Zdenka Uherová


Modernizačné aspekty didaktických štýlov v telovýchovnom proceseISBN 978-80-555-0610-4


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3
  
5

6
1.1  
Telesný a pohybový vývin
7
1.2  
Psychický vývin
9
1.3  
Vývin osobnosti
10
1.4  
Sociálne vzťahy
11

13
2.1  
Pohybová aktivita a súčasnosť
13
2.2  
Aktuálny stav a problémy telovýchovného procesu
17

24
3.1  
Pohybová aktivita a predmet telesná a športová výchova
24
3.2  
Aktívny prístup k predmetu telesná a športová výchova
39

42
4.1  
Učiteľ telesnej a športovej výchovy v súčasnosti
42
4.2  
Osobnosť učiteľa telesnej a športovej výchovy
45
4.3  
Učiteľ telesnej a športovej výchovy a sociálne učenie
51
4.4  
Učiteľ telesnej a športovej výchovy v pedagogickej komunikácii
53

58
5.1  
Didaktické štýly a ich charakteristika
58
5.1.1  
Štýl príkazový (A)
64
5.1.2  
Štýl praktický (B)
65
5.1.3  
Štýl recipročný (C)
65
5.1.4  
Štýl so sebahodnotením (D)
66
5.1.5  
Štýl s ponukou (E)
67
5.1.6  
Štýl s riadeným objavovaním (F)
67
5.1.7  
Štýl so samostatným objavovaním (G)
68
5.1.8  
Štýl s autonómnym rozhodovaním žiaka o učive (H)
68
5.1.9  
Štýl s autonómnym rozhodovaním žiaka o voľbe štýlu (I)
69
5.1.10  
Štýl so samostatnou tvorbou programov (J)
69

71
6.1  
Modernizačný a humanizačný potenciál vybraných didaktických štýlov
73
6.2  
Analýza a hodnotenie názorov k výučbe predmetu telesná a športová výchova
77

96
100
110
111

113
  
Príloha 1:
dotazník 1 (Vzťah žiačok k pohybovým aktivitám a k predmetu telesná a športová výchova)
114
  
Príloha 2:
dotazník 2 (Dôvody aktívneho prístupu žiačok k predmetu telesná a športová výchova)
117
  
Príloha 3:
dotazník 3a, 3b (Názor žiačok na vyučovanie telesnej a športovej výchovy)
118
  
Príloha 4:
Shapiro -Wilksov W test
119
  
Príloha 5:
histogram s preloženou Gausovou krivkou
120
  
Príloha 6:
znamienkový test
131
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020