Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2015071408110697
Kategória:ACB
Autor:Andričíková Markéta (3%)
Autor:Cibáková Dana (2%)
Autor:Hlebová Bibiána (2%)
Autor:Klimovič Martin (16%)
Autor:Liptáková Ľudmila (36%)
Autor:Mitrová Adela (4%)
Autor:Pršová Eva (2%)
Autor:Rusňák Radoslav (15%)
Autor:Sičáková Ľuba (5%)
Autor:Stanislavová Zuzana (12%)
Autor:Vužňáková Katarína (3%)
Názov:Integrovaná didaktika slovenského jazyka a literatúry pre primárne vzdelávanie
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2015
Rozsah:488 s.
ISBN:978-80-555-1252-5
Ohlas:[3] PACOVSKÁ, Jasňa 2015. Kognitivní přístup k didaktice mateřského jazyka - další inspirace ze Slovenska. In Didaktické studie, ISSN 1804-1221. 2015, roč. 7, č. 2, s. 145.
Ohlas:[3] POKRIVČÁKOVÁ, S., POKRIVČÁK, A. 2016. Teaching Slovak lanaguage and literature in Slovakia. In Teaching of national languages in the V4 countires. Prague : Charles University in Prague, 2016, s. 162. ISBN 978-80-7290-926-1.
Ohlas:[4] LIGOŠ, Milan 2016. Vyučovanie slovenčiny ako materinského jazyka v kontexte nových výzev a perspektív. In Jazyk a literatúra, ISSN 1339-7184. 2016, roč. 3, č. 3-4, s. 32.
Ohlas:[3] PACOVSKÁ, J., ČADEK, P., JAVUREK, L. 2016. Obraz české školy a jeho reflexe ve výuce českého jazyka. In Didaktické studie : teorie a praxe didaktiky mateřského jazyka, ISSN 1804-1221. 2016, roč. 8, č. 2, s. 21.
Ohlas:[4] OLOŠTIAK, Martin 2015. Z dejín derivatologického bádania v slovakistike. In Kvalitatívne a kvantitatívne aspekty tvorenia slov v slovenčine. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2015, s. 73. ISBN 978-80-555-1406-2.
Ohlas:[3] LIGOŠ, Milan 2018 [cit. 2019-07-18]. Old new dimensions of teaching mother tongue and literature (in the context of new challenges and perspectives). In L1-educational studies in languages and literature [online], ISSN 1573-1731. 2018 [cit. 2019-07-18], s. 14. Dostupný na internete <http://www.l1research.org/>
Ohlas:[4] LIGOŠ, Milan 2020. Tri piliere kvalitatívnej transformácie výučby materinského jazyka II. (So zreteľom na aktuálne špecifiká slovenčiny ako materinského jazyka). In Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae : Universitatis Catholicae in Ružomberok, ISSN 1336-2232. 2020, roč. 19, č. 5, s. 19.
Ohlas:[4] BRESTOVIČOVÁ, Alexandra 2018. Kontúry ontogenézy osvojovania si foneticko-fonologického systému slovenského jazyka. In O dieťati, jazyku, literatúre : časopis pre otázky rozvíjania komunikačnej a literárnej kompetencie, ISSN 1339-3200. 2018, roč. 6, č. 1, s. 30, 42.
Ohlas:[1] LIGOŠ, Milan 2020. Continuity of traditional and new tendencies in L1 teaching(1) a scientific essay on the challenges and projections. In Když výzkum mění praxi : deset příběhů učitelů a akademiků zapojených do akčního výzkumu. Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020, s. 124. ISBN 978-80-7603-224-8.