Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.000695
Kategória:AAB
Autor:Štefko Róbert (100%)
Názov:Marketingová komunikácia a stratégia dominancie public relations podniku
Vydavateľské údaje:Bratislava : Bedeker Slovakia, 1997
Rozsah:116 s.
ISBN:80-967443-2-1
Ohlas:[3] KLEIBL, J., DVOŔÁKOVÁ, Z. 1999. Industrial relations in the Czech Republic. In Prague Economic Papers. 1999, vol. 8, no. 3, s. 232.
Ohlas:[4] MOROVSKÁ , Ivana 2008. Marketingová komunikácia a jej úloha v regionálnom marketingu. In Nové trendy v marketingu : zborník z medzinárodnej vedcekej konferencie. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda, 2008, s. 281. ISBN 978-80-8105-006-0.
Ohlas:[4] MOROVSKÁ, Ivana 2007. Uplatnenie marketingu a regionálneho marketingu pre zvyšovanie vzdelanostnej úrovne regiónov. In Róbert (Ed.) Štefko: Znalostné determinanty regionálneho rozvoja : súbor vedeckých štúdií projektu VEGA č. 1/4638/07 a Centra excelentnosti výskumu kognícií – CEVKOG. Prešov : Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity, 2007, s. 77. ISBN 978-80-8068-695-6.
Ohlas:[4] BUTORACOVÁ ŠINDLERYOVÁ, I., GBUROVÁ, J., MOROVSKÁ, I. 2009. Marketingová komunikácia - prípadové štúdie. [1. vyd.]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, 2009, s. 84. ISBN 978-80-555-0011-9.
Ohlas:[4] FERENCOVÁ, M., BUTORACOVÁ ŠINDLERYOVÁ, I. 2009. Marketingová komunikácia. [1. vyd.]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, 2009, s. 106. ISBN 978-80-555-0013-3.
Ohlas:[4] BAČÍK, Radovan 2009. Marketingová koncepcia špecifických nástrojov dominantnej univerzity v Prešovskom regióne ako súčasť znalostného regionálneho modelu. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, 2009, s. 217. ISBN 978-80-555-0057-7.
Ohlas:[4] MOROVSKÁ, Ivana 2008. Analýza marketingovej komunikačnej politiky so zameraním na podniky služieb SR. In Merkúr 2008 : výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov : zborník z vedeckej konferencie. Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2008, s. 273. ISBN 978-80-225-2770-5.
Ohlas:[4] MOROVSKÁ, I., BUTORACOVÁ ŠINDLERYOVÁ, I. 2010. Marketing – vybrané prípadové štúdie. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, 2010, s. 47, 80, 102. ISBN 978-80-555-0124-6.
Ohlas:[4] BUTORACOVÁ ŠINDLERYOVÁ, Ivana 2010. Analytický pohľad na uplatnenie marketingového riadenia vo verejných vzdelávacích inštitúciách pri zvyšovaní konkurenčnosti a znalostnej úrovne zaostávajúceho regiónu. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, 2010, s. 258. ISBN 978-80-555-0127-7.
Ohlas:[4] BAČÍK, R., GBUROVÁ, J. 2010. Use of public relations, advertising and MPR in practice. In Management 2010. (Part I.) : knowledge and management in times of crisis and ensuing development. Prešov : University of Prešov in Prešov, 2010, s. 384. ISBN 978-80-555-0257-1.
Ohlas:[4] JURKOVÁ, J., FERENCOVÁ, M. 2010. Marketingový manažment (vybrané kapitoly, aspekty a pohľady). Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, 2010, s. 148. ISBN 978-80-555-0237-3.
Ohlas:[4] BUTORACOVÁ ŠINDLERYOVÁ, Ivana 2010. Podpora inovácií v sektore vzdelávania v nadväznosti na implementáciu nástrojov komunikačnej politiky v závislosti od cieľovej skupiny. In Communication Today, ISSN 1338-130X. 2010, roč. 1, č. 2, s. 119.
Ohlas:[4] BAČÍK, R., GBÚROVÁ, J. 2011. Špecifické oblasti uplatnenia regionálneho a neziskového marketingu. In Marketing a marketingová komunikácia (vybrané aspekty, pohľady a trendy) : recenzovaný vedecký (nekonferenčný) zborník. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, Katedra marketingu a marketingového obchodu, 2011, s. 12. ISBN 978-80-555-0277-9.
Ohlas:[4] GBUROVÁ, Jaroslava 2011. Marketingové cenové stratégie pobočiek maloobchodných reťazcov v regióne severovýchodného Slovenska. 1. vyd. Prešov : Bookman, 2011, s. 136. ISBN 978-80-89568-05-5.
Ohlas:[4] BAČÍK, R., GBUROVÁ, J. 2011. Dominants public university in the region as part of the regional model. In University and its role in regional development and knowledge dissemination : research papers from the grant APVV SK-PL-0056-09 "University role in regional development and knowledge dissemination". Prešov : University of Prešov, Faculty of management, 2011. ISBN 978-80-555-0497-1.
Ohlas:[4] BAČÍK, R., GBUROVÁ, J. 2012. Public relations v súčasnom manažmente. 1. vyd. Prešov : Bookman, 2012, s. 102. ISBN 978-80-89568-27-7.
Ohlas:[4] HORVÁTHOVÁ, Miriam 2012. Marketing miest a obcí s dôrazom na marketingovú komunikáciu a vplyv informačno komunikačných technológií na jej rozvoj. 1. vyd. Košice : Metropola Trade, 2012, s. 199. ISBN 978-80-971115-1-9.
