Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Slančová Daniela (50%)
Autor:Sokolová Miloslava (50%)
Názov:Variety hovorenej podoby slovenčiny
Zdroj:Studia Academica Slovaca 23 : prednášky XXX. letného seminára slovenského jazyka a kultúry
Vydavateľské údaje:Bratislava : Filozofická fakulta Univerzity Komenského, 1994
Lokácia:S. 225-240
ISBN:80-85697-15-7
Ohlas:[4] Bosák, J.: Prestratifikovaná slovenčina .... In: Slovenčina na konci 20. storočia, jej normy a perspektívy. Bratislava : Veda, 1997. s. 49.
Ohlas:[4] Kralčák, Ľ.: K otázkam dynamiky súčasnej slovenčiny a jej faktorov. In: Slovenčina na konci 20. storočia, jej normy a perspektívy. Bratislava : Veda, 1997. s. 292.
Ohlas:[4] ONDREJOVIČ, Slavomír: Postoje k niektorým jazykovým varietám v slovenskej jazykovej situácii. In: Studia Academica Slovaca. 29, prednášky XXXVI. letného seminára slovenského jazyka a kultúry, 29, 2000, s. 257.
Ohlas:[4] KESSELOVÁ, Jana: Lingvistické štúdie o komunikácii detí. Prešov : Náuka, 2001. S. 104. ISBN 80-89038-05-0.
Ohlas:[4] PATRÁŠ, Vladimír: Interdisciplinárne kooperácie. Banská Bystrica : UMB, 2002. S. 97. ISBN 80-8055-684-9.
Ohlas:[4] SIČÁKOVÁ, Ľuba: Fonetika a fonológia pre elementaristov. Prešov : Náuka, 2002. S. 111. ISBN 80-89038-15-8.
Ohlas:[4] SEDLÁKOVÁ, Marianna: Alternácie a neutralizácie vo vývine slovenčiny. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2002. S. 18.
Ohlas:[4] SEDLÁKOVÁ, Marianna. K akomodačným a asimilačným zmenám vo vývine fonologického systému slovenčiny. In Slovenčina na začiatku 21. storočia. Prešov : Prešovská univerzita, Fakulta humanitných a prírodných vied, 2004, s. 276.
Ohlas:[4] OLOŠTIAK, Martin. Norma, úzus, kodifikácia vo vzťahu k anglickým antroponymám v slovenčine. In Slovenská reč, 2003, roč. 68, č. 6, s. 335.
Ohlas:[4] MÚCSKOVÁ, Gabriela. K otázke explanácie variantnosti a interferencie jazykových systémov nárečia a spisovného jazyka v komunikácii. In Jazyk a komunikácia v súvislostiach : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 24. a 25. júna 2004 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Bratislava : Univerzita Komenského, 2005, s. 234.
Ohlas:[4] SEDLÁKOVÁ, Marianna. Fonologický základ bernolákovskej kodifikácie slovenčiny. Prešov : Prešovská univerzita, 2004, s. 138.
Ohlas:[4] SLOBODA, Marián. Nefonologické krácení ve slovenštině a češtině a rytmický zákon (výsledky experimentu). In Varia XIII : zborník materiálov z XIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra - Piesok 3.-5.12.2003). Bratislava : Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, 2006, s. 165.
Ohlas:[4] OLOŠTIAK, Martin, GIANITSOVÁ-OLOŠTIAKOVÁ, Lucia. Slovenský jazyk: krok za krokom k maturite. 1. vyd. Bratislava : Fragment, 2007, 4. s. obálky. ISBN 978-80-8089-066-7.
Ohlas:[4] LIPTÁKOVÁ, Ľudmila. Onomaziologické kategórie desubstantívnych slovies v slovenčine. In Mária Imrichová: Slovenčina na začiatku 21. storočia : na počesť profesora Ivora Ripku. Prešov : Prešovská univerzita, Fakulta humanitných a prírodných vied, 2004, s. 101. ISBN 80-8068-271-2.
Ohlas:[4] OLOŠTIAK, Martin. Jazykovoštruktúrny a komunikačno-pragmatický status vlastného mena (adaptácia anglických proprií v slovenčine). 1. vyd. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2007, s. 217. ISBN 978-80-8068-637-6.
Ohlas:[4] KRALČÁK, Ľubomír. Sociálno-komunikačné aspekty hovorenej podoby slovenčiny v médiách. In Hovorená podoba jazyka v médiách. 1. vyd. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta, 2008, s. 34. ISBN 978-80-8094-293-9.
