Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:161206
Kategória:AAB
Autor:Ružbarský Pavel (50%)
Autor:Perič Tomáš (50%)
Názov:Výsledky prvého celoštátneho testovania pohybových predpokladov detí mladšieho školského veku – žiakov 1. ročníkov základných škôl [elektronický dokument]
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2019
Rozsah:265 s.
ISBN:978-80-555-2378-1
URL:http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Ruzbarsky2
Ohlas:[1] 2020. HORVÁTH, R., PETRIKAN, P., RUZBARSKA, I. Research into motion performance changes of primary school children over a period of 20 years. In AD ALTA : journal of interdisciplinary research : recenzovaný mezioborový vědecký časopis, ISSN 1804-7890. - ISSN 2464-6733. 2020, vol. 10, no. 1, s. 115-121. WOS:000562038200019.
Ohlas:[4] 2021. ŠTETINOVÁ, Katarína. Somatický vývin a telesná zdatnosť detí pri vstupe do základnej školy. In Výchova a vzdelávanie v materskej škole: aktuálne otázky a odpovede : nekonferenčný recenzovaný zborník vedeckých a odborných prác. 1. vyd. Prešov : Rokus, 2021, s. 240. ISBN 978-80-8238-005-0.
Ohlas:[4] 2022. MAČURA, P., HUBINÁK, A., KRŠKA, P. Základné pohybové kompetencie detí mladšieho školského veku. 1. vyd. Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2022, s.105. ISBN 978-80-561-0959-5.
Ohlas:[4] 2022. HALMOVÁ, N., KANÁSOVÁ, J. Úroveň motorických ukazovateľov u detí 1. ročníka ZŠ v Nitrianskom kraji. In Šport a rekreácia 2022 : zborník vedeckých prác [online]. Nitra : Katedra telesnej výchovy a športu PF UKF, 2022 [cit. 2022-12-05], s. 19. ISBN 978-80-558-1905-1. Dostupný na internete <http://www.ktvs.pf.ukf.sk/images/%C5%A0port%20a%20rekre%C3%A1cia/Zbornik%20SaR%202022.pdf>
Oblasť výskumu:210
Oblasť výskumu:010