Ohlas:[4] GBUROVÁ, J., BAČÍK, R. 2012. Analýza vnímania ceny a cenovej politiky z pohľadu slovenského spotrebiteľa v nadväznosti na svetovú finančnú krízu a meniacu sa politickú situáciu v Slovenskej republike. 1. yvd. Prešov : Bookman, 2012, s. 121. ISBN 978-80-89568-58-1.
Ohlas:[4] GBUROVÁ, Jaroslava 2013. Podpora predaja a jej vplyv na nákupné správanie spotrebiteľa. In Marketing a marketingová komunikácia II : (vybrané aspekty, pohľady a trendy): recenzovaný vedecký (nekonferenčný) zborník. Podhájska : Východoeurópska agentúra pre rozvoj, 2013, s. 44. ISBN 978-80-89608-11-9.
Ohlas:[4] BAČÍK, R., GBUROVÁ, J. 2014. Public relations - vybrané kapitoly a praktické príklady. 1. vyd. Prešov : Bookman, 2014, s. 84. ISBN 978-80-8165-058-1.
Ohlas:[4] GBUROVÁ, J., BAČÍK, R. 2014. Marketingová komunikácia a špecifiká PR. 1. vyd. Prešov : Bookman, 2014, s. 88. ISBN 978-80-8165-059-8.
Ohlas:[4] GBUROVÁ, J., BAČÍK, R. 2014. Marketingový mix. 1. vyd. Prešov : Bookman, 2014, s. 81. ISBN 978-80-8165-064-2.
Ohlas:[4] GBUROVÁ, J., BAČÍK, R. 2014. Marketingová komunikácia - vybrané oblasti. 1. vyd. Prešov : Bookman, 2014, s. 83. ISBN 978-80-8165-063-5.
Ohlas:[4] LELKOVÁ, A., GBUROVÁ, J. 2014. Psychológia reklamy. 1. vyd. Prešov : Bookman, 2014, s. 81. ISBN 978-80-8165-075-8.
Ohlas:[4] LELKOVÁ, A., GBUROVÁ, G. 2015. Asertivita v nákupnom správaní. Prešov : Bookman, 2015, s. 95. ISBN 978-80-8165-106-9.
Ohlas:[4] MATUŠÍKOVÁ, D., GBUROVÁ, J. 2016 [cit. 2016-12-14]. Možnosti vplyvu marketingu na nákupné správanie spotrebiteľov v oblasti cestovného ruchu. In Ekonomické spektrum : recenzovaný vedecko-odborný on-line časopis o ekonómii a ekonomike [online], ISSN 1336-9105. 2016 [cit. 2016-12-14], vol. 11, no. 2, s. 24. Dostupný na internete <http://www.spektrum.caesar.sk/>
Ohlas:[4] GBUROVÁ, J., MUDRÍK, M. 2016. Komunikácia v manažmente - vybrané oblasti. Prešov : Bookman, 2016, s. 103. ISBN 978-80-8165-163-2.
Ohlas:[4] DOBROVIČ, Ján 2016. Manažment: proces správania sa úspešného manažéra. Prešov : Bookman, 2016, s. 322. ISBN 978-80-8165-191-5.
Ohlas:[4] GBUROVÁ, J., MARCHEVSKÁ, M. 2016. Marketingová komunikácia v maloobchode. 1. vyd. Prešov : Bookman, 2016, s. 87. ISBN 978-80-8165-175-5.
Ohlas:[4] NEMEC, J., GBUROVÁ, J. 2016. Logistika a logistické technológie v oblasti marketingu služieb. 1. vyd. Prešov : Bookman, 2016, s. 82. ISBN 978-80-8165-194-6.
Ohlas:[4] TOMKOVÁ, A., GBUROVÁ, J. 2016. Formy správania v nákupnom procese. 1. vyd. Prešov : Bookman, 2016, s. 84. ISBN 978-80-8165-206-6.
Ohlas:[4] GBUROVÁ, Jaroslava 2017 [cit. 2018-03-05]. Osobný predaj a podpora predaja v oblasti maloobchodu. In Journal of global science [online], ISSN 2453-756X. 2017 [cit. 2018-03-05], vol. 2, no. 2, s. 6. Dostupný na internete <http://jogsc.com/pdf/2017/2/osobny_predaj.pdf>
Ohlas:[3] GBUROVÁ, Jaroslava 2019 [cit. 2019-12-16]. Možnosti vplyvu značky a imidžu na nákupné správanie spotrebiteľov v oblasti e-commerce. In Journal of global science [online], ISSN 2453-756X. 2019 [cit. 2019-12-16], vol. 4, no. 2, s. [6]. Dostupný na internete <http://www.jogsc.com/pdf/2019/2/moznosti.pdf>
Ohlas:[3] FEDORKO, I., GBUROVÁ, J. 2019 [cit. 2020-01-23]. Etika ako dôležitá súčasť elektronickej komercie a reklamy v rámci nákupného správania spotrebiteľa. In Journal of global science [online], ISSN 2453-756X. 2019 [cit. 2020-01-23], vol. 4, no. SI, s. [6]. Dostupný na internete <http://www.jogsc.com/pdf/2019/special/etika.pdf>
Ohlas:[4] GBUROVÁ, J., FEDORKO, I. 2020 [cit. 2020-05-20]. Internetová reklama ako súčasť elektronickej komercie nákupného procesu v oblasti turizmu. In Journal of global science [online], ISSN 2453-756X. 2020 [cit. 2020-05-20], vol. 5, no. 1, s. [5]. Dostupný na internete <http://www.jogsc.com/current-issue.html>