Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2015071408264041
Kategória:AAB
Autor:Kosová Beáta (21%)
Autor:Tomengová Alena (9%)
Autor:Duchovičová Jana (15%)
Autor:Doušková Alena (29%)
Autor:Šveda Dušan (7%)
Autor:Portik Milan (2%)
Autor:Pavlov Ivan (3%)
Autor:Petrasová Alica (3%)
Autor:Kmeťová Jarmila (3%)
Autor:Valachová Daniela (2%)
Autor:Fridrichová Petra (6%)
Názov:Profesijná praktická príprava budúcich učiteľov
Vydavateľské údaje:Banská Bystrica : Belainum. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela, 2015
Rozsah:225 s.
ISBN:978-80-557-0860-7
Ohlas:[4] KLIMKOVÁ, Andrea 2017 [cit. 2018-03-28]. Kompetencie pre udržateľnosť ako cesta k spravodlivej, starostlivej a udržateľnej spoločnosti. In Edukácia : vedecko-odborný časopis [online], ISSN 1339-8725. 2017 [cit. 2018-03-28], roč. 2, č. 1, s. 124. Dostupný na internete <https://www.upjs.sk/edukacia/1-2017/>
Ohlas:[4] OROSOVÁ, R., STAROSTA, V. 2017 [cit. 2018-03-28]. Mikrovyučovanie z pohľadu študentov. In Edukácia : vedecko-odborný časopis [online], ISSN 1339-8725. 2017 [cit. 2018-03-28], roč. 2, č. 1, s. 183. Dostupný na internete <https://www.upjs.sk/edukacia/1-2017/>
Ohlas:[4] OSVALDOVÁ, Zuzana 2017 [cit. 2018-03-28]. Význam a miesto cvičného učiteľa pri formovaní osobnosti budúceho učiteľa. In Edukácia : vedecko-odborný časopis [online], ISSN 1339-8725. 2017 [cit. 2018-03-28], roč. 2, č. 1, s. 192. Dostupný na internete <https://www.upjs.sk/edukacia/1-2017/>
Ohlas:[4] BOBEROVÁ, Z., CEHLÁROVÁ, K., OROSOVÁ, R. 2017 [cit. 2018-03-28]. Organizácia pedagogickej praxe ako (nielen) matematický problém. In Edukácia : vedecko-odborný časopis [online], ISSN 1339-8725. 2017 [cit. 2018-03-28], roč. 2, č. 1, s. 38. Dostupný na internete <https://www.upjs.sk/edukacia/1-2017/>
Ohlas:[4] ROVŇANOVÁ, Lenka 2017 [cit. 2018-03-28]. Komparácia názorov učiteľov a študentov učiteľstva na náročnosť vykonávania vybraných profesijných činností. In Edukácia : vedecko-odborný časopis [online], ISSN 1339-8725. 2017 [cit. 2018-03-28], roč. 2, č. 2, s. 217. Dostupný na internete <https://www.upjs.sk/edukacia/2-2017/>
Ohlas:[4] NEMCOVÁ, L., ZÓLYOMIOVÁ, P. 2017 [cit. 2018-03-28]. Subjektívne hodnotenie zručností študentov a študentiek odboru pedagogika - vychovávateľstvo v oblasti riadenia výchovného procesu na súvislej pedagogickej praxi /analýza vybraných zistení/. In Edukácia : vedecko-odborný časopis [online], ISSN 1339-8725. 2017 [cit. 2018-03-28], roč. 2, č. 2, s. 137. Dostupný na internete <https://www.upjs.sk/edukacia/2-2017/>
Ohlas:[4] OROSOVÁ, Renáta 2017 [cit. 2018-03-28]. Implementácia zážitkovej pedagogiky do pregraduálnej prípravy a jej vplyv na klímu triedy - súdržnosť. In Edukácia : vedecko-odborný časopis [online], ISSN 1339-8725. 2017 [cit. 2018-03-28], roč. 2, č. 2, s. 161. Dostupný na internete <https://www.upjs.sk/edukacia/2-2017/>
Ohlas:[4] FEDÁKOVÁ, Katarína 2017 [cit. 2018-03-29]. Pregraduálna príprava učiteľov cudzích jazykov. In Edukácia : vedecko-odborný časopis [online], ISSN 1339-8725. 2017 [cit. 2018-03-29], roč. 2, č. 2, s. 50. Dostupný na internete <https://www.upjs.sk/edukacia/2-2017/>
Ohlas:[4] CHUDŽÍKOVÁ, Alena 2015. Budúci učitelia budúcej multikultúrnej školy. Bratislava : Centrum pre výskum etnicity a kultúry, 2015, s. 18, 23. Dostupný na internete <http://cvek.sk/wp-content/uploads/2015/11/Buduci-ucitelia-buducej-multikulturnej-skoly.pdf>
Ohlas:[4] NOVOCKÝ, Michal 2019. Typy profesijnej reflexie v práci učiteľov základnej školy. In Edukácia, ISSN 1339-8725. 2019, roč. 3, č. 2, s. 143.