Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAA
Autor:Litavcová Eva (70%)
Autor:Jenčová Sylvia (30%)
Názov:Analytický pohľad na problém chudoby a nezamestnanosti v podmienkach Slovenska
Vydavateľské údaje:Brno : Tribun EU, 2014
Rozsah:152 s.
ISBN:978-80-263-0811-9
Ohlas:[4] VAVREK, R., BEDNÁROVÁ, Ľ., JUSKOVÁ, M. 2015 [cit. 2016-04-05]. Využitie korelačnej analýzy pri hodnotení súvislostí medzi vybranými makroekonomickými ukazovateľmi. In Zborník vedeckých prác Katedry ekonómie a ekonomiky ANNO 2015 [online]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2015 [cit. 2016-04-05], s. 143. ISBN 978-80-555-1351-5. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Kotulic22>
Ohlas:[4] MOLNÁROVÁ, L., BAČOVÁ, A. 2016. Prognózovanie vývoja nezamestnanosti SARIMA modelmi na úrovni NUTS III. In Výpočtová štatistika 2016 : zborník abstraktov z 25. medzinárodného vedeckého seminára a zborník príspevkov z konferencie Prehliadka prác mladých štatistikov a demografov 2016 konaných v Bratislave v dňoch 1.-2. decembra 2016. Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2016, s. 70. ISBN 978-80-88946-73-1.
Ohlas:[1] VAVREK, R., JUSKOVÁ, M., BEDNÁROVÁ, Ľ. 2016. Correlations between selected macroeconomic indicators - case study of Slovak republic and Czech republic. In Political sciences, law, finance, economics and tourism : 3rd international multidisciplinary scientific conference Social sciences & arts SGEM 2016 : conference proceedings, vol. III, ISSN 2367-5659. Sofia : STEF92 Technology, 2016, s. 797. ISBN 978-619-7105-74-2.
Ohlas:[4] MOLNÁROVÁ, Lívia 2016. Analysis of unemployment of NUTS III level=Analýza nezamestnanosti na úrovni NUTS III. In Príprava študijných podkladov na e-learningovej báze a ich implementácia vo výučbe disciplín z oblasti kvantitatívnych metód, manažérskej informatiky a financií [CD-ROM]. Prešov : Bookman, 2016, s. 79. ISBN 978-80-8165-182-3.