Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:BAB
Autor:Harčár Ján (11%)
Autor:Kandráčová Viktória (32%)
Autor:Matlovič René (20%)
Autor:Michaeli Eva (30%)
EditorNižnanský Branislav (10%)
Názov:Prešov, Prešovský okres a Prešovský kraj. Geografické exkurzie : (vydané pri príležitosti XII. zjazdu Slovenskej geografickej spoločnosti, Prešov 9.-12. september 1998)
Vydavateľské údaje:Prešov : Katedra geografie a geoekológie Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity, 1998
Rozsah:195 s.
ISBN:80-88885-38-8
Ohlas:[6] CHRASTINA, Peter: Prešov, Prešovský okres a Prešovský kraj. Geografické exkurzie. In: Geografia. 1999. 7, č. 2, s. 85.
Ohlas:[4] KANCÍR, Ján et al.: Základy didaktiky vlastivedy. Prešov : FHPV PU, 1999. S. 132. ISBN 80-88722-57-8.
Ohlas:[4] MADZIKOVÁ, Alena - KANCÍR, Ján - ZLACKÁ, Adriana. Geografia okresu Prešov : námety na úlohy pre geografickú olympiádu ZŠ a OGY k miestnemu regiónu. 1. vyd. Prešov : Metodicko-pedagogické centrum, 2003, s. 41.
Ohlas:[4] MUŠINKOVÁ, Mária: Uplatnenie regionálnych prvkov v pestovateľských prácach na 1. stupni ZŠ. In: Regionálna výchova a škola: zborník príspevkov z vedeckej konferencie 13.9.2002. Banská Bystrica : UMB, 2002, s. 112.
Ohlas:[4] Príbehy starého Prešova. Prešov : Universum, 2003, s. 221.
Ohlas:[4] ŠEBEŇOVÁ, Iveta - UVIRA, Pavel - MUŠINKOVÁ, Mária - TKÁČOVÁ, Monika. Návrh a realizácia exkurzie z vlastivedy a prírodovedy u študentov učiteľstva 1. stupňa ZŠ. In Príprava učiteľov elementaristov v novom storočí : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Prešov 26.-27.9.2002. Prešov : PF PU, 2003, s. 335.
Ohlas:[4] DOLNÁ, Zuzana. Fyzickogeografická štruktúra západnej časti Záhradnianskej brázdy. In Geographia Cassoviensis, ISSN 1337-6748. 2008, roč. 2, č. 1, s. 28.
Ohlas:[3] MIŠČÍKOVÁ, Bibiana. Perspektívy rozvoja aktívneho cestovného ruchu v meste Prešov. In Cestovní ruch - destinace - regionální rozvoj : aktuální problémy cestovního ruchu [online]. Jihlava : Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2013 [cit. 2013-07-26], s. 173-174. ISBN 978-80-87035-70-2. Dostupný na internete <https://www.vspj.cz/soubory/download/id/2051>