Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Stanislavová Zuzana (100%)
Názov:Priestorom spoločenskej prózy pre mládež
Vydavateľské údaje:Prešov : Pedagogická fakulta UPJŠ, 1995
Rozsah:98 s.
Ohlas:[3] Sliacky, O.: Un veliero per stelle viaggio attraverso la letteratura slovacca per l'infazia. Trieste : [s.n.], 1997. s. 95.
Ohlas:[4] Kopál, J.: Teenagerský svet v prózach s dievčenskou hrdinkou. In: Žánrové hodnoty literatúry pre deti a mládež IV. Nitra : UKF, 1997. s. 67.
Ohlas:[4] Kopál, J.: Dvojjedinnosť pohľadu mladých a nadhľadu dospelých. In: Žánrové hodnoty literatúry pre deti a mládež IV. Nitra : UKF, 1997. s. 60.
Ohlas:[4] Kopál, J.: Slovenská literatúra pre deti a mládež 1945-1990. Dolný Kubín : Peter Huba, 1997. s. 72.
Ohlas:[4] Žemberová, V.: Realizácie prózy. Nitra : UKF, 1997. s. 41.
Ohlas:[5] Žemberová, V.: Interpretačné štúdie. In: Ladění. 1997, 2, č. 3, s. 18-19.
Ohlas:[4] Kopál, J.: Dvojjedinnosť pohľadu mladých a nadhľadu dospelých v prozaickej tvorbe Kláry Jarunkovej. In: Bibiana. 1997, 5, č. 1.. s. 14.
Ohlas:[4] Kopál, J.: Próza a poézia pre mládež. Nitra : Enigma, 1997. s. 299.
Ohlas:[3] Urbanová, S.: Žánry osobnosti, díla. Ostrava : Ostravská univerzita, 1998. s. 173.
Ohlas:[4] Magálová, G.: Žáner rozprávky v kresťanských vydavateľstvách. In: Literatúra pre deti a mládež v procese I.. Nitra : UKF, 1998. s.338.
Ohlas:[4] Vitézová, E.: Šikulovské variácie rozprávok. In: Život a dielo Vincenta Šikulu. Nitra : Spolok slovenských spisovateľov, 1998. s. 117.
Ohlas:[4] Obert, V.: Detská literatúra a čitateľský rozvoj dieťaťa. Bratislava : Impro, 1998. s. 36.
Ohlas:[3] URBANOVÁ, Svatava: Metamorfózy dětské literatury. Olomouc : Votobia, 1999. S. 96.
Ohlas:[4] URBANOVÁ, Svatava: Archetypy a stereotypy v prózách Ivy Procházkové. In: Druhový a žánrový kontext v epike pre deti a mládež. Prešov : Náuka, 1999. S. 36.
Ohlas:[4] VAŘEJKOVÁ, Věra: Novela pro dětského čtenáře. In: Druhový a žánrový kontext v epike pre deti a mládež. Prešov : Náuka, 1999. S. 58.
Ohlas:[4] VAŘEJKOVÁ, Věra: Novela pro dětského čtenáře. In: Druhový a žánrový kontext v epike pre deti a mládež. Prešov : Náuka, 1999. S. 63.
Ohlas:[4] JENČÍKOVÁ, Eva: K žánrovo-textovým "súhram" a "protihrám" v tvorbe Alty Vášovej. In: Druhový a žánrový kontext v epike pre deti a mládež. Prešov : Náuka, 1999. S. 104.
Ohlas:[4] KOPÁL, Ján: Hodnotový a poetologický prínos modernej prózy pre mládež. In: Literika. 1999, 4, č. 4, s. 28.
Ohlas:[4] ŽEMBEROVÁ, Viera: Literárna veda deväťdesiatych rokov a literatúra pre deti a mládež. In: Literatúra pre deti a mládež v procese. 2. Nitra : UKF, 1999. S. 185.
Ohlas:[4] ŽEMBEROVÁ, Viera: Autorská rozprávka v deväťdesiatych rokoch. Miniatúry a reflexie. Prešov : Náuka, 2000. S. 41. ISBN 80-968202-9-X.
Ohlas:[3] ŽEMBEROVÁ, Viera: Literatúra a veda na prelome storočí. In: Ladění, roč. 7(12), 2002, č. 1, s. 12.
Ohlas:[3] URBANOVÁ, Svatava. Meandry a metamorfózy dětské literatury. Olomouc : Votobia, 2003, s. 218.
Ohlas:[3] URBANOVÁ, Svatava. Meandry a metamorfózy dětské literatury. Olomouc : Votobia, 2003, s. 16.
Ohlas:[4] ŽEMBEROVÁ, Viera. Kontinuita a kontext textu. 1. vyd. Prešov : Náuka, 2004, s. 378.
Ohlas:[3] HODOLIČOVÁ, Jarmila. Prehľad dejín slovenskej vojvodinskej prózy pre deti. Beograd : Zavod udžbeninke i nastavna sredstva, 2005, s. 203.
