Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Sokolová Miloslava (100%)
Názov:Pokus o vnútornú diferenciáciu zemplínskych nárečí
Zdroj:Nové obzory. 18
Lokácia:18 (1976), s. 371-378
Ohlas:[4] Bartko, L.: O doterajších výskumoch a niektorých morfologických osobitostiach nárečí Slovákov na Zakarpatskej Ukrajine. In: Slováci na Zakarpatskej Ukrajine. Bratislava : Dom zahraničných Slovákov, 1998. s. 38.
Ohlas:[4] Bartko, L. a kol.: K charakteristike slovenských nárečí na Zakarpatskej Ukrajine. In: Slavica Slovaca. 1998, 33, č. 1.. s. 17.
Ohlas:[4] BARTKO, Ladislav: Nárečie Sečoviec. In: ORDOŠ, Ján: Sečovce. L.I.M. : Prešov, 1998. S. 179-191. - ISBN 80-968043-8-3.
Ohlas:[4] BARTKO, Ladislav: Nárečie Sečoviec. In: ORDOŠ, Ján: Sečovce. L.I.M. : Prešov, 1998. S. 179-191. - ISBN 80-968043-8-3.
Ohlas:[4] DUDÁŠOVÁ-KRIŠŠÁKOVÁ, Júlia: Osobitosti východnej slovenčiny nezápadoslovanského pôvodu. In: DORUĽA, Ján: XII. medzinárodný zjazd slavistov v Krakove. Slovenský komitét slavistov : Bratislava, 1998. S. 183-197. - ISBN 80-967722-1-X.
Ohlas:[4] CHOCHOL, Martin. Vplyv spisovného jazyka na zemplínske nárečia. In Slovenčina na začiatku 21. storočia. Prešov : Prešovská univerzita, Fakulta humanitných a prírodných vied, 2004, s. 226.
Ohlas:[4] KOVÁČOVÁ, Viera. Súčasná podoba sotáckych nárečí v komunikácii obyvateľov severovýchodného Zemplína. In Súčasná jazyková komunikácia v interdisciplinárnych súvislostiach. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2004, s. 239.
Ohlas:[4] CHOCHOL, Martin. K vnútornej diferenciáci zemplínskych nárečí. In Varia XII : zborník materiálov z XIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra - Piesok 3.-5.12.2003). Bratislava : Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, 2005, s. 199.