Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2013020711154735
Kategória:AAB
Autor:Spáčilová Stanislava (100%)
Názov:Komunikačné registre v rolových hrách detí [print] : výsledky sociolingvistického experimentu
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta, 2012
Rozsah:227 s.
ISBN:978-80-555-0408-7
Ohlas:[4] 2013. SLANČOVÁ, D., KAPALKOVÁ, S. Výskum vývinu detskej reči v slovenčine v medzinárodnom kontexte projektov COST. In Jazyk a kultúra : internetový časopis Lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra excelentnosti pri Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove [online], ISSN 1338-1148. 2013 [cit. 2014-05-07], roč. 4, č. 14. Dostupný na internete <http://www.ff.unipo.sk/jak/14_2013/slancova_kapalkova.pdf>
Ohlas:[6] 2013. KESSELOVÁ, Jana. Monografický príspevok k výskumu ontogenézy reči. In Kultúra slova, ISSN 0023-5202. 2013, roč. 47, č. 4, s. 233-236.
Ohlas:[4] 2013. KESSELOVÁ, Jana. Syntaktické vzťahy v ranej ontogenéze reči. In Logopaedica XVI : [zborník Slovenskej asociácie logopédov]. Bratislava : Mabag, 2013, s. 18. ISBN 978-80-89113-59-0.
Ohlas:[3] 2013. KRAVIAROVÁ, Marianna. Voice onset time v rolových hrách detί. In Language and the environment. Tom II [online], ISSN 2084-2961. Gliwice : Gliwicka Wyzsza Szkola Przedsiebiorczosci, 2013 [cit. 2014-05-09], s. 293. ISBN 978-83-61401-88-9. Dostupný na internete <http://gwsp.gliwice.pl/www/files/Wydawnictwo/Language_and_The_Enviroment_II_GWSP_w.pdf>
Ohlas:[3] 2013. KAPALKOVÁ, S., SLOVÁČKOVÁ, A. Porozumenie naratív u detí v predškolskom veku. In Studie z aplikované lingvistiky=Studies in applied linguistics, ISSN 1804-3240. 2013, no. 1, s. 50.
Ohlas:[5] 2013. SVOBODOVÁ, Jana. Podnětná slovenská monografie o řeči dětí. In Slovo a obraz v komunikaci s dětmi, ISSN 1805-1464. 2013, vol. 3, no. 1, s. 40-41.
Ohlas:[3] 2015. TUŠKOVÁ, Tünde. Používanie slovenského jazyka v rozličných komunikačných sférach a situáciách v Maďarsku. In Duchovná a sociálna kultúra menšín v majoritnom prostredí : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie venovanej životnému jubileu etnografa Ondreja Krupu. Békešská Čaba : Výskumný ústav Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, 2015, s. 172. ISBN 978-615-5330-04-9.
Ohlas:[4] 2013. VUŽŇÁKOVÁ, Katarína. Rozvoj jazykovo-komunikačnej a literárnej kompetencie v predprimárnom vzdelávaní. In Predprimárne vzdelávanie v kontexte súčasných zmien : zborník z vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2013, s. 170. ISBN 978-80-555-0998-3.
Ohlas:[6] 2014. KESSELOVÁ, Jana. Ako komunikujú deti počas rolovej hry?. In Bulletin SAL 2015 [online]. 2014 [cit. 2016-05-04], č. 14, s. 21-22. Dostupný na internete <http://www.sal.sk/doc/Bulletin14.pdf>
Ohlas:[4] 2014. BRESTOVIČOVÁ, Alexandra. Jazykový obraz sveta v reči matky orientovanej na dieťa v ranom štádiu vývinu. In Jazyk a kultúra : internetový časopis Lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra excelentnosti pri Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove [online], ISSN 1338-1148. 2014 [cit. 2016-05-04], roč. 5, č. 19-20. Dostupný na internete <https://www.ff.unipo.sk/jak/19-20_2014/Brestovicova_studia.pdf>
Ohlas:[4] 2015. BRESTOVIČOVÁ, A., STRIEŠKOVÁ, A. Komparatívny výskum adjektív v reči matky a dieťaťa. In Jazyk a kultúra : internetový časopis Lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra excelentnosti pri Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove [online], ISSN 1338-1148. 2015 [cit. 2016-05-04], roč. 6, č. 23-24, s. 193. Dostupný na internete <https://www.ff.unipo.sk/jak/23-24_2015/Alexandra_Brestovi%C4%8Dov%C3%A1_Anna_Strie%C5%A1kov%C3%A1_%C5%A1t%C3%BAdia.pdf>
Ohlas:[2] 2014. BODNÁROVÁ, Martina. Adjektíva v neinštitucionálnej dialogickej komunikácii dospelých na východnom Slovensku. In Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka, ISSN 0037-6981. 2014, roč. 79, č. 5-6, s. 319.
Ohlas:[3] 2014. JANOVEC, Ladislav. Porozumění komunikačním funkcím výpovědi a jejich identifikace žáky mladšího školního věku. In Didaktické studie, ISSN 1804-1221. 2014, roč. 6, č. 1, s. 65.
