Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2016110810542346
Kategória:AAB
Autor:Kosturková Martina (100%)
Názov:Kritické myslenie v edukačnej praxi na Slovensku
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2016
Rozsah:175 s.
ISBN:978-80-555-1563-2
Ohlas:[3] KNAPÍK, Ján 2016. Hodnotenie medziľudských vzťahov študentov vo vysokoškolskom prostredí. In Vnitřní evaluace kavlity výuky v terciárním vzdělávání. Ostrava : Ostravská univerzita, 2016, s. 225. ISBN 978-80-7464-865-6.
Ohlas:[4] HAŠKOVÁ, Veronika 2016. Výchova k proinkluzívnym hodnotám ako spôsob reštitúcie dôstojnosti vylúčených ľudí. In Edukačné výzvy a úlohy vo svetle encykliky Laudato si` II. Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2016, s. 245. ISBN 978-80-561-0377-7.
Ohlas:[4] IŠTVAN, Imrich 2016. Riešenie výchovných problémov učiteľmi v teórii a praxi (Sonda do reality v meste Prešov). In Sociální pedagogika 2016. Budoucnost Evropy; Řešení sociálně kulturních problemů. Brno : Institut mezioborových studií, 2016, s. 324. ISBN 978-80-88010-07-4.
Ohlas:[4] KOMINAREC, I., KOMINARECOVÁ, E. 2016. Tradície a premeny multikultúrnej výchovy na Slovensku. In Posolstvo Jána Pavla II. 2016. "Súčasné výzvy a trendy v..." : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 21.-22. apríla 2016 v Poprade [CD-ROM]. Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2016, s. 1147. ISBN 978-80-561-0369-2.
Ohlas:[4] IŠTVAN, Imrich 2016. Kooperatívne vyučovanie v pregraduálnej príprave študentov učiteľstva na Prešovskej univerzite. In Sborník z mezinárodní věděcké konference ICOLLE 2016 : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference celoživotního vzdělávání [CD-ROM]. Brno : Mendelova univerzita v Brně, 2016, s. 151. ISBN 978-80-7509-426-1.
Ohlas:[4] IŠTVAN, Imrich 2016. Vybrané kapitoly z didaktiky. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2016, s. 154. ISBN 978-80-555-1730-8.
Ohlas:[4] BREČKA, P., VALENTOVÁ, M., DEPEŠOVÁ, J. 2017. Kritické myslenie vo vyučovaní technicky orientovaných predmetov. In Technika a vzdelávanie : časopis zameraný na technické vzdelávanie v základných, stredných i na vysokých školách, na oblasť základného a aplikovaného výskumu, aplikáciu informačných technológií vo výučbe odborných predmetov , ISSN 1339-9888. 2017, roč. 6, č. 1, s. 12.
Ohlas:[4] ŠUŤÁKOVÁ, Valentína 2018. Podmienky rozvoja ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov v prostredí vlastnej školy. In Vybrané aspekty pedagogickej profesie. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2018, s. 413, 425. ISBN 978-80-555-1973-9.
Ohlas:[4] STACHO, Maroš 2018. Kritické myslenie ako kľúčová kompetencia človeka 21. storočia. In Inovatívne trendy v odborových didaktikách v kontexte požiadaviek praxe. Nitra : Pedagogická fakulta UKF, 2018, s. 506, 507, 508, 509. ISBN 978-80-558-1277-9.
Ohlas:[4] FERANSKÁ, Margita 2018. Subjektívna koncepcia učiteľa a jej vplyv na kritické myslenie žiakov. In Inovatívne trendy v odborových didaktikách v kontexte požiadaviek praxe. Nitra : Pedagogická fakulta UKF, 2018, s. 423. ISBN 978-80-558-1277-9.
Ohlas:[4] KALECHYTS, Alena 2018. Formovanie kritického myslenia na hodinách ruského jazyka na vysokej škole. In Inovatívne trendy v odborových didaktikách v kontexte požiadaviek praxe. Nitra : Pedagogická fakulta UKF, 2018, s. 271. ISBN 978-80-558-1277-9.
Ohlas:[4] FENYVESIOVÁ, L., DUCHOVIČOVÁ, J., GROFČÍKOVÁ, S. et al. 2018. Preferencie stratégií rozvíjajúcich kritické myslenie žiakov a budovanie individuálnej stratégie vyučovania učiteľom. In Inovatívne trendy v odborových didaktikách v kontexte požiadaviek praxe. Nitra : Pedagogická fakulta UKF, 2018, s. 521. ISBN 978-80-558-1277-9.
