. 19.
Ohlas:[4] PUSKAJLER, Peter: Úroveň všeobecnej motorickej výkonnosti 11-14 ročných pretekárov v jude. In: Zborník referátov z 5. celoštátnej študentskej vedeckej konferencie vo vednom systéme "Vedy o športe". Prešov : PU, 1999. S. 96.
Ohlas:[4] ROLNÍKOVÁ, Bianka: Vývoj pohybových ukazovateľov mladých hádzanárok. In: Pohybové aktivity v súčasnom spôsobe života : zborník z vedeckého seminára. Trenčín : Trenčianska univerzita, 2000. S. 97.
Ohlas:[4] BROSKA, Ernest et al.: Názory študentov Trenčianskej univerzity na pohybovú aktivitu a aplikáciu telesnej výchovy v učebných programoch fakúlt. In: Optimalizácia zaťaženia v telesnej a športovej výchove. Bratislava : STU, 2000. S. 25.
Ohlas:[4] KASA, Július: Činitele motorického vývinu človeka. In: Pohyb a zdravie v hodnotovom systéme ľudí na začiatku nového tisícročia. Nitra : UKF, 2000. S. 9.
Ohlas:[4] STARŠÍ, Jaroslav - JANČOKOVÁ, Ľudmila: Teória a didaktika športu. Banská Bystrica : FHV UMB, 2000. S. 178. ISBN 80-8055-504-4.
Ohlas:[4] KASA, Július: Športová kinantropológia. Bratislava : FTVŠ UK, 2001. S.104. ISBN 80-968252-8-3.
Ohlas:[3] HODAŇ, Bohuslav: To the issue of the phenomenon called free time. In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica, Vol. 32, No. 2, s. 48.
Ohlas:[4] GLESK, Pavol - NOVOTNÁ, Soňa. Pohybová výkonnosť žiakov III. ročníka ZŠ v Trnavskom regióne. In Telesná výchova a šport v treťom tisícročí [CD/ROM]. Prešov : FHPV PU, 2003, s. 340.
Ohlas:[4] NEMČÍK, Roman. Poznatky učiteľov pôsobiacich na školách bez vnútorných telovýchovných zariadení . In Zborník prác z vedecko-pedagogickej konferencie učiteľov telesnej výchovy Minerva - Maturita 2006. Prešov : Metodicko-pedagogické centrum, 2006, s. 167.
Ohlas:[4] PŮŽA, Bohumil. Sport pro všechny z pohledu tržního hspodáře a manažéra : (diskuse nad pojmy). In Terminologické športu pre všetkých. Bratislava : Univerzita Komenského, Fakulta telesnej výchovy a športu, 2005, s. 98.
Ohlas:[4] VLADOVIČOVÁ, N., NOVOTNÁ, N.. Perspektívy telovýchovného vzdelávania v predškolskej a primárnej edukácii. In Curricular transformation of education in physical education & sport in Slovakia [CD-ROM]. Nitra : University of Constantine the Philosopher in Nitra, 2007, s. 93.
Ohlas:[3] BLAHUŠ, Petr. Kinantropologie - k vývoji vědního oboru : (s poznámkami o termínu kineziologie). In Česká kinantropologie. 2006, vol. 10, č. 1, s. 16.
Ohlas:[3] HODAŇ, DOHNAL, T. Rekreologie. 2. upr. a rozš. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2008, s. 89. ISBN 978-80-244-2197-1.
Ohlas:[3] KOMPÁN, J., PAUGSCHOVÁ, B., VALENČÁKOVÁ, V. Vedy o športe : vysokoškolské skriptá. Ústí nad Labem : Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem, 2010, s. 152. ISBN 978-807414-274-1.
Ohlas:[4] CHOVANOVÁ, Erika. Monitoring pohybových aktivít detí mladšieho školského veku vo voľnom čase. In Šport a zdravie : zborník vedeckých prác [CD-ROM]. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2011, s. 123. ISBN 978-80-8094-932-4.