Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Matlovič René (100%)
Názov:Smery využitia zeme ako črta funkčnej štruktúry mesta a krok ku synetickej interpretácii intraurbárnych štruktúr
Zdroj:Miscellanea Geographica Universitatis Bohemiae Occidentalis
Lokácia:4 (1995), s. 70-80
Ohlas:[4] POPJAKOVÁ, Dagmar: Funkčné využitie intravilánu mesta Bardejov. In: Acta Facultatis Studiorum Humanitatis Et Naturae Universitatis Prešoviensis. Prírodné vedy XXIX. Folia geographica 1. 29, 1 (1998), s. 303-316. - ISBN 80-88885-39-6.
Ohlas:[4] MICHAELI, Eva: Kvalita životného prostredia v regióne Prešova. In: Urbánne a krajinné štúdie. Nr. 3. Prešov : Inštitút turizmu a hotelového manažmentu FF PU, 2000. S. 399.
Ohlas:[4] KOREC, Pavol: Vývoj funkčnej intraurbánnej štruktúry Bratislavy. In: Urbánne a krajinné štúdie. Nr. 3. Prešov : Inštitút turizmu a hotelového manažmentu FF PU, 2000. S. 97.
Ohlas:[4] POLÁČIK, Štefan - BIZUBOVÁ, Mária - ŠUŇOVÁ, Mária. Základy geografie a geografia Slovenska. Nitra : UKF, 2003, s. 187.
Ohlas:[4] PEŠÁKOVÁ, Jana. Funkčná štruktúra vybraného lokoregiónu Prešova. In VI. vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov konaná pod záštitou dekana FPV s medzinárodnou účasťou. Nitra : Fakulta prírodných vied UKF, 2005, s. 268.
Ohlas:[4] PEŠÁKOVÁ, Jana. Funkčná štruktúra stanično-delnianskeho lokoregiónu Prešova. In Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Comenianae. Geographica. Supplementum no. 3 [CD-ROM]. Bratislava : Univerzita Komenského, 2005, s. 459.
Ohlas:[4] MITRÍKOVÁ, Jana. Geografické aspekty transformácie maloobchodu a nákupného správania sa na Slovensku : (prípadové štúdie z miest Prešov a Košice). 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, 2008, s. 162. ISBN 978-80-8068-922-3.