Ohlas:[3] BOSÁK, Ján. Slovenský jazyk : najnowsze dzieje jezyków slowianskich. Opole : Uniwersytet Opolski, 1998, s. 138. ISBN 83-86881-18-6.
Ohlas:[4] ZAJACOVÁ, Stanislava. Hra na rodinu : k niektorým znakom komunikačného registra detí imitujúcich rolu matky a otca. In 3. Študentská vedecká konferencia [online]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2008 [cit. 2009-01-23], s. 345. ISBN 978-80-8068-743-4. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/elpub2/FF/Slancova2/pdf_doc/zajacova.pdf>
Ohlas:[4] ONDREJOVIČ, Slavomír. Jazyk, veda o jazyku, societa : sociolingvistické etudy. Bratislava : Veda, 2008, s. 293. ISBN 978-80-224-0994-0.
Ohlas:[4] MÚCSKOVÁ, Gabriela. Akomodácia v podmienkach bivarietnej jazykovej komunikácie. In Jazyk a jazykoveda v pohybe : na počeť Slavomíra Ondrejoviča. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2008, s. 188. ISBN 978-80-224-1026-7.
Ohlas:[4] NÁBĚLKOVÁ, Mira. Slovenčina a čeština v kontakte : pokračovanie príbehu. 1. vyd. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2008, s. 338.
Ohlas:[4] KIŠOVÁ, Jana. Nové prístupy ku skúmaniu lexikálnych inovácií. In Varia XVIII : zborník plných príspevkov z XVIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Prešov - Kokošovce-Sigord 3.- 5. 12. 2008) [on-line]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2009 [cit. 2010-08-11], s. 377. ISBN 978-80-555-0083-6. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/elpub2/FF/Olostiak1/index.html>
Ohlas:[4] LUPTÁKOVÁ, Viera. Bežný hovorený jazyk a jeho miesto v stratifikácii slovenského národného jazyka. In Varia XVIII : zborník plných príspevkov z XVIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Prešov - Kokošovce-Sigord 3.- 5. 12. 2008) [on-line]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2009 [cit. 2010-08-11], s. 441. ISBN 978-80-555-0083-6. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/elpub2/FF/Olostiak1/index.html>
Ohlas:[4] SEDLÁKOVÁ, Marianna. K alternáciám a neutralizáciám vo vývine slovenčiny. In Výraz a význam v jazyku. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, 2008, s. 329. ISBN 978-80-8068-907-0.
Ohlas:[4] WACHTARCZYKOVÁ, Jana. Dynamickosť a dynamika slovnej zásoby súčasnej slovenčiny vo svetle plynúceho času. In Slovo - tvorba - dynamickosť : na počesť Kláry Buzássyovej. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2010, s. 511. ISBN 978-80-224-1107-3.
Ohlas:[4] JAROŠOVÁ, Alexandra. Lexikálna norma a výkladový slovník. In Slovo - tvorba - dynamickosť : na počesť Kláry Buzássyovej. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2010, s. 207. ISBN 978-80-224-1107-3.
Ohlas:[4] WACHTARCZYKOVÁ, Jana. Mapa slovenského internetu - diskurzívna topografia a zonácia virtuálnej slovenčiny. In Jazykovedný časopis, ISSN 0021-5597. 2010, roč. 61, č. 1, s. 30.
Ohlas:[4] SEDLÁKOVÁ, Marianna. K alternáciám a neutralizáciám vo vývine slovenčiny. In Výraz a význam v jazyku. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, 2008, s. 329. ISBN 978-80-8068-907-0.
Ohlas:[4] ORGOŇOVÁ, O., SEDLÁČKOVÁ, Y. Coolový pokec o slangu teenagerov. In Výraz a význam v jazyku. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, 2008, s. 161. ISBN 978-80-8068-907-0.
Ohlas:[4] KRALČÁK, Ľubomír. K aktuálnej stratifikácii slovenského národného jazyka a jej dynamike. In Jazyk a jazykoveda v pohybe : na počesť Slavomíra Ondrejoviča. Bratislava : VEDA, 2008, s. 287. ISBN 978-80-224-1026-7.
