Pavel Ružbarský


Antropomotorika pre študijné programy telesná výchova, trénerstvo a šport pre zdravieISBN 978-80-555-2042-1


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3
  
5

6
1.1  
Predmet športovej antropomotoriky
6
1.2  
Metódy športovej antropomotoriky
7
1.3  
Štruktúra športovej antropomotoriky
10
1.4  
Prostriedky športovej antropomotoriky
11

12
2.1  
Vlohy
12
2.2  
Pohybové schopnosti
12
2.3  
Pohybové zručnosti
14
2.4  
Pohybový návyk
15
2.5  
Vedomosti
15

16
3.1  
Silové schopnosti
16
3.2  
Vytrvalostné schopnosti
20
3.3  
Rýchlostné schopnosti
23
3.4  
Pohyblivosť
26
3.5  
Koordinačné schopnosti
28

36
4.1  
Pohybové zručnosti
36
4.2  
Pohybový návyk
42

44
5.1  
Telesné cvičenia
44
5.2  
Vývoj telesných cvičení
46
5.3  
Klasifikácia a systematika telesných cvičení
47
5.4  
Kvalitatívne znaky telesných cvičení
47

49
6.1  
Pohybový a športový výkon
49
6.2  
Hlavné činitele pohybového výkonu
50
6.3  
Pohybová a športová výkonnosť
50
6.4  
Telesná zdatnosť
52

54

57
8.1  
Činitele motorického vývinu
57
8.2  
Zákonitosti motorického vývinu
59
8.3  
Metódy pre sledovanie motorického vývinu
60
8.4  
Štádia motorického vývinu
62

76
  
79
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020