Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Sičáková Ľuba (100%)
Názov:Hydronymia slovenskej časti povodia Slanej
Vydavateľské údaje:Prešov : Pedagogická fakulta UPJŠ, 1996
Rozsah:112 s.
Ohlas:[4] Jacko, J.: Kvantita v miestnych názvoch Včelince a Záľubica. In: Slovo o slove. 1997, 3.. s. 28.
Ohlas:[6] ŽIGO, P.: Hydronymia slovenskej časti povodia Slanej. In: Slovenská reč. 1999, 64, č. 1, s. 35-37.
Ohlas:[4] MAJTÁN, Milan - ŽIGO, Pavol: Hydronymia povodia Ipľa. Bratislava : Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, 1999. S. 6. ISBN 80-88870-12-7.
Ohlas:[4] KRŠKO, Jaromír: Terénne názvy z Muránskej doliny. Banská Bystrica : Fakulta humanitných vied UMB, 2001. S. 163. ISBN 80-8055-577-X.
Ohlas:[4] KRŠKO, Jaromír. Hydronymia povodia Turca. Banská Bystrica : UMB, 2003, s. 158.
Ohlas:[4] KRŠKO, Jaromír. Etnické vplyvy na hydronymiu Turca (z hľadiska diachrónie). In Vlastné meno v komunikácii : 15. slovenská onomastická konferencia, Bratislava 6.-7. septembra 2002. Bratislava : Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, 2003, s. 220.
Ohlas:[4] KRŠKO, Jaromír. Vplyv nemeckej a valašskej kolonizácie na toponymiu Turca. In Slovenčina na začiatku 21. storočia. Prešov : FHPV PU, 2004, s. 292.
Ohlas:[3] KRŠKO, Jaromír. Projekt spracovania hydronymie Slovenska. In Acta onomastica. Roč. 45. Praha : Ústav pro jazyk český AV ČR, 2004, s. 27.
Ohlas:[4] KRŠKO, Jaromír. Spracovanie hydronymie Slovenska : (metodické pokyny na spracovanie projektov Hydronymie Slovaciae). 1. vyd. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2005, s. 61.
Ohlas:[3] KRŠKO, Jaromír. Antroponymá ako motivanty terénnych názvov a hydroným. In Acta Onomastica. Ročník XLVII. Praha : Ústav pro jazyk český AV ČR, 2006, s. 328-329.
Ohlas:[4] KRŠKO, Jaromír. Motivačné činitele hydronymie z povodia Hrona. In Súradnice súčasnej onomastiky : zborník materiálov zo 16. slovenskej onomastickej konferencie. Bratislava : VEDA, 2007, s. 233. ISBN 978-80-224-0971-1.
Ohlas:[4] KRŠKO, Jaromír. Z hydronymie Muránskej planiny. In Reussia : časopis Správy Národného parku Muránska planina. 2007, roč. 4, č. 1-2, s. 27.
Ohlas:[3] KRŠKO, Jaromír. Sociálny priestor v onymii (vznik onymických subsystémov - sociálnych typoným). In Metodologia badan onomastycznych. Olsztyn : Osrodek badan naukowych im. Wojciecha Ketrzynskiego w Olsztynie, 2003, s. 69. ISBN 83-87643-73-4.
Ohlas:[4] KRŠKO, Jaromír. Vody horného Váhu očami jazykovedca. In Medzinárodná konferencia prírodovedných pracovníkov múzeí a pracovníkov múzeí v prírode : zborník referátov. Liptovský Mikuláš : Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, 2007, s. 59. ISBN 978-80-88924-58-6.
Ohlas:[3] KRŠKO, Jaromír. Vplyv slovenského a maďarského etnika na podobu hydronymie Slovenska. In Kultúra, jazyk a história Slovákov v Maďarsku. Békešska Čaba : Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, 2006, s. 239. ISBN 963-86573-8-3.
Ohlas:[3] KRŠKO, Jaromír. Čas v hydronymii. In Čas v jazyce a v literatuře : sborník z mezinárodní konference. Ústi nad Labem : Univerzita J.R.Purkyně v Ústi nad Labem, 2005, s. 80. ISBN 80-7044-716-8.
Ohlas:[4] MAJTÁN, Milan. Z lexiky slovenskej toponymie. Bratislava : VEDA, 1996, s. 164. ISBN 80-224-0480-2.
Ohlas:[4] KRŠKO, Jaromír. Stav a perspektívy slovenskej hydronomastiky. In XIV. medzinárodný zjazd slavistov v Ochride : príspevky slovenských slavistov. Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2008, s. 59. ISBN 978-80-968971-9-3.
Ohlas:[4] KRŠKO, Jaromír. Problematika prípravy Hydronymie Slovenska. In Varia XIII : zborník materiálov z XIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra - Piesok 3.-5.12.2003). Bratislava : Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, 2006, s. 40.
Ohlas:[4] KRŠKO, J., PÁLKA, B. Aplikácia spracovania hydronymie povodia Hrona do digitálnej podoby. In Lexika slovenskej onymie : zborník materiálov zo 17. slovenskej onomastickej konferencie,Trnava 12.-14.9.2007. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2010, s. 237. ISBN 978-80-224-1126-4.
Ohlas:[4] OLOŠTIAK, Martin. O spôsoboch tvorenia hydroným. In Z hydronymie západného Slovenska : zborník vedeckých štúdií. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity, 2010, s. 49. ISBN 978-80-8082-392-4.
Ohlas:[4] KRŠKO, Jaromír. Niektoré slovenské hydronymá vo svetle novších interpretácii. In Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka, ISSN 0037-6981. 2010, roč. 75, č. 6, s. 361.
Ohlas:[4] ZÁVODNÝ, Andrej. Niektoré neštandardizované hydronymá v slovenskom Pomoraví. In Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka, ISSN 0037-6981. 2010, roč. 75, č. 4-5, s. 310.
Ohlas:[4] KRŠKO, J., VELIČKA, D. Hydronymia povodia Kysuce. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2011, s. 193. ISBN 978-80-557-0266-7.
Ohlas:[4] ZÁVODNÝ, Andrej. Posesívnosť v slovenskej hydronymii. In Jazykovedné štúdie XXIX. Život medzi apelatívami a propriami. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2011, s. 147. ISBN 978-80-224-1213-1.
Ohlas:[4] KRŠKO, Jaromír. Hydronymia horného povodia Váhu : (od povodia Rajčanky po prameňVáhu). Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2011, s. 217. ISBN 978-80-557-0325-1.
Ohlas:[4] VALENTOVÁ, Iveta. Transonymizácia - jeden zo spôsobov rozširovania propriálnej lexiky. In Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka, ISSN 0037-6981. 2012, roč. 77, č. 5-6, s. 329.
Ohlas:[4] ZÁVODNÝ, Andrej. Niektoré názvy mokradí a mŕtvych ramien v slovenskom povodí Moravy. In Jednotlivé a všeobecné v onomastike : 18. slovenská onomastická konferencia : Prešov 12.-14. septembra 2011. Prešov : Filozofická fakulta PU, 2012, s. 225. ISBN 978-80-555-0586-3.
Ohlas:[4] KRŠKO, Jaromír. Úvod do toponomastiky. Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2014, s. 143. ISBN 978-80-557-0729-7.
Ohlas:[4] OLOŠTIAK, Martin. Morfematické, derivatologické, lexikologické a onomastické výskumy. In Šesťdesiat rokov akademickej jazykovednej slovakistiky v Prešove. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2014, s. 87. ISBN 978-80-555-1133-7.