Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2016060713072042
Kategória:AAB
Autor:Dzurilla Martin (100%)
Názov:Multimediálny hudobno-edukačný program v kontexte primárneho vzdelávania
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2016
Rozsah:256 s.
ISBN:978-80-555-1555-7
Ohlas:[3] ŽOLNOVÁ, J., KOŠALOVÁ, K. 2016 [cit. 2017-01-23]. Psychosomatická stimulácia žiakov s poruchou aktivity a pozornosti prostredníctvom receptívnej realizácie hudobnej terapie. In Osvita i suspiľstvo : mižnarodnyj zbirnyk naukovych prac [online]. Berďansk : Berďanskyj deržavnyj pedahohičnyj universytet, 2016 [cit. 2017-01-23], s. 326. ISBN 978-617-7291-80-9. Dostupný na internete <http://bdpu.org/sites/bdpu.org/files/inf/Papers_Berdyansk_2016.pdf>
Ohlas:[3] FEDORKO, Vladimír 2016 [cit. 2017-01-23]. Problém multitaskingu u žiakov primárneho stupňa základných škôl. In Osvita i suspiľstvo : mižnarodnyj zbirnyk naukovych prac [online]. Berďansk : Berďanskyj deržavnyj pedahohičnyj universytet, 2016 [cit. 2017-01-23], s. 78. ISBN 978-617-7291-80-9. Dostupný na internete <http://bdpu.org/sites/bdpu.org/files/inf/Papers_Berdyansk_2016.pdf>
Ohlas:[4] ŠAŠALA, Radovan 2017 [cit. 2018-02-06]. Základy hudobných digitálnych technológií. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2017 [cit. 2018-02-06], s. 26. ISBN 978-80-555-1817-6. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Sasala1>
Ohlas:[6] ŠAŠALA, Radovan 2017. Multimediálny hudobno-edukačný program v kontexte primárneho vzdelávania. In Na pulze : časopis Prešovskej univerzity, ISSN 1337-9208. 2017, roč. 10, č. 1, s. 13.
Ohlas:[4] BALCÁROVÁ, Božena 2017. Hudobná rozprávka v predprimárnej edukácii. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2017, s. 166. ISBN 978-80-555-1924-1. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Balcarova1>
Ohlas:[3] DEREVJANÍKOVÁ, Anna 2018. Výchovné teórie a diskurzy vo svetle reformných procesov v predškolskej edukácii na Slovensku. In Osvita i suspiľstvo III : mižnarodnyj zbirnyk naukovych prac. Berďansk : Berďanskyj deržavnyj pedahohičnyj universytet, 2018, s. 30, 31. ISBN 978-83-62683-26-0.
Ohlas:[4] SABOL, Milica 2019. Účinnosť elektronických myšlienkových máp vo vyučovaní prírodovedy. In Premeny školy a učiteľské vzdelávanie v historickom kontexte a nové perspektívy : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou organizovanej Pedagogickou fakultou Prešovskej univerzity v Prešove pri príležitosti 70. výročia založenia Pedagogickej fakulty v Prešove. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2019, s. 414. ISBN 978-80-555-2267-8.
Ohlas:[3] SABOLOVÁ, Milica 2019. Výchova k zdraviu rómskych žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia prostredníctvom elektronickej myšlienkovej mapy. In Osvita i suspiľstvo IV : mižnarodnyj zbirnyk naukovych prac. Berďansk : Berďanskyj deržavnyj pedahohičnyj universytet, 2019, s. 64. ISBN 978-83-952000-9-0.
Ohlas:[3] PRÍDAVKOVÁ, Alena 2019. Pregraduálna matematická príprava učiteľov pre predprimárny stupeň vzdelávania v Taliansku a na Slovensku. In Osvita i suspiľstvo IV : mižnarodnyj zbirnyk naukovych prac. Berďansk : Berďanskyj deržavnyj pedahohičnyj universytet, 2019, s. 127. ISBN 978-83-952000-9-0.