Ohlas:[4] KLINCKOVÁ, Jana. Syntax hovorených komunikátov. In Odkazy a výzvy modernej jazykovej komunikácie : zborník príspevkov zo 7. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 23.-24.9.2009 v Banskej Bystrici : zborník venovaný Vladimírovi Patrášovi. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2010, s. 485. ISBN 978-80-8083-960-4.
Ohlas:[4] PATRÁŠ, Vladimír. Hovorená podoba jazyka v meste ako metodologický odkaz a výzva. In Odkazy a výzvy modernej jazykovej komunikácie : zborník príspevkov zo 7. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 23.-24.9.2009 v Banskej Bystrici : zborník venovaný Vladimírovi Patrášovi. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2010, s. 150. ISBN 978-80-8083-960-4.
Ohlas:[4] KRALČÁK, Ľubomír. Dynamika súčasnej slovenčiny : sociolingvistické aspekty dynamiky jazyka. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 2009, s. 139. ISBN 978-80-8094-665-4.
Ohlas:[4] GIANITSOVÁ-OLOŠTIAKOVÁ, Lucia. Niekoľko poznámok o projekte Slovenský jazyk z prvej ruky. In Vidy jazyka a jazykovedy : na počesť Miloslavy Sokolovej. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2011, s. 430. ISBN 978-80-555-0335-9.
Ohlas:[3] SEDLÁČKOVÁ, Zuzana. Aktuálnosť verzus nadčasovosť slangových výrazov v reči slovenskej mládeže. In Bohemica Olomucensia : Philologica Juvenilia, ISSN 1803-876X. 2011, roč. 3, č. 2, s. 165.
Ohlas:[4] PALKOVÁ, Lenka. Jazyková situácia v obci Kalša. In 7. študentská vedecká konferencia [online]. Prešovská univerzita v Prešove : Prešov, 2012 [cit. 2013-05-14], s. 776. ISBN 978-80-555-0516-9. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Chovanec3>
Ohlas:[4] HOMIŠINOVÁ, Mária. Súčasná socioetnická a jazyková situácia slovenskej mládeže v Maďarsku a na Slovensku (kompendium teoretických poznatkov a empirických zistení). In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné, teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [online], ISSN 1335-3608. 2012 [cit. 2013-05-22], roč. 15, č. 1. Dostupný na internete <http://www.saske.sk/cas/zoznam-rocnikov/2012/1/5967/>
Ohlas:[4] ORGOŇOVÁ, O., BOHUNICKÁ, A. Lexikológia slovenčiny : učebné texty a cvičenia. Bratislava : Stimul, 2011, s. 250. ISBN 978-80-8127-030-7.
Ohlas:[4] SEDLÁČKOVÁ, Zuzana. Lingvokultúrne východiská k interpretácii súčasného slangu slovenskej mládeže. In Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka, ISSN 0037-6981. 2012, roč. 77, č. 1-2, s. 30.
Ohlas:[4] GYÖRGY, Ladislav. Hovorená podoba slovenčiny v mestskom prostredí a stratifikácia slovenského národného jazyka. In Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka, ISSN 0037-6981. 2012, roč. 77, č. 3-4, s. 162.
Ohlas:[4] GYÖRGY, Ladislav. Hovorená podoba jazyka vo Veľkom Krtíši vs. (ne)konštituovanie hovorovej (hovorenej) slovenčiny. In Nová filologická revue : časopis o súčasných problémoch lingvistiky, literárnej vedy, transaltológie a kulturológie, ISSN 1338-0583. 2012, roč. 4, č. 1, s. 59.
Ohlas:[3] MÚCSKOVÁ, G., MUZIKOVÁ, K., WAMBACH, Viera. Praktická dialektológia (vysokoškolská príručka na nárečovú interpretáciu). 1. vyd. Wien : Facultas Verlags- & Buchhandels AG Wien, 2012, s. 15. ISBN 978-3-200-02560-8.
Ohlas:[4] SEDLÁČKOVÁ, Zuzana. "Vôbec nie som vulgárny, to len používam slang". In Varia XIX : zborník plných príspevkov z XIX. kolokvia mladých jazykovedcov (Trnava - Modra-Harmónia 18. - 20. 11. 2009). Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2010, s. 333. ISBN 978-80-970561-7. Dostupný na internete <http://pdfweb.truni.sk/elskripta/varia.pdf>
Ohlas:[4] FINDRA, Ján. Program výskumu rečovej praxe v ústnej verbálnej kominikácii. In Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka, ISSN 0037-6981. 2007, roč. 72, č. 5, s. 269.
