Rút Lenková


Stimulácia rytmických schopností aerobikomISBN 978-80-555-1088-0


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3
  
4
  
5

6
1.1  
Charakteristika rytmických schopností
9
1.2  
Charakteristika pojmov súvisiacich s problematikou rytmických schopností
12
1.3  
Vývinové tendencie rytmických schopností
19
1.4  
Východiská diagnostikovania úrovne rytmických schopností
22
1.4.1  
Nové prístupy v diagnostike rytmických schopností
23
1.5  
Rozvoj rytmických schopností
25
1.5.1  
Prostriedky a metódy rozvoja rytmických schopností
30
1.6  
Aerobik ako prostriedok rozvoja rytmických schopností
34

36
2.1  
Cieľ výskumu
36
2.2  
Hypotézy výskumu
36
2.3  
Úlohy výskumu
36

37
3.1  
Charakteristika objektu výskumu
37
3.2  
Pracovné postupy
37
3.3  
Metódy získavania a spracovania výskumných údajov
39

44
4.1  
Analýza a interpretácia zmien rytmických schopností 10 ročných dievčat
44
4.2  
Analýza a interpretácia zmien rytmických schopností 15 ročných probandov
49
4.2.1  
Intersexuálne rozdiely v úrovni rytmických schopností 15 ročných probandov
54
4.3  
Analýza a interpretácia zmien rytmických schopností 17 ročných probandov
56
4.3.1  
Intersexuálne rozdiely v úrovni rytmických schopností 17 ročných probandov
62
4.4  
Analýza a interpretácia zmien rytmických schopností 21 ročných probandov
63
4.4.1  
Intersexuálne rozdiely v úrovni rytmických schopností 21 ročných probandov
67

  

69
  
71
73
  
79
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020