Rút Lenková


Účinnosť programov aerobiku na organizmus vysokoškoláčokISBN 978-80-555-0102-4


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list

    

7

9
1.1  
Charakteristika aerobiku
9
1.1.2  
Vývoj aerobiku
9
1.1.3  
Ciele aerobiku
11
1.1.4  
Zásady a fázy aerobného cvičenia
12
1.1.5  
Druhy a formy aerobiku
15
1.1.6  
Stavba hodiny aerobiku a metódy nácviku choreografií
19
1.2  
Charakteristika step aerobiku
23
1.2.1  
Zásady step aerobiku
24
1.3  
Charakteristika cvičenia na fitlopte
25
1.3.1  
Stavba hodín cvičení na fitloptách
26
1.3.2  
Druhy fitlopty a zásady jej používania
27
1.4  
Charakteristika taebo
29
1.4.1  
Stavba hodín taebo
30
1.5  
Motorické učenie v aerobiku
31
1.6  
Pohybová aktivita a adaptácia organizmu
33
1.7  
Telesný vývin, telesná zdatnosť, pohybová výkonnosť vysokoškolákov
40

42
2.1  
Cieľ
42
2.2  
Hypotézy
42
2.3  
Úlohy
43

44
3.1  
Charakteristika skúmaného súboru
44
3.2  
Organizácia a podmienky výskumu
44
3.3  
Metódy získavania výskumných údajov
47
3.3.1  
Metodika merania
48
3.3.2  
Stanovenie výskumnej situácie
54
3.4  
Metódy spracovania a vyhodnotenia údajov
56

58
4.1  
Analýza dynamiky zmien somatického rozvoja
58
4.2  
Analýza dynamiky zmien vo funkčnom rozvoji organizmu vysokoškoláčok
71
4.3  
Analýza dynamiky zmien v úrovni všeobecnej motorickej výkonnosti
78
4.4  
Fyziologická účinnosť rôznych druhov aerobiku na hodinách telesnej výchovy
101

110
5.1  
Závery experimentu
110
5.2  
Závery pre rozvoj vednej disciplíny
115
5.3  
Závery pre prax
116

118

  

121
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020