Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFD
Autor:Tokárová Anna (100%)
Názov:Globalizácia a jej sociálny rozmer
Zdroj:Sociálna práca - ľudské práva - vzdelávanie dospelých : zborník referátov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, Prešov, 24. a 25. 11. 1998
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 1998
Lokácia:S. [102]-117
ISBN:80-88885-49-3
Ohlas:[4] ONDREJKOVIČ, Peter: Šok z globalizácie. Nové pohľady na mládež a spoločnosť? In: Mládež a spoločnosť. 1999, 5, č. 1, s. 10.
Ohlas:[4] ONDREJKOVIČ, Peter: Šok z globalizácie. Nové pohľady na mládež a spoločnosť? In: Mládež a spoločnosť. 1999, 5, č. 1, s. 10.
Ohlas:[4] HALEČKA, Tibor: Význam štátu a sociálnej politiky v desalienácii trhu. In: Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis : sociálna práca - ľudské práva - vzdelávanie dospelých. 1999, s. 43.
Ohlas:[4] HALEČKA, Tibor: Význam štátu a sociálnej politiky v desalienácii trhu. In: Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis : sociálna práca - ľudské práva - vzdelávanie dospelých. 1999, s. 43.
Ohlas:[4] REPKOVÁ, Kvetoslava: Sám sebe manažérom. In: Práca a sociálna politika. 1999, 7, č. 1-2, s. 25.
Ohlas:[4] REPKOVÁ, Kvetoslava: Personálna práca v organizácii. Bratislava : EPOS, 1999. S. 24. ISBN 80-8057-103-1.
Ohlas:[4] PRÍHODOVÁ, Patrícia: Globalizácia ľudských zdrojov ako nový trend, na konci 20. storočia už nestačí pasívne prijímať informácie. In: Národná obroda : príloha Zamestanie a kariéra. 20.12.1999, s. 1.
Ohlas:[4] ONDREJKOVIČ, Peter: Otázky globalizácie alebo nové pohľady na spoločnosť a mládež? In: Globalizácia a jej vplyv na slovenskú spoločnosť. Bratislava : PWPA - Akadémia profesorov za svetový mier, 2000. S. 29.
Ohlas:[4] KRATOCHVÍLOVÁ, Emília: Podmienky globalizácie a výchova pre 21. storočie. In: Globalizácia a jej vplyv na slovenskú spoločnosť. Bratislava : PWPA - Akadémia profesorov za svetový mier, 2000. S. 61.
Ohlas:[4] KRATOCHVÍLOVÁ, Emília: Globalizácia a výchova vo voľnom čase. In: Quo vadis výchova...? Bratislava : Iuventa, 1999. S. 151.
Ohlas:[4] JABLONOCKÝ, Miroslav: Poňatie a ciele teoreticko-metodického seminára . In: Quo vadis výchova...? Bratislava : Iuventa, 1999. S. 255.
Ohlas:[4] ONDREJKOVIČ, Peter: Otázky globalizácie alebo nové pohľady na spoločnosť a mládež? In: Sociológia, roč. 32, 2000, č. 1, s. 42.
Ohlas:[4] Výchova a vzdelávanie dospelých. Bratislava : SPN, 2000. S. 545. ISBN 80-08-02814-9.
Ohlas:[4] ŽILOVÁ, Anna: Kapitoly z teórie sociálnej práce I. Žilina : EDIS, 2000. S. 118. ISBN 80-7100-783-8.
Ohlas:[4] VASILOVÁ, Zdenka: Príprava systému ďaľšieho vzdelávania v oblasti sociálnej práce v rezorte MPSVR SR. In: Cieľové skupiny vo vzdelávaní dospelých. Bratislava : Gerlach Print, 2001. S. 110.
Ohlas:[4] ONDREJKOVIČ, Peter: Globalizácia a individualizácia mládeže. Bratislava : Veda, 2002. S. 126.
Ohlas:[4] ŽILOVÁ, Anna. Kapitoly z teórie sociálnej práce (náuka o sociálnej práci). 2. rozš. a upr. vyd. Badín : Mentor, 2003, s. 103.
Ohlas:[3] ZAPLATINSKIJ, V., MATIS, J. Bezopasnosť v eru globalizacii. Kijev : CUL, 2010, s. 132. ISBN 978-611-01-0146-2.
Ohlas:[4] ONDREJKOVIČ, Peter. Globalizácia, jej dôsledky a nové pohľady na spoločnosť. In Stručný prehľad sociológie. Bratislava : Enigma Publishing, spol. s r.o., 2009, s. 133. ISBN 978-80-89132-59-1.