Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2016030110222962
Kategória:AAB
Autor:Pížová Lívia (80%)
Autor:Balogová Beáta (20%)
Názov:Materstvo a starostlivosť o seba ako novodobé koncepty sociálnej práce
Vydavateľské údaje:Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2015
Rozsah:83 s.
ISBN:978-80-555-1536-6
Ohlas:[4] KVAŠŇÁKOVÁ, Lenka 2016 [cit. 2017-03-30]. Potenciál rodinných centier ako priestoru pre výkon socioterapie s ohrozenými rodinami s deťmi. In Journal socioterapie [online], ISSN 2453-7543. 2016 [cit. 2017-03-30], roč. 2, č. 1,2, s. 21. Dostupný na internete <http://socialnapraca.weebly.com/uploads/5/4/2/4/5424089/journal_socioterapie_1-2_2016.pdf>
Ohlas:[4] KURČÍKOVÁ, Katarína 2017. Materské centrum. In Vademecum sociálnej práce : terminologický slovník. Košice : Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, 2017, s. 246. ISBN 978-80-8152-483-7.
Ohlas:[4] KURČÍKOVÁ, Katarína 2017. Materstvo, rola matky. In Vademecum sociálnej práce : terminologický slovník. Košice : Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafarika, 2017, s. 247. ISBN 978-80-8152-483-7.
Ohlas:[5] HAMADEJ, Martin 2017. Materstvo a strarostlivosť o seba ako novodobé koncepty sociálnej práce. In Kontakt, ISSN 1212-4117. 2017, vol. 19, no. 2.