Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2016031407534175
Kategória:AAB
Autor:Kopecká Monika (20%)
Autor:Rosina Konštantín (20%)
Autor:Oťaheľ Ján (15%)
Autor:Feranec Ján (15%)
Autor:Pazúr Róbert (15%)
Autor:Nováček Jozef (15%)
Názov:Monitoring dynamiky zastavaných areálov
Vydavateľské údaje:Bratislava : Geografický ústav SAV, 2015
Rozsah:98 s.
ISBN:978-80-89580-11-8
Ohlas:[2] RUŽIČKOVÁ, J., LEHOTSKÁ, B., KALIVODOVÁ, E. 2016. Assessment of ornithochory in the north-western part of the Podunajská nížina Lowland (SW Slovakia). In Folia oecologica, ISSN 1336-5266. 2016, vol. 43, no. 1, s. 50-63.
Ohlas:[2] STANKOVÁ, H., MATULA, D. 2017. Analýza štruktúry mestskej zelene a jej zmien v centre Bratislavy. In Geografický časopis, ISSN 0016-7193. 2017, roč. 69, č. 2, s. 145-165.
Ohlas:[1] IZAKOVIČOVÁ, Z., MEDERLY, P., PETROVIČ, F. 2017. Long-term land use changes driven by urbanisation and their environmental effects (example of Trnava City, Slovakia). In Sustainability (Switzerland), ISSN 2071-1050. 2017, vol. 9, no. 9.
Ohlas:[4] SÁPOSOVÁ, Z., BOBKOVÁ, M. 2016 [cit. 2018-04-03]. The east Slovakian ironworks and selected demographic indexes of the city of Košice from 1960 to 1989. Part I. Population movement. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné, teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [online], ISSN 1335-3608. 2016 [cit. 2018-04-03], roč. 19, č. 4 . Dostupný na internete <http://www.clovekaspolocnost.sk/sk/rocnik-19-rok-2016/4/studie-a-clanky/the-east-slovakian-ironworks-and-selected-demographic-indexes-of-the-city-of-kosice-from-1960-to-1989-part-i-population-movement/>
Ohlas:[4] TREMBOŠOVÁ, M., DUBCOVÁ , A., CIVÁŇ, M. 2016. Geografické aspekty maloobchodnej siete mesta Trnava a nákupné správanie jej obyvateľstva . Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2016, s. 125. ISBN 978-80-558-1103-1.
Ohlas:[1] PETROVIČ, F., MOJSES, M., MUCHOVA, Z. 2018. Wetland – yes or no (the Pariz Wetlands national nature reserve - Slovakia). In Useful geogprahy : transfer from research to practice. Brno : Masaryk University, 2018, s. 216-226. ISBN 978-80-210-8908-2.