Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2015090310501514
Kategória:AAB
Autor:Dupkalová Mária (75%)
Autor:Krajčová Nadežda (25%)
Názov:Interakčný štýl učiteľa a sociálna klíma v školskej triede
Vydavateľské údaje:Prešov : Expres Print Prešov, 2015
Rozsah:154 s.
ISBN:978-80-89353-13-2
Ohlas:[3] PORUBČANOVÁ, Dáša 2016 [cit. 2017-11-06]. Význam hodnôt, tradícií a kultúra edukácie. In Stratégie tvorby bezpečnej školy [online]. Praha : Koláček Martin - E-knihy jedou, 2016 [cit. 2017-11-06], s. 115, 171. ISBN 978-80-7512-709-9. Dostupný na internete <https://books.google.sk/books?id=CSWyDQAAQBAJ&pg=PA3&lpg=PA3&dq=978-80-7512-709-9&source=bl&ots=BvhKMjOvU5&sig=SE4eXCQ6l0MDQc-Gsma2_-8FZL4&hl=sk&sa=X&ved=0ahUKEwjis4iGjarXAhUFyaQKHWiRBDYQ6AEIKDAB#v=onepage&q=978-80-7512-709-9&f=false>
Ohlas:[4] HORŇÁK, L., PASTERNÁKOVÁ, L. 2017. Výskyt agresivity u žiakov základnej školy pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia a možnosti jej prevencie. In Prevencia agresie v kontexte mentálneho zdravia : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 21.-22. september 2017, Banská Bystrica [CD-ROM]. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, Katedra psychológie, 2017, s. 90. ISBN 978-80-557-1332-8.
Ohlas:[4] PORUBČANOVÁ, D., PASTERNÁKOVÁ, L. 2018. Influence of socially disadvantaged environment on aggressiveness of pupils at primary schools. In Acta Educationis Generalis, ISSN 2585-741X. 2018, roč. 8, č. 1, s. 114.