Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Krajčová Nadežda (100%)
Názov:Výchovná funkcia rodiny v kontexte súčasných spoločensko-ekonomických zmien
Ohlas:[4] Tyrala, P.: Wychowanie i ksztalcenie dla zmiany spolecznej - stan i perspektywy. Rzeszów : Fosze, 1998. s. 265.
Ohlas:[4] DARÁK, M. et al.: Základy pedagogiky. Prešov : ManaCon, 1998. S. 77.
Ohlas:[4] LIBA, Jozef: Pohybová výchova rómskych žiakov. In: Perspektívy edukácie žiakov z výchovne menej podnetného prostredia. Prešov : Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity, 1999. S. 85.
Ohlas:[4] ANTONIČOVÁ, Irena: Spolupráca rodiny a školy v zmenených spoločenských podmienkach. In: Rodina v spoločenských premenách Slovenska. Prešov : FF PU, 2001. S. 224.
Ohlas:[4] GÁBOROVÁ, Ľubica : Zvláštnosti socializácie detí z rozvedených manželstiev. In: Rodina v spoločenských premenách Slovenska. Prešov : FF PU, 2001. S. 254.
Ohlas:[3] FERENCOVÁ, Janka: Záškoláctvo a stredoškolská mládež. In: Socialia 2002. K sociální analýze mládeže. Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. S. 69.
Ohlas:[4] GÁBOROVÁ, Ľubica. Sebaponímanie pubescentov z rozvedených manželstiev v podmienkach školy. In Rodina v ohrození - výzva pre sociálne vedy. Trnava : Fakulta humanistiky Trnavskej univerzity, 2002, s. 103.
Ohlas:[4] GÁBOROVÁ, Ľubica - SLÁVIK, Milan. Sebaponímanie mladšieho školáka a školský výkon.In Príprava učiteľov elementaristov v novom storočí. Prešov : Pedagogická fakulta PU, 2003, s. 150.