Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Darák Milan (100%)
Názov:Záujmové aktivity detí a mládeže
Vydavateľské údaje:Prešov : ManaCon, 1996
Rozsah:286 s.
ISBN:80-85668-28-9
Ohlas:[4] HORŇÁK, Ladislav et al.: Možnosti primárnej prevencie drogových závislostí v rizikovej vekovej skupine žiakov základnej školy. In: SOBIHARDOVÁ, Ľubica: Quo vadis výchova...?. Iuventa : Bratislava, 1998. S. 175-183. - ISBN 80-88893-24-0.
Ohlas:[4] GÁBOROVÁ, Ľubica: Záujmové preferencie detí mladšieho školského veku. In: Cesty demokracie vo výchove a vzdelávaní : zborník z konferencie, december 1999. Bratislava : Iuventa, 2000. S. 154.
Ohlas:[4] KRATOCHVÍLOVÁ, Emília. Pedagogika voľného času v teórii a praxi. In Pedagogika voľného času - teória a prax : zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou v dňoch 25.-26. októbra 2007 pri príležitosti 15. výročia obnovenia pôsobnosti Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave pod záštitou rektora Trnavskej univerzity a dekana Pedagogickej fakulty TU. Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta, 2008, s. 24. ISBN 978-80-8082-171-5.
Ohlas:[4] KOMINAREC, Igor. Tradície pedagogiky voľného času a výchovy mimo vyučovania na Slovensku. In Pedagogika voľného času - teória a prax : zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou v dňoch 25.-26. októbra 2007 pri príležitosti 15. výročia obnovenia pôsobnosti Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave pod záštitou rektora Trnavskej univerzity a dekana Pedagogickej fakulty TU. Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta, 2008, s. 32. ISBN 978-80-8082-171-5.
Ohlas:[4] KRATOCHVÍLOVÁ, Emília. Pripravenosť učiteľa na prácu so žiakmi vo voľnom čase v oblasti záujmovej činnosti. In Rozvoj a perspektívy pedagogiky a vzdelávania učiteľov : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie ... Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity, Katedra pedagogiky, 2009, s. 123. ISBN 978-80-555-0064-5.