Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Sabol Ján (100%)
Názov:Sústava suprasegmentálnych javov spisovnej slovenčiny
Ohlas:[4] Mistrík, J.: . In: Štylistika. Bratislava : SPN, 1997. s. 578.
Ohlas:[3] Bardina, N. V.: . In: Jazykovaja garmonizacija soznanija. Odessa : Astroprint, 1997. s. 182.
Ohlas:[3] Bardina, N. V.: . In: Jazykovaja garmonizacija soznanija. Odessa : Astroprint, 1997. s. 184.
Ohlas:[4] Horecký, J.: Rytmicko-sémantické členenie textu. In: Kultúra slova. 1998, 32, č. 3.. s. 132.
Ohlas:[4] PEKAROVIČOVÁ, Jana: Slovenčina ako cudzí jazyk v lingvodidaktickom kontexte. In: Studia Academica Slovaca. 29, prednášky XXXVI. letného seminára slovenského jazyka a kultúry, 29, 2000, s. 172.
Ohlas:[4] SLANČOVÁ, Daniela: Základy praktickej rétoriky. Prešov : Náuka, 2001. S. 195. ISBN 80-89038-04-2.
Ohlas:[4] BUGÁROVÁ, Marta: Intonácia a sémantika vety. Nitra : FF UKF, 2001. S. 131. ISBN 80-8050-.
Ohlas:[4] SIČÁKOVÁ, Ľuba: Fonetika a fonológia pre elementaristov. Prešov : Náuka, 2002. S. 110. ISBN 80-89038-15-8.
Ohlas:[4] PEKAROVIČOVÁ, Jana: Fonetické minimum slovenčiny pre cudzincov. In: Studia Academica Slovaca 31. Bratislava : Stimul, 2002. S. 197.
Ohlas:[4] OČENÁŠ, Ivan. Fonetika so základmi fonológie a morfológia slovenského jazyka. 1. vyd. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulty, 2003, s. 123.
Ohlas:[3] UNUK, Drago. Zlog v slovenskem jeziku. 1. nat. Ljubljana : Rokus, 2003, s. 176.
Ohlas:[3] NEWERKLA, Michael Stefan. Sprachkontakte Deutsch - Tschechish - Slowakisch. 1. ausg. Franfurkt am Main : Peter Lang GmbH, 2004, S. 687.
Ohlas:[4] PEKAROVIČOVÁ, Jana. Slovenčina ako cudzí jazyk. Predmet aplikovanej lingvistiky. Bratislava : Stimul, 2004, s. 204.