Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2015021711482474
Kategória:ACB
Autor:Žolnová Jarmila (100%)
Názov:Dieťa s problémovým správaním v materskej škole
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2014
Rozsah:136 s.
ISBN:978-80-555-1127-6
Ohlas:[6] HLEBOVÁ, Bibiána 2015. Dieťa s problémovým správaním v materskej škole. In Špeciálny pedagóg : časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax, ISSN 1338-6670. 2015, roč. 4, č. 1, s. 93-94.
Ohlas:[4] PODHÁJECKÁ, M., GERKA, V., SOCHA, M. 2015. Eliminácia problémového správania u detí predškolského veku prostredníctvom intervenčného programu. In Dilemy inkluzívneho procesu v edukácii so zameraním na socializáciu osôb so špeciálnymi potrebami : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej multiodborovej konferencie 17.-18. september 2015 Prešov. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2015, s. 322. ISBN 978-80-555-1423-9.
Ohlas:[4] MYSZKA, M. 2015. Postawa inkluzyjnego nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. In Dilemy inkluzívneho procesu v edukácii so zameraním na socializáciu osôb so špeciálnymi potrebami : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej multiodborovej konferencie 17.-18. september 2015 Prešov. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2015, s. 282. ISBN 978-80-555-1423-9.
Ohlas:[4] HORŇÁK, Ladislav 2014 [cit. 2016-05-24]. Problémové správanie a jeho pedagogické riešenie (u dieťaťa v predškolskom veku pochádzajúceho zo sociálne znevýhodneného prostredia). Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum, 2014 [cit. 2016-05-24], s. 78. ISBN 978-80-565-1011-7. Dostupný na internete <http://www.npmrk2.sk/sites/default/files/Problemove-spravanie.pdf>
Ohlas:[3] SOCHA, M., PODHÁJECKÁ, M., GERKA, V. 2015. Wspieranie dzieci w uczeniu sie pozytywnych zachowan. 1. vyd. Nowy Sacz : Wydawnictwo Naukowe Panstwowej Wyzszej Szkoly Zawodowej w Nowym Saczu, 2015, s. 68. ISBN 978-83-63196-82-0.
Ohlas:[4] PODHÁJECKÁ, M., SOCHA, M., GERKA, V. 2015. Pedagogická intervencia pre deti s problémovým správaním v predškolskom veku. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2015, s. 206. ISBN 978-80-555-1510-6.
Ohlas:[4] DUBAYOVÁ, Tatiana 2016. Patopsychológia detí so psychosociálnym narušením pre pedagógov. 1. vyd. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2016, s. 62. ISBN 978-80-555-1621-9.
Ohlas:[4] KOŽÁROVÁ, J., HREBEŇÁROVÁ, L., DUBAYOVÁ, T. 2016. Education of students with special educational needs in inclusive settings. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2016, s. 143. ISBN 978-80-555-1679-0.
Ohlas:[4] HREBEŇÁROVÁ, Lucia 2016. Edukácia osôb s viacnásobným postihnutím. 1. vyd. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2016, s. 225. ISBN 978-80-555-1694-3.
Ohlas:[4] KOŽÁROVÁ, J., TOMOVČÍKOVÁ, M. 2017 [cit. 2018-08-01]. Spolupráca pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v systéme inkluzívnej podpory detí a žiakov. Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum, 2017 [cit. 2018-08-01], s. 35,100. ISBN 978-80-565-1429-0. Dostupný na internete <http://npsov.mpc-edu.sk/files/articles/kontinualne-vzdelavanie-v-ramci-np-sov/UZ%20NP%20%C5%A0OV_Spolupr%C3%A1ca%20PZ%20a%20OZ%20v%20syst%C3%A9me%20inkluz%C3%ADvnej%20podory%20det%C3%AD%20a%20%C5%BEiakov_1512984376.pdf>
Ohlas:[4] KOŠALOVÁ, Klaudia 2017. Intervencia realizácie hudby a hudobno-výchovných činností v špeciálnopedagogickej edukácii žiakov s hluchoslepotou. In Edukačné aspekty socializácie osôb s hluchoslepotou. Liptovský Mikuláš : Vydavateľstvo Tranoscius, 2017, s. 97. ISBN 978-80-7140-548-1.
Ohlas:[4] KOVÁČOVÁ, Barbora 2020. Prejavy skrytého agresívneho správania sa v skupinách detí predškolského veku. In Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae : Universitatis Catholicae in Ružomberok, ISSN 1336-2232. 2020, roč. 19, č. 2, s. 84, 84.
Ohlas:[4] ORIEŠČIKOVÁ, Helena 2020. Poruchy správania u detí v predškolskom veku. In Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae : Universitatis Catholicae in Ružomberok, ISSN 1336-2232. 2020, roč. 19, č. 2, s. 75.