Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Sabol Ján (100%)
Názov:Slovenská slabika (náčrt problematiky)
Zdroj:Studia Academica Slovaca. 23, prednášky XXX. letného seminára slovenského jazyka a kultúry
Lokácia:[23] (1994), s. 214-224
ISBN:80-85697-15-7
Ohlas:[4] Imrichová, M.: Zvukové ustrojenie logoným. In: Varia VI / zost. Mira Nábělková, 1997.. s. 154.
Ohlas:[3] ŽIGO, Pavol: Miesto analógie vo vývine slovenčiny. In: Eslavística complutense I. Madrid : Facultad de Filología Universidad Complutense, 2001. S. 267.
Ohlas:[4] GREGOVÁ, Renáta: Zvuková analýza fungovania slabiky v médiách. In: O interpretácii masmediálneho textu. Prešov : Filozofická fakulta PU, 2002. S. 67.
Ohlas:[4] OČENÁŠ, Ivan. Fonetika so základmi fonológie a morfológia slovenského jazyka. 1. vyd. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulty, 2003, s. 123.
Ohlas:[3] UNUK, Drago. Zlog v slovenskem jeziku. 1. nat. Ljubljana : Rokus, 2003, s. 177.
Ohlas:[3] ZIMMERMANN, Július. Nové možnosti experimentálnej fonetiky: vlnková (wavelet) transformácia akustického signálu. In Sborník z Konference česko-slovenské pobočky ISPhS 2004. Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2004, s. 106.
Ohlas:[4] BÓNOVÁ, Iveta. Slabičná segmentácia slov v slovenčine. In Varia XI. Bratislava : Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, 2004 s. 281.