Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Sokolová Miloslava (40%)
Autor:Šimon František (30%)
Autor:Moško Gustáv (30%)
Názov:Zásady morfematickej analýzy v morfematickom slovníku slovenčiny
Zdroj:Jazykovedný časopis
Lokácia:Roč. 47, č. 1 (1996), s. 41-50
ISSN:0021-5597
Ohlas:[4] Orgoňová, O.: Slovotvorná adaptácia galicizmov v slovenčine. In: Slovenská reč. 1997, 62, č. 3.. s. 147.
Ohlas:[4] Orgoňová, O.: Slovotvorná štruktúra galicizmov a ich deriváty. In: Varia VI. 1997, 6.. s. 81.
Ohlas:[4] Orgoňová, O.: . In: Galicizmy v slovenčine. Bratislava : Strimul, 1998. s. 47.
Ohlas:[4] Bystrianska, M.: Galicizmy v slovenčine. In: Varia VII. 1998, 7.. s. 167.
Ohlas:[4] ORIŇÁKOVÁ, Slávka. Morfematická analýza substantívnych deminutív latinčiny. In Studia Slovaca. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2004, s. 250.
Ohlas:[4] ORIŇÁKOVÁ, Slavka. Morfematická analýza latinských adjektívnych deminutív. In Morfematický výskum slovenčiny (možnosti jeho štatistického, elektronického a didaktického spracovania) : venované pamiatke Jána Horeckého. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2006, s. 283. ISBN 80-8068-544-4.
Ohlas:[4] ORGOŇOVÁ, Oľga. Slovensko-francúzske jazykové vzťahy. 1. vyd. Bratislava : Univerzita Komenského, 2002, s. 130.
Ohlas:[4] ORIŇÁKOVÁ, Slavka. Latinské sufixálne derivačné morfémy a možnosti ich klasifikácie. In Varia XVIII : zborník plných príspevkov z XVIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Prešov - Kokošovce-Sigord 3.- 5. 12. 2008) [on-line]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2009 [cit. 2010-08-11], s. 523. ISBN 978-80-555-0083-6. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/elpub2/FF/Olostiak1/index.html>