Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.000707
Kategória:AAB
Autor:Žemberová Viera (100%)
Názov:Realizácie prózy
Vydavateľské údaje:Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 1997
Rozsah:143 s.
ISBN:80-8050-132-7
Ohlas:[5] CHRAPPA, M. 1997. Prečítali sme za vás... In Nový domov. 1997, vol. 48, no. 25(2437), s. 8.
Ohlas:[6] STANISLAVOVÁ, Zuzana 1998. K stavu vedeckého skúmania literatúry pre deti a mládež v 90. rokoch. In Romboid, ISSN 0231-6714. 1998, roč. 33, č. 1, s. 62-67.
Ohlas:[4] STANISLAVOVÁ, Zuzana 1998. Kontexty modernej slovenskej literatúry pre deti a mládež. 1. vyd. Prešov : Náuka, 1998, s. 183. ISBN 80-967602-3-8.
Ohlas:[6] ZAREK, J. 1998. Realizácie prózy. In Euroreport. 1998, č. 2, s. 14.
Ohlas:[6] FORDINÁLOVÁ, Eva 1998. Realizácia prózy. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, ISSN 0037-9673. 1998, roč. 45, č. 3, s. 239-240.
Ohlas:[4] SLIACKY, O., STANISLAVOVÁ, Z. 1998. Kontúry slovenskej literatúry pre deti a mládež v rokoch 1945-1997. Prešov : Náuka, 1998. ISBN 80-967602-6-2.
Ohlas:[6] DŽOHANYK, Jaroslav 1999. Krytyčni realizaciji prozy. In Dukľa : literaturno-mystec’kyj ta publicystyčnyj žurnal, ISSN 0419-8131. 1999, roč. 47, č. 2, s. 77-79.
Ohlas:[5] POKORNÝ, Milan 1998. Realizácie textu 4. In Slavia. 1998, vol. 68, no. 1, s. 150-152.
Ohlas:[4] ŠIMONOVÁ, Brigita 2000. Moderný človek, literatúra a škola. Banská Bystrica : Pedagogická fakulta UMB, 2000, s. 81. ISBN 80-8055-341-6.
Ohlas:[4] SLIACKY, O., STANISLAVOVÁ, Z. 2003. Kontúry slovenskej literatúry pre deti a mládež v rokoch 1945-2002. 2. dopln. a preprac. vyd. Prešov : Náuka, 2003, s. 182.
Ohlas:[4] (ZS) 2005. Rakús, Stanislav. In Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2005, s. 273.
Ohlas:[4] (ZS) 2005. Vášová, Alta. In Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2005, s. 370.
Ohlas:[4] KÁŠA, Peter 2005. Hľadajúca (sa) postava vo víre premien. In Významové a výrazové premeny v umení 20. storočia : materiály z medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa uskutočnila v dňoch 8.-9.9.2005 na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2005, s. 469.
Ohlas:[3] MIKULÁSOVÁ, Andrea 2006. Kinder-und Jugendliteraturforschung in der Slowakei. In Kinder-und Jugendliteraturforschung 2005/2006 : mit einer Gesamtbibliografie der Veröffentlichung des Jahres 2005. 1. Ausg. Franfurkt am Main : Peter Lang, 2006, s. 93.
Ohlas:[4] PALAŠČÁKOVÁ, Magdaléna 2008. Filozofia Johanidesových textov (Johanidesov človek na ceste k hodnotám). In Filozoficko-estetické reflexie posthistorického umenia. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2008, s. 287. ISBN 978-80-8068-699-4.
Ohlas:[3] MAŠKOVA, A.G. 2003. Slovackaja literatura : XX vek . Učebnoje posobije. Časť II. Moskva : Izdateľstvo Moskovskoho universiteta, 2003, s. 580. ISBN 5-211-04872-5.