Klaudia Valdmanová


Pragmatické a sociolingválne aspekty v učebniciach anglického jazyka pre zdravotnícky personálISBN 978-80-555-0749-1


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
6
8
  
9

11

13
2.1  
Komunikačná kompetencia
13
2.2  
Pragmatika
15
2.2.1  
Kooperačný princíp H. P. Gricea
18
2.2.2  
Zdvorilosť ako pragmatický fenomén
19
2.2.3  
Teória rečových aktov J. L. Austina a J. A. Searla
25
2.2.4  
Nepriame rečové akty
27
2.3  
Sociolingválna kompetencia
28
2.3.1  
Moc v interpersonálnej komunikácii
29
2.3.2  
Spoločenské postavenie
31
2.3.3  
Moc a jazyk
32

33
3.1  
Diskurzná komunita a rečová komunita
33
3.2  
Diskurzná komunita zdravotníckych pracovníkov
34
3.3  
Vzťah medzi komunikačnými partnermi – prejavy moci
36
3.4  
Komunikácia zdravotníckych pracovníkov s pacientmi
39
3.4.1  
Rečová komunikačná norma
39
3.4.2  
Register
40
3.4.2.1  
Opis komunikačného registra zdravotníckych pracovníkov
41

45
4.1  
Výber skúmaného materiálu
45
4.2  
Opis skúmaného materiálu
46
4.3  
Východiská pragmatickej analýzy dialogického textu
48
4.4  
Analýza priebehu komunikácie (KU) v skúmanom korpuse
50
4.5  
Opis komunikačných funkcií dialogických replík – metodológia
53

55
5.1  
Komunikačná udalosť: (prvá) návšteva P v ZZ
57
5.1.1  
OPJ s nesémantickou konštrukčnou KF
59
5.1.1.1  
Otvorenie rozhovoru
59
5.1.1.2  
Orientácia
63
5.1.1.3  
KF zmena témy rozhovoru
66
5.1.1.4  
KF ukončenie rozhovoru
67
5.1.2  
OPJ s nesémantickou kontaktovou KF
68
5.1.2.1  
KF kontakt
69
5.1.2.2  
KF oslovenie
69
5.1.2.3  
KF vyjadrenie porozumenia
70
5.1.3  
OPJ so sémantickými KF: KF potreba informácie a KF odovzdávanie informácie
71
5.1.3.1  
OPJ s KF potreba informácie
72
5.1.3.2  
OPJ s KF potreba uistenia sa
76
5.1.3.3  
OPJ s KF odpoveď
76
5.1.3.4  
OPJ s reaktívnymi KF – oznámenie, narácia, deskripcia, hodnotenie a vyjadrenie pocitov
79
5.1.4  
Pragmatická realizácia KU (prvá) návšteva P v ZZ – závery
84
5.2  
Komunikačná udalosť: vyšetrenie/ošetrenie
86
5.2.1  
OPJ s nesémantickou konštrukčnou KF
88
5.2.2  
OPJ so sémantickými operačnými KF
89
5.2.2.1  
KF príkaz
90
5.2.2.2  
KF zákaz
94
5.2.2.3  
KF pokyn
95
5.2.2.4  
KF rada, návrh a odporúčanie
97
5.2.3  
OPJ so sémantickými neoperačnými KF
101
5.2.3.1  
KF úmysel
102
5.2.3.2  
KF zdôvodnenie
104
5.2.3.3  
KF vysvetlenie
105
5.2.3.4  
KF oznámenie a konštatovanie
107
5.2.3.5  
KF deskripcia
108
5.2.3.6  
KF domnienka
110
5.2.4  
Reakčné KF v replikách P
111
5.2.5  
Pragmatická realizácia KU vyšetrenie/ošetrenie
113
5.3  
Komunikačná udalosť: kontrola
115
5.3.1  
Pragmatická realizácia KU kontrola
116
5.4  
Komunikačná udalosť: príjem P do nemocnice
117
5.5  
KU rozhovor pri lôžku pacienta
119
5.5.1  
Pragmatická realizácia KU rozhovor pri lôžku P
123
5.6  
KU poskytovanie informácií
124
5.6.1  
Pragmatická realizácia KU poskytnutie informácií
126
5.7  
Uplatnenie princípov kooperácie v rozhovore ZP s P
127
5.7.1  
Jazykové prostriedky, ktorými sa vyjadruje a oslabuje moc
127
5.7.2  
Oslabovanie ilokučnej sily príkazu
130
5.7.3  
Prejavy kooperatívneho správania v obsahu výpovedí komunikačných partnerov
132

6  

134
138
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020