Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2017020610270711
Kategória:AAB
Autor:Klimovič Martin (100%)
Názov:Detský pisateľ v procese tvorby textu
Vydavateľské údaje:Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2016
Rozsah:162 s.
ISBN:978-80-555-1696-7
Ohlas:[4] TOMKOVÁ, B., PRÍDAVKOVÁ, A., ŠMČÍKOVÁ, A. 2017 [cit. 2017-05-15]. Stimulácia kontroly pozornosti prestredníctvom matematických úloh u žiakov 4. ročníka základnej školy. In Primárne matematické vzdelávanie teória, výskum a prax [online]. Banská Bystrica : Belianum, 2017 [cit. 2017-05-15], s. 149. ISBN 978-80-557-1236-9. Dostupný na internete <http://www.eme-conference.org/zborniky/2017_Tale_zbornik.pdf>
Ohlas:[5] SAICOVÁ ŘÍMALOVÁ, Lucie 2017 [cit. 2018-07-03]. Když čtvrťáci píší vyprávění... In Studie z aplikované lingvistiky=Studies in applied linguistics [online], ISSN 2336-6702. 2017 [cit. 2018-07-03], vol. 8, no. 2, s. 87-89. Dostupný na internete <https://studiezaplikovanelingvistiky.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/19/2018/03/Lucie_Saicova_Rimalova_87-89.pdf>
Ohlas:[6] DZIAK, Dávid 2017. Originálny tvorivý vklad do mozaiky textovej produkcie. In O dieťati, jazyku, literatúre : časopis pre otázky rozvíjania komunikačnej a literárnej kompetencie, ISSN 1339-3200. 2017, roč. 5, č. 2, s. 96-97.
Ohlas:[4] BRESTOVIČOVÁ, Alexandra 2018. Personálna deixa ja a my verzus oni v denníkoch ženy s downovým syndrómom. In Človek so znevýhodnením (postihnutím, hendikepom) v literatúre pre deti a mládež a v inkluzívnej edukácii : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2018, s. 366, 367. ISBN 978-80-555-2044-5.
Ohlas:[4] STANISLAVOVÁ, Zuzana 2018. Sociokultúrna paradigma zdravotného postihnutia (segregácia - integrácia - inklúzia) v literatúre pre deti a mládež na Slovensku (Prolegomena). In Človek so znevýhodnením (postihnutím, hendikepom) v literatúre pre deti a mládež a v inkluzívnej edukácii : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2018, s. 28, 32. ISBN 978-80-555-2044-5.
Ohlas:[3] ANTALOVÁ, Alica 2018. Nové trendy vo vzdelávaní. In Trendy v jazykovém vzdělávání v terciární sférě v jazykových centrech na univerzitách v ČR a SR III : sborník příspěvků z konference. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2018, s. 62. ISBN 978-80-244-5325-5.
Ohlas:[4] IZDENCZYOVÁ, Nikoleta 2019. Exekutívne funkcie dieťaťa v mladšom školskom veku: prehľad súčasných poznatkov o vývine exekutívnych funkcií a ich vzťahu k školskému výkonu. In Premeny školy a učiteľské vzdelávanie v historickom kontexte a nové perspektívy. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2019, s. 160, 162. ISBN 978-80-555-2267-8.
Ohlas:[4] SLANČOVÁ, Daniela 2019 [cit. 2020-02-17]. Lingvistický výskum vývinu reči slovensky hovoriacich detí: stručný prehľad a bibliografia. In Jazyk a kultúra : internetový časopis Lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra excelentnosti pri Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove [online], ISSN 1338-1148. 2019 [cit. 2020-02-17], roč. 10, č. 39-40, s. 114. Dostupný na internete <https://www.ff.unipo.sk/jak/39-40_2019/Daniela_Slancova_studia.pdf>
Ohlas:[3] ŠTĚPÁNÍK, Stanislav 2020 [cit. 2020-05-21]. Konstruktivistické a kognitivně-komunikační paradigma jako východisko koncepce výuky českého jazyka. In Pedagogika : časopis pro vědy o vzdělávání a výchově [online], ISSN 2336-2189. 2020 [cit. 2020-05-21], vol. 70, no. 1, s. 14, 25. Dostupný na internete <https://ojs.cuni.cz/pedagogika/article/view/1646>
Ohlas:[3] DOLEŽALOVÁ, Eliška 2019. Vývoj syntaxe psané češtiny u žáků staršího školního věku. Praha : Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta, 2019, s. 26, 27, 165. ISBN 978-80-7603-126-5.
Ohlas:[4] STANISLAVOVÁ, Z., BRESTOVIČOVÁ, A. 2019. Reflexie o postave so znevýhodnením v literatúre pre deti a mládež I. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2019, s. 84. ISBN 978-80-555-2384-2.
Ohlas:[3] ŠTĚPÁNEK, Stanislav 2020. Výuka češtiny mezi tradicí a inovací. Praha : Academia, 2020, s. 73, 307. ISBN 978-80-200-3119-8.
Ohlas:[3] ŠTĚPÁNÍK, S., HÁJKOVÁ, E., ELIÁŠKOVÁ, K. et al. 2020. Školní výpravy do krajiny češtiny: didaktika českého jazyka pro základní školy. 1. vyd. Plzeň : Nakladatelství Fraus, 2020, s. 303. ISBN 978-80-7489-595-1.
Ohlas:[4] KOVÁČOVÁ, Zuzana 2019. Edukácia slovenského jazyka a slohu z aspektu poznávacích procesov žiaka. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2019, s. 122, 143. ISBN 978-80-558-1484-1.