Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2013021809124563
Kategória:AFD
Autor:Žolnová Jarmila (100%)
Názov:Komplexná rehabilitácia žiakov s hyperkinetickou poruchou v základnej škole
Zdroj:Komplexnosť a integrita v predprimárnej, primárnej a špeciálnej edukácii [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou organizovanej Pedagogickou fakultou PU pri príležitosti 15. výročia založenia Prešovskej univerzity v Prešove, Prešov 20.-21. september 2012
Vydavateľské údaje:Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, 2012
Lokácia:CD-ROM, s. 606-612
ISBN:978-80-555-0664-7
Ohlas:[3] DUBAYOVÁ, T., CHOVANOVÁ, E. 2014. Psychometrické vlastnosti Vandrebiltovej posudzovacej škály na hodnotenie žiaka s ADHD – pilotný výskum. In Optimální působení tělesné zátěže "Kinantropologické dny MUDr. V. Soulka" : sborník příspěvků [CD-ROM]. Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, 2014, s. 34. ISBN 978-80-7435-385-7.
Ohlas:[3] KOŠALOVÁ, Klaudia 2014. Pozitívna stimulácia žiakov s hyperaktivitou (ADHD) prostredníctvom hudobno-pohybových a tanečných techník muzikoterapie. In Teorie a praxe hudební výchovy III : sborník příspěvků z konference studentů doktorandských a magisterských studií a pedagogů hudebního vzdělávání zemí V4 v roce 2013 v Praze. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2014, s. 180. ISBN 978-807290-724-3.
Ohlas:[4] FIJALKOWSKA-MROCZEK, Agata 2015. Dziecko z zespolem nadpobudliwosci psychoruchovej ADHD - definicja, przejawy i terapia. In Dilemy inkluzívneho procesu v edukácii so zameraním na socializáciu osôb so špeciálnymi potrebami : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej multiodborovej konferencie 17.-18. september 2015 Prešov. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2015, s. 115. ISBN 978-80-555-1423-9.
Ohlas:[3] CHOVANOVÁ, E., MAJHEROVÁ, M., RUŽBARSKÁ, I. 2015. Physical activities as a treatment for hyperkinetic disorders in prepubertal children. Lüdenscheid : RAM-Verlag, 2015, s. 89. ISBN 978-3-942303-34-7.