Ohlas:[3] MIKULÁSOVÁ, Andrea. Kinder-und Jugendliteraturforschung in der Slowakei. In Kinder-und Jugendliteraturforschung 2005/2006 mit einer Gesamtbibliografie der Veröffentlichungen des Jahres 2005. Frankfurt am Main : Peter Lang, 2006, s. 93.
Ohlas:[4] ANDRIČÍKOVÁ, Markéta. Spomienková próza ako výraz literárnych tradícií . In K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry po roku 1989 : zborník materiálov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v dňoch 27.-28.5.2004 v Prešove. Prešov : Prešovská univerzita, Filozofická fakulta, 2006, s. 265.
Ohlas:[4] ŠENKÁR, Patrik. Spoločenská próza pre deti a mládež v učebniciach literárnej výchovy. In Hodnotové charakteristiky detskej literatúry 2. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 2006, s. 130. ISBN 80-8050-954-9.
Ohlas:[4] MAGALOVÁ, Gabriela. Rozprávky s kresťansko-didaktickou tendenciou. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2007, s. 38, 123. ISBN 978-80-8094-165-9.
Ohlas:[4] MARČOK, Viliam. Autori a ich svety. Martin : Matica slovenská, 2006, s. 173. ISBN 80-7090-826-2.
Ohlas:[4] ANDRIČÍKOVÁ, Markéta. Reflexia zla v súčasnej tvorbe pre deti a mládež. In Fenomén zla v súčasnom umení pre deti a mládež. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2008, s. 52. ISBN 978-80-8068-918-6.
Ohlas:[4] ANDRIČÍKOVÁ, Markéta. Zobrazovanie sveta v prozaických prácach detí mladšieho školského veku. In Slovo o slove [16] : zborník Katedry komunikačnej a literárnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, Katedra komunikačnej a literárnej výchovy, 2010, s. 156. ISBN 978-80-555-0201-4.
Ohlas:[4] HRAŠKOVÁ, Mariana. Literatúra bez hraníc : (alebo Na margo slovinsko-slovenských medziliterárnych vzťahov). In Literatúra pre deti - Literatúra bez hraníc. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta, 2011, s. 47. ISBN 978-80-558-0015-8.
Ohlas:[3] URBANOVÁ, Svatava. Dialogy Ivy Procházkové. Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Zdravotně sociální fakulta, 2012, s. 166. ISBN 978-80-7464-143-5.
Ohlas:[4] ANDRIČÍKOVÁ, Markéta. V znamení premeny : (interpretačné štúdie o autorskej rozprávke). 1. vyd. Levoča : Modrý Peter, 2013, s. 119. ISBN 978-80-89545-25-4.
Ohlas:[4] ŽEMBEROVÁ, Viera. Žáner v pohybe - pohyby žánru. 1. vyd. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2012, s. 70. ISBN 978-80-555-0536-7.
Ohlas:[4] ŽEMBEROVÁ, Viera. Nad žánrami modernej prózy pre mladých čitateľov. In O dieťati, jazyku, literatúre : časopis pre otázky rozvíjania komunikačnej a literárnej kompetencie, ISSN 1339-3200. 2013, roč. 1, č. 1, s. 31.
Ohlas:[3] ČÍŽIKOVÁ, Zuzana. Otázky spoločenskej prózy pre deti a mládež. In Slavistika [online], ISSN 1450-5061. 2014 [cit. 2015-05-03], vyp. 17, s. 259. Dostupný na internete <http://www.slavistickodrustvo.org.rs/pdf_dokumenti/Slavistika_XVII_2013.pdf>
Ohlas:[4] ANDRIČÍKOVÁ, Markéta. Xaver a Beta alebo Obraz dieťaťa v súčasnej autorskej rozprávke. In K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry po roku 2000 II : zborník materiálov z medzinárodnej vedeckej konferencie, konanej 13.-14. novembra 2013 na FF PU v Prešove. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2014, s. 266. ISBN 978-80-555-1106-1.
Ohlas:[3] SLADOVÁ, Jana et al. Dětství a dospívání v současné literatuře pro děti a mládež. 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, s. 118. ISBN 978-80-244-4025-5.
Ohlas:[3] ŘEŘICHOVÁ, V., SLADOVÁ, J. Obraz dětství a dospívaní v současné americké a britské literatuře pro děti a mládež. In Dětství a dospívaní v současné literatuře pro děti a mládež. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, s. 118. ISBN 978-80-244-4025-5.
Ohlas:[4] MARČOK, Viliam. Svetová Klára Jarunková. Bratislava : Spolok slovenských knihovníkov, 2015, s. 105. ISBN 978-80-89727-34-6.
Ohlas:[4] PRŠOVÁ, Eva. Obraz domova a rodiny v literatúre pre deti a mládež. Banská Bystrica : Belianum. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici , 2015, s. 108. ISBN 978-80-557-1034-1.