Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Belej Michal (100%)
Názov:Pohybové predpoklady školskej mládeže
Zdroj:Zborník z 2. vedeckého seminára Východoslovenskej pobočky Vedeckej spoločnosti pre telesnú výchovu a šport
Vydavateľské údaje:Prešov : Východoslovenská pobočka Slovenskej vedeckej spoločnosti pre telesnú výchovu a šport, 1996
Lokácia:S. 16-29
Ohlas:[4] Kasa, J. - Gábor, M.: Telesný rozvoj a pohybová výkonnosť 10-13 ročných detí. In: Východiská k optimalizácii pohybových programov obyvateľov SR. Bratislava : Univerzita Komenského, 1998. s. 82.
Ohlas:[4] BENCE, Ladislav: Vplyv inovovaných učebných osnov na pohybovú výkonnosť 10-14 ročných dievčat v B. Bystrici. In: Antropomotorika. Banská Bystrica : Vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 1999. S. 97.
Ohlas:[4] MODRÁK, Michal: Rozvoj plaveckej spôsobilosti športujúcich detí. In: Identifikácia a rozvoj pohybových schopností detí a mládeže. Prešov : PU, 1999. S. 139.
Ohlas:[4] KASA, Július et al.: Porovnanie všeobecnej pohybovej výkonnosti 10-13 ročných detí z Malaciek a Bratislavy. In: Identifikácia a rozvoj pohybových schopností detí a mládeže. Prešov : PU, 1999. S. 127.
Ohlas:[4] KASA, Július: Športová antropomotorika. Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2000. S. 198. ISBN 80-968252-3-2.
Ohlas:[4] KASA, Július: Diagnostika a hodnotenie koordinačných schopností detí ZŠ. In: Pohyb a zdravie v hodnotovom systéme ľudí na začiatku nového tisícročia : zborník. Nitra : UKF, 2000. S. 20.
Ohlas:[4] NOVOTNÁ, Naďa: Rozvoj ohybnosti žiakov mladšieho školského veku. In: Pohyb a zdravie v hodnotovom systéme ľudí na začiatku nového tisícročia : zborník. Nitra : UKF, 2000. S. 26.
Ohlas:[4] JUNGER, Ján: Telesný a pohybový rozvoj detí predškolského veku. Prešov : FHPV PU, 2000. S. 102. ISBN 80-8068-003-5.
Ohlas:[4] MODRÁK, Michal: Overovanie učebných plánov pri rozvoji plaveckej spôsobilosti športujúcich detí. In: Motorika detí predškolského a mladšieho školského veku : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Prešov 23.-24. septembra 1999. Prešov : Východoslovenská pobočka Slovenskej vedeckej spoločnosti pre telesnú výchovu a šport, 2000. S. 212.
Ohlas:[4] KASA, Július et al.: Telesný a pohybový vývin detí v športových triedach ZŠ. In: Motorika detí predškolského a mladšieho školského veku : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Prešov 23.-24. septembra 1999. Prešov : Východoslovenská pobočka Slovenskej vedeckej spoločnosti pre telesnú výchovu a šport, 2000. S. 228.
Ohlas:[4] ŠOTKOVSKÁ, Viera: Pohybová výkonnosť a veku primeraná náročnosť požiadaviek na vedomosti žiakov z malotriednych škôl. In: Motorika detí predškolského a mladšieho školského veku : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Prešov 23.-24. septembra 1999. Prešov : Východoslovenská pobočka Slovenskej vedeckej spoločnosti pre telesnú výchovu a šport, 2000. S. 304.
Ohlas:[3] HAVLÍČEK, I. et al.: Jednoročné zmeny motorickej výkonnosti štvorročného semilongitudinálneho sledovania 7-18-ročných žiakov Slovenskej republiky. In: Nové poznatky v kinantropologickém výzkumu. Brno : Masarykova univerzita, 2001. S. 10. ISBN 80-210-2573-5.
Ohlas:[4] KASA, Július: Športová kinantropológia. Bratislava : FTVŠ UK, 2001. S.103. ISBN 80-968252-8-3.
Ohlas:[4] MELICHER, Alexander - FUCHS, Maria: Koincidencia a diferenciácia telesnej výchovy na stredných školách Hessenska (SRN) a Slovenskej republiky. In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae. Publicatio 41, 2000, s. 127.
Ohlas:[3] CHOVANOVÁ, Erika: Rozvoj koordinačných schopností žiakov mladšieho školského veku. In: Kinantropologické dny MUDr. V. Soulka na téma Optimální působení tělesné záteže. Hradec Králové : Gaudeamus, 2000. S. 57.
Ohlas:[4] HORVÁTH, Rudolf: Telesný vývin a pohybová výkonnosť rómskych detí mladšieho školského veku. Prešov : Prešovská univerzita, 2001. S. 122. ISBN 80-89040-08-X.
Ohlas:[4] KASA, Július: Športová antropomotorika. Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2002. S. 198. ISBN 80-968252-3-2.
Ohlas:[4] HORVÁTH, Rudolf: Dynamika zmien niektorých somatických a motorických predpokladov u študentov učiteľstva pre I. stupeň ZŠ. Prešov : ManaCon, 2002. S. 84. ISBN 80-89040-16-0.