Ohlas:[4] TOMŠIK, R., DUCHOVIČOVÁ, J., FENYVESIOVÁ, L. 2018. Uplatňovanie stratégií kritického myslenia vo vyučovaní študentmi na pedagogickej praxi. In Inovatívne trendy v odborových didaktikách v kontexte požiadaviek praxe. Nitra : Pedagogická fakulta UKF, 2018, s. 498. ISBN 978-80-558-1277-9.
Ohlas:[1] BREČKA, P., VALENTOVÁ, M. 2017. Critical a creative thinking strategies in teaching technical subjects. In 10th international conference of education, research and innovation, ISSN 2340-1095. Valencia : IATED, 2017, s. 1565-1571. ISBN 978-84-697-6957-7.
Ohlas:[4] BRUTOVSKÁ, Gizela 2017. Etické otázky v andragogickom výskume. In Etické aspekty edukácie dospelých. Banská Bystrica : Belianum, 2017, s. 31. ISBN 978-80-557-1354-0.
Ohlas:[4] ZAHATŇANSKÁ, M., KUŠNÍROVÁ, E. 2017. Metódy podporujúce aktívne vyučovanie. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2017, s. 170. ISBN 978-80-555-1959-3.
Ohlas:[4] TOMŠÍK, R., DUCHOVIČOVÁ, J., FENYVESIOVÁ, L. 2018 [cit. 2019-02-14]. Rozvíjanie kritického a tvorivého myslenia na základných a stredných školách. In Slavonic pedagogical studies journal : the scientific educational journal [online], ISSN 1339-9055. 2018 [cit. 2019-02-14], vol. 7, no. 2, s. 279. Dostupný na internete <http://www.pegasjournal.eu/2018_07_02_04.html>
Ohlas:[1] VALENTOVA, M., BRECKA, P. 2019. Implementation of the critical thinking strategies in the school subject technology: a preliminary study. In Tem journal-technology education management informatics, ISSN 2217-8309. 2019, vol. 8, no. 3, s. 998-1004.
Ohlas:[1] DUCHOVIČOVÁ, J., FENYVESIOVA, L. 2019. Applying of strategies of critical and creative thinking by teachers according to the teaching subject and degree of education. In Ad Alta – journal of interdicsiplinary research, ISSN 1804-7890. 2019, vol. 9, no. 1, s. 49-55.
Ohlas:[4] BRUTOVSKÁ, G., HREHOVÁ, D. 2019. Ako konštruovať spoločenskovedný výskum eticky. In Aplikovaná etika : kontext a perspektívy III – ekogramotnosť a ekokriticizmus. Košice : Vydavateľstvo ŠafárikPress, 2019, s. 28. ISBN 978-80-8152-714-2.
Ohlas:[4] PETLÁK, Erich 2019. Súčasnosť a perspektívy didaktiky. In Inovatívne trendy v odborových didaktikách : prepojenie teórie a praxe výučbových stratégií kritického a tvorivého myslenia. Nitra : Pedagogická fakulta UKF, 2019, s. 16, 19. ISBN 978-80-558-1408-7.
Ohlas:[4] KOZÁROVÁ, N., GUNIŠOVÁ, D. 2019. Možnosti rozvoja kritického myslenia s ohľadom na individuálne preferencie učenia sa žiakov. In Inovatívne trendy v odborových didaktikách : prepojenie teórie a praxe výučbových stratégií kritického a tvorivého myslenia. Nitra : Pedagogická fakulta UKF, 2019, s. 85, 88. ISBN 978-80-558-1408-7.
Ohlas:[5] OFICYNSKYJ, Yurij Romanovyč 2019. Krytyčne myslenňa u Slovaččyni – uroky dľa Ukrajiny. In Naukovyj visnyk Užhorodskoho universytetu : serija istorija, ISSN 2523-4498. 2019, vyp. 1(40), s. 240-241.
Ohlas:[4] DEPEŠOVÁ, Jana 2019. Tvorivé a kritické myslenie v pregraduálnej príprave budúcich učiteľov. In Technika a vzdelávanie : časopis zameraný na technické vzdelávanie v základných, stredných i na vysokých školách, na oblasť základného a aplikovaného výskumu, aplikáciu informačných technológií vo výučbe odborných predmetov , ISSN 1338-9742. 2019, roč. 8, č. 2, s. 33.
Ohlas:[3] DUCHOVICOVA, J., KOLENAKOVA, R.S. 2020. Application of critical thinking strategies in educational practice of lower secondary education. In 10 th International Conference the Future of Education, ISSN 2384-9509. Bologna : Filodiritto Publisher, 2020. ISBN 978-88-85813-87-8.
Ohlas:[1] KARASOVÁ, L., KOLLAROVÁ, D., NAGYOVÁ, A. 2019. Literary text and its integration into the educational content of the subjects of elementary realia. In Ad Alta : journal of interdisciplinary research, ISSN 1804-7890. 2019, vol. 9, no. 2, s. 116, 120.