Ohlas:[4] PATRÁŠ, Vladimír. "Zapísané texty" a stratifikačné koncepcie slovenčiny. In Jazyk je zázračný organizmus... Metamorfózy jazyka a jazykovedy : zborník príspevkov venovaných prof. PhDr. Ivorovi Ripkovi, DrSc., emer. prof. PU, pri príležitosti jeho životného jubilea. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2013, s. 188. ISBN 978-80-555-0838-2.
Ohlas:[2] GAVUROVÁ, Miroslava. "Pošli bližšie info o detoxe a botoxe. Foto vítané." : poznámky o produktivite a slovnodruhovom štatúte skrátených a skratkových slov - III. časť. In Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka, ISSN 0037-6981. 2013, roč. 78, č. 5, s. 283.
Ohlas:[2] GAVUROVÁ, Miroslava. "Pošli bližšie info o detoxe a botoxe. Foto vítané." : poznámky o produktivite a slovnodruhovom štatúte skrátených a skratkových slov - II. časť. In Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka, ISSN 0037-6981. 2013, roč. 78, č. 3-4, s. 172.
Ohlas:[4] ZAJACOVÁ, Stanislava. Komunikačné registre v rolových hrách detí : výsledky socioligvistického výskumu. 1. vyd. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2012, s. 165. ISBN 978-80-555-0408-7.
Ohlas:[4] ODALOŠ, Pavol. O typológiách stratifikácií jazykov. In Dynamika spoločenských zmien a stratifikácia národného jazyka : zborník príspevkov z konferencie konanej 13. 04. 2010 v Banskej Bystrici. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied, 2012, s. 38. ISBN 978-80-557-0441-8.
Ohlas:[4] KRALČÁK, Ľubomír. Aktuálna varietizácia slovenčiny a jej modelovanie. In Dynamika spoločenských zmien a stratifikácia národného jazyka : zborník príspevkov z konferencie konanej 13. 04. 2010 v Banskej Bystrici. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied, 2012, s. 49. ISBN 978-80-557-0441-8.
Ohlas:[4] POPOVIČOVÁ SEDLÁČKOVÁ, Zuzana. Slang v mládežníckom diskurze. 1. vyd. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2013, s. 178. ISBN 978-80-223-3475-4.
Ohlas:[4] KOVÁČOVÁ, Viera. Vybrané kapitoly z dialektológie : učebné texty a materiály. 1. vyd. Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2013, s. 68. ISBN 978-80-8084-933-7.
Ohlas:[4] GYÖRGY, Ladislav. Hovorená podoba jazyka v meste Veľký Krtíš. 1. vyd. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied, 2013, s. 143. ISBN 978-80-557-0482-1.
Ohlas:[3] ŠPIŤKO, I.M. Sučasnyj slovackyj molodižnyj sleng. In Leksyko-grammatičeskije innovacii v sovremennych slavjanskich jazykach : materialy VI Meždunarodnoj naučnoj konferencii 22-23 apreľa 2013 goda. Dnipropetrovsk : Nova ideolohija, 2013, s. 333. ISBN 978-617-7068-08-1.
Ohlas:[4] MÚCSKOVÁ, Gabriela. Vedomá aktualizácia nárečovej variety vo verejných komunikátoch. In Registre jazyka a jazykovedy (I) : na počesť Daniely Slančovej. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2014, s. 188. ISBN 978-80-555-1112-5.
Ohlas:[2] BRESTOVIČOVÁ, Alexandra. Partikuly v reči matiek orientovanej na dieťa. In Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka, ISSN 0037-6981. 2014, roč. 79, č. 1-2, s. 30.
Ohlas:[4] HOMIŠINOVÁ, Mária. Bilingválne jazykové správanie slovenskej mládeže na Slovensku a v Maďarsku v kultúrnom kontexte (empirické výsledky). In Jazyk a diskurz v kultúrnom a politickom kontexte spisovnej slovenčiny. Bratislava : Veda, 2013, s. 189. ISBN 978-80-224-1334-3.
Ohlas:[4] DVOŘÁKOVÁ, Iva. Nesnesitelně lehký překlad (historie a současnost literárního překládání mezi češtinou a slovenštinou). In Varia XXII : zborník plných príspevkov z XXII. kolokvia mladých jazykovedcov (Nitra 5. - 7. 12. 2012). Nitra : Univerzita Konšatantína Filozofa v Nitre, 2014, s. 80. ISBN 978-80-558-0565-8.
