Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:159513
Kategória:AAB
Autor:Koželová Adriána Ingrid (38%)
Autor:Kuľbak Gabriel (62%)
Názov:Vybrané problémy prekladu: prekladateľské kompetencie a audiovizuálny preklad [elektronický dokument]
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2019
Rozsah:129 s.
ISBN:978-80-555-2354-5
URL:http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Kozelova6
Ohlas:[4] 2021. GREGOVÁ, Renáta, BÓNOVÁ, Iveta, PANOCOVÁ, Renáta. Slovenčina pre prekladateľov a tlmočníkov. Vysokoškolská učebnica. 1. vyd. Košice : Vydavateľstvo ŠafárikPress UPJŠ, 2021, 104 s. ISBN 978-80-8152-974-0.
Ohlas:[4] 2021. KABÁT, Marián, KOSCELNÍKOVÁ, Mária. Training Localization. In Martin Djovčoš, Pavol Šveda, Soňa Hodáková, Matej Laš: Translation and interpreting training in Slovakia : elektronický dokument. 1. vyd. Bratislava : Stimul, 2021, s. 157-170. ISBN 978-80-8127-320-9; 978-80-8127-321-6. Dostupný na internete <https://dspace.uniba.sk/handle/123456789/22>
Ohlas:[4] 2021. VARGOVÁ, Dominika. Prekladateľské kompetencie ako prenosné zručnosti a preklad ako prostriedok ich rozvoja. In Nová filologická revue : elektronický dokument, ISSN 1338-0583. Banská Bystrica, 2021, Roč. 12, č. 1, s. 42-66. Dostupný na internete <https://www.ff.umb.sk/app/cmsFile.php?disposition=a&ID=23673>
Ohlas:[3] 2021. AMIR, Adriana, ŠMIHER, Taras. Stan sučasnoho perekladozvavstva u Slovaččyni. In [bez zostavovateľa]: Inozemna filolohija : print, ISSN 0320-2372. Ľvov : Ľvivskij nacionaľnyj universitet imeni Ivana Franka, 2021, s. 48-58.
Ohlas:[4] 2021. UKUŠOVÁ, Jana. Analýza titulkov v dabingovej verzii diela Rodinka Bélierovcov. In Kritika prekladu [online], ISSN 1339-3405. 2021 [cit. 2022-05-17], č. 2, s. 93. Dostupný na internete <https://www.kritikaprekladu.sk/wp-content/uploads/2022/02/Kritika-prekladu-2_2_2021.pdf#page=80>
Ohlas:[3] 2021. UKUŠOVÁ, J., ZÁHORÁK, A. Teaching subtitling in distance learning. In ICERI2021 : 14th annual International Conference of Education, Research and Innovation [USB kľúč], ISSN 2340-1095. 1. vyd. Valencia : IATED, 2021, s. 5012, 5018. ISBN 978-84-09-34549-6. Dostupný na internete <https://library.iated.org/view/DUBAYOVA2021SOC>
Ohlas:[4] 2021. VARGOVÁ, Dominika. K niektorým chybám začínajúcich prekladateľov pri preklade do slovenského jazyka. In Cudzie jazyky v premenách času 11 : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie [CD-ROM]. 1. vyd. Bratislava : Ekonóm, 2021, s. 415, 417. ISBN 978-80-225-4823-6.
Ohlas:[4] 2022. KABÁT, M., KOSCELNÍKOVÁ, M. Lokalizácia a jej miesto v translatológii = Localization and its place in translation studies. In L10N journal : translation in software, software in translation [online], ISSN 2730-0757. 2022 [cit. 2023-03-27], roč. 1, č. 1, s. 24. Dostupný na internete <https://l10njournal.net/index.php/home/article/view/11/1>
Ohlas:[3] 2023. ŠIMÁKOVÁ SPEVÁKOVÁ, Marína. Preklad vo výskumoch vojvodinských Slovákov : zborník štúdií. 1. vyd. Novi Sad (Srbsko) : Univerzita v Novom Sade, 2023, s. 93. ISBN 978-86-6065-787-1.
Oblasť výskumu:020