Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Belás Ľubomír (100%)
Názov:Kantova filozofia dejín
Vydavateľské údaje:Prešov : Podnik výpočtovej techniky Bratislava a.s., divízia Prešov, 1994
Rozsah:106 s.
ISBN:80-967031-6-1
Ohlas:[6] MOJDIS, Ján. Kantova filozofia dejín. In Historický časopis. 1997, roč. 45, č. 2, s. 345.
Ohlas:[5] MOJDIS, Ján. Kantova filozofia dejín. In Český časopis historický. 1997, roč. 98, č. 3-4, s. 786.
Ohlas:[4] DUPKALA, Rudolf. Úvod do filozofie dejín. Bardejov : Fotopress, 1998, s. 72. ISBN 80-967489-5-5.
Ohlas:[6] Cehelník, M.: Kant a filozofia dejín. In: Filozofia. 1998, 53, č. 5.. s. 330-332.
Ohlas:[3] MACHALOVÁ, Tatiana. Kant a Habermas: dva pokusy o zdůvodnění práva jako systému práv. Perspektívy racionalistické teorie lidských práv. In Právně filosofický odkaz I. Kanta a současné právní myšlení. Brno : Masarykova univerzita, 2004, s. 96.
Ohlas:[3] MACHALOVÁ, Tatiana. Tradice a perspektivy racionalistického právního myšlení. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2004, s. 32.
Ohlas:[4] FRYK, Vladimír. N. Machiavelli, I. Kant: Dva pohľady na politiku. In Kant a súčasnosť. Prešov : Filozofická fakulta v Prešove Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach, 2004, s. 161.
Ohlas:[5] KRAUSOVÁ, Adriana. Kanta a problém moderného človeka. In Ľ. Belás: Človek - dejiny - kultúra II. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2008, s. 125. ISBN 978-80-8068-869-1.
Ohlas:[5] JEŠIČ, Milovan. Človek, dejiny a kultúra vo filozofickej recepci iKanta a Husserla. In Ľ. Belás: Človek - dejiny - kultúra II. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2008, s. 78. ISBN 978-80-8068-869-1.
Ohlas:[4] JEŠIČ, Milovan. Kant, Husserl a problém dejín. In Kant v kontextoch Husserlovej a Heideggerovej filozofie. Košice : Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach, 2009, s. 217. ISBN 978-80-7097-768-2.
Ohlas:[4] SOŠKOVÁ, Jana. Immanuel Kant a súčasná estetika. 1. vyd. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2007, s. 110. ISBN 80-8068-560-6.
Ohlas:[4] JEŠIČ, Milovan. Kant, večný mier a Európa. In 7. kantovský vedecký zborník. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2010, s. 73. ISBN 978-80-555-0274-8.
Ohlas:[5] STUNA, J., STUNA, R. Kantova filozofia dejín. In Český časopis historický, ISSN 0862-6111. 2001, roč. 99, č. 4, s. 875.
Ohlas:[4] DUPKALA, Rudolf. Filozofia dejín : (učebný text pre učiteľov dejepisu a filozofie na SŠ). Prešov : Metodické centrum, 1997, s. 57. ISBN 90-8045-088-9.
Ohlas:[3] SLOMSKIJ, Vojcech. Prestupniky bez prestuplenij, ugryzenija sovesti bez viny. In Sbornik naučnych trudov. No. 4/2010. Riga : Baltijskaja meždunarodnaja akademija, 2010, s. 215. ISBN 9984-763-97-X.
Ohlas:[3] GOLOS, Michal. Čto takoje graždanskoje obščestvo?. In Sbornik naučnych trudov. No. 4/2010. Riga : Baltijskaja meždunarodnaja akademija, 2010, s. 197. ISBN 9984-763-97-X.
Ohlas:[3] GOLOS, Michal. Prava čeloveka i sposoby ich filosofskogo obosnovanija. In Sbornik naučnych trudov. No. 4/2010. Riga : Baltijskaja meždunarodnaja akademija, 2010, s. 134. ISBN 9984-763-97-X.
Ohlas:[3] SLOMSKIJ, Vojcech. V krugu fundamentaľnych voprosov filosofii kuľtury. In Sbornik naučnych trudov. No. 4/2010. Riga : Baltijskaja meždunarodnaja akademija, 2010, s. 111. ISBN 9984-763-97-X.
Ohlas:[3] RUŽINSKIJ, Remigiuš. Individuaľnoje i sverchindividuaľnoje v koncepcii Z. Frejda. In Sbornik naučnych trudov. No. 4/2010. Riga : Baltijskaja meždunarodnaja akademija, 2010, s. 93. ISBN 9984-763-97-X.
Ohlas:[3] VAVŽONKEVIČ-SLOMSKAJA, Anna. Immanueil Kant i filosofija čeloveka. In Sbornik naučnych trudov. No. 4/2010. Riga : Baltijskaja meždunarodnaja akademija, 2010, s. 49. ISBN 9984-763-97-X.
Ohlas:[4] JEŠIČ, Milovan. Kant, Hegel, Patočka a problém (filozofie) dejín. In 8. kantovský vedecký zborník. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2011, s. 116. ISBN 978-80-555-0391-2.
Ohlas:[4] SUCHAREK, Pavol. K dvojakému pojmu slobody u Kanta a Patočku v kontexte filozofie dejín. In 8. kantovský vedecký zborník. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2011, s. 130. ISBN 978-80-555-0391-2.
Ohlas:[4] ZÁKUTNÁ, Sandra. Kantova idea svetoobčianstva v kontexte politického myslenia Európy 18. storoči. 1. vyd. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2013, s. 102. ISBN 978-80-555-0974-7.
Ohlas:[4] LEŠKO, V., JEŠIČ, M., ANDREANSKÝ, E. Kant, fenomenológia a analytická filozofia. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2013, s. 192. ISBN 978-80-81552-076-1.
Ohlas:[4] PERNÝ, Lukáš. Vybrané kapitoly zo súčasnej anglo-americkej sociálnej filozofie. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2018, s. 152. ISBN 978-80-555-2045-2.