Ohlas:[4] GAVUROVÁ, Miroslava. Subjektívne a objektívne aspekty redakcie prekladu. In Jazyk a kultúra : internetový časopis Lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra excelentnosti pri Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove [online], ISSN 1338-1148. 2016 [cit. 2017-04-26], roč. 7, č. 27-28, s. 38. Dostupný na internete <https://www.ff.unipo.sk/jak/27-28_2016/Miroslava_Gavurova_studia.pdf>
Ohlas:[2] BODNÁROVÁ, Martina. Osobné zámená ja a on v komunikačných súvislostiach. In Jazykovedný časopis, ISSN 0021-5597. 2016, roč. 67, č. 2, s. 107-124.
Ohlas:[3] UNUK, Drago. Slovenski jezik v sočasnem sporazumevalnem prostoru. In Revija za elementarno izobraževanje [online]. 2016 [cit. 2017-04-28], roč. 9, č. 4, s. 37. Dostupný na internete <http://rei.pef.um.si/index.php/sl/izdaje-revije-kat/150-letnik9/letnik-9-2016-stevilka-4>
Ohlas:[4] KARPINSKÝ, P., OLOŠTIAK, M. Slovotvorná motivácia a teritoriálna motivácia. In Kvalitatívne a kvantitatívne aspekty tvorenia slov v slovenčine. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2015, s. 829. ISBN 978-80-555-1406-2.
Ohlas:[4] OLOŠTIAK, M., MAJCHRÁKOVÁ, D., BLAHO, M. Výskum viacslovných pomenovaní v slovanských jazykoch (slovenčina, ruština). In Viacslovné pomenovania v slovenčine. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2015, s. 54. ISBN 978-80-555-1410-9.
Ohlas:[4] BOSÁK, Ján. Stratifikácia slovnčiny podľa profesora Horeckého. In Človek a jeho jazyk. 3. Inšpirácie profesora Horeckého. Bratislava : Veda, 2015, s. 237. ISBN 978-80-224-1181-3.
Ohlas:[4] ORGOŇOVÁ, O., ŠMAJDOVÁ, F. Miesto profesionalizmov v národnom jazyku a ich vzťah k iným semivarietám. In Jazykovedné štúdie. 32. Bratislava : Veda, 2015, s. 419. ISBN 978-80-224-1494-4.
Ohlas:[4] ZAJACOVÁ, Stanislava. Rozvíjanie hovorovej lexiky u študentov slovakistiky v zahraničí. In Slovenčina (nielen) ako cudzí jazyk v súvislostiach II : zborník príspevkov venovaných výskumu a výučbe. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2016, s. 210. ISBN 978-80-223-4149-3.
Ohlas:[4] KIŠOVÁ, Jana. Premeny jazykového obrazu svetla Slovákov. In Jazyk a jazykoveda v súvislostiach = Language and linguistics in connexions : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie = conference proceedings from international scientific conference. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2017, s. 489. ISBN 978-80-223-4422-7.
Ohlas:[4] BÓNOVÁ, Iveta. K problematike hovorenej podoby jazyka na východnom Slovensku. In Slovenčinár : časopis Slovenskej asociácie učiteľov slovenčiny, ISSN 1339-4908. 2017, roč. 4, č. 1, s. 8.
Ohlas:[4] SPÁČILOVÁ, Stanislava. Hovorová slovenčina za hranicami Slovenska. In Jazyk a jazykoveda v pohybe II. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2017, s. 309. ISBN 978-80-224-1605-4.
Ohlas:[4] URBANCOVÁ, Lujza. Hovorová slovenčina na začiatku 21. storočia. In Jazyk a jazykoveda v pohybe II. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2017, s. 205. ISBN 978-80-224-1605-4.
Ohlas:[3] OLCHOWA, Gabriela. System adresatywny jezyka polskiego i słowackiego na początku XXI wieku. Hradec Králové : Gaudeamus, 2018, s. 232. ISBN 978-80-7435-709-1.
Ohlas:[4] PATRÁŠ, Vladimír. Hovorovosť a štylistika online alternatívnej tlače. In Jazykovedný časopis : vedecký časopis pre otázky teórie jazyka, ISSN 0021-5597. 2019, roč. 70, č. 3, s. 606.