Ohlas:[4] 2013. LIPTÁKOVÁ, Ľudmila. O vzťahu a štruktúre implicitných a explicitných jazykových znalostí dieťaťa mladšieho školského veku. In O dieťati, jazyku, literatúre : časopis pre otázky rozvíjania komunikačnej a literárnej kompetencie, ISSN 1339-3200. 2013, roč. 1, č. 2, s. 30.
Ohlas:[4] 2013. VUŽŇÁKOVÁ, Katarína. Deminutíva v slovenčine z lingvisticko-didaktického aspektu. In O dieťati, jazyku, literatúre : časopis pre otázky rozvíjania komunikačnej a literárnej kompetencie, ISSN 1339-3200. 2013, roč. 1, č. 2, s. 60.
Ohlas:[4] 2014. KESSELOVÁ, Jana. Funkčno-sémantická kategória relačnosť v ranej ontogenéze reči dieťaťa hovoriaceho po slovensky. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2014 [cit. 2016-05-04], s. 93. ISBN 978-80-555-1169-6. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Kesselova5>
Ohlas:[4] 2014. BRESTOVIČOVÁ, Alexandra. Pronominá v reči matky orientovanej na dieťa. In Registre jazyka a jazykovedy (II) : na počesť Daniely Slančovej. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2014, s. 67. ISBN 978-80-555-1112-2.
Ohlas:[4] 2014. KAPALKOVÁ, S., MIHÁLIKOVÁ, S. . Vplyv gest na porozumenie predložkových spojení u detí v ranom veku. In Registre jazyka a jazykovedy (II) : na počesť Daniely Slančovej. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2014, s. 21. ISBN 978-80-555-1112-2.
Ohlas:[4] 2014. SLANČOVÁ, Daniela. Štylistické, sociolingvistické a psycholingvistické výskumy. In Šesťdesiat rokov akademickej jazykovednej slovakistiky v Prešove. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2014, s. 157. ISBN 978-80-555-1133-7.
Ohlas:[2] 2014. BRESTOVIČOVÁ, Alexandra. Partikuly v reči matiek orientovanej na dieťa. In Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka, ISSN 0037-6981. 2014, roč. 79, č. 1-2, s. 31.
Ohlas:[3] 2016. KESSELOVÁ, Jana. Učebnica slovenského jazyka ako komunikácia s deťmi slovom a obrazom. In Slovo a obraz v komunikaci s dětmi [online], ISSN 1805-1464. 2016 [cit. 2017-02-13], roč. 6, č. 1, s. 17. Dostupný na internete <http://dokumenty.osu.cz/pdf/kcd/slovoaobraz/slovoaobraz-6-1.pdf>
Ohlas:[3] 2016. SAICOVÁ ŘÍMALOVÁ, Lucia. Osvojování jazyka dítětem. Praha : Univerzita Karlova v Praze, 2016. ISBN 978-80-246-3341-1.
Ohlas:[4] 2015. KESSELOVÁ, Jana. Gramatika v škole ako rozvíjanie umu a rozumu. In Tvorivosť v škole - škola tvorivosti 3 : recenzovaný zborník príspevkov z online konferencie 28.9.-29.9.2015 [online]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2015 [cit. 2017-02-14], s. 48. ISBN 978-80-555-1435-2. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Germuskova3>
Ohlas:[4] 2015. SLANČOVÁ, Daniela. Reč orientovaná na dieťa a jej kontexty. In Letná škola prekladu 14. Bratislava : AnaPress, 2015, s. 103. ISBN 978-80-971262-4-7.
Ohlas:[4] 2015. VUŽŇÁKOVÁ, Katarína. Ontogenéza detskej reči na pozadí vzťahu kognície, jazyka a reči. In O dieťati, jazyku, literatúre : časopis pre otázky rozvíjania komunikačnej a literárnej kompetencie, ISSN 1339-3200. 2015, roč. 3, č. 2, s. 62.
Ohlas:[4] 2016. KRŠKO, Jaromír. Všeobecnolingvistické aspekty onymie. Banská Bystrica : Belianum. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici , 2016, s. 127. ISBN 978-80-557-1123-2.
Ohlas:[3] 2016. POKRIVČÁKOVÁ, S., POKRIVČÁK, A. Teaching Slovak language and literature in Slovakia. In Teaching of national languages in the V4 countries [online]. Prague : Charles University in Prague, 2016 [cit. 2017-09-11], s. 146, 164. ISBN 978-80-7290-926-1. Dostupný na internete <http://rep.up.krakow.pl/xmlui/bitstream/handle/11716/1265/V4%20monograph%20elversion-20170216-123413389.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
Ohlas:[3] 2016. TUŠKOVÁ, Tünde. Slovenský jazyk v univerzitnom bilingválnom prostredí. Békešská Čaba : Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, 2016, s. 164. ISBN 978-615-5615-52-8.
Ohlas:[4] 2016. ZÁBORSKÁ, Alena. Komunikácia v záujmových a profesijných skupinách. In Motus in verbo : vedecký časopis mladej generácie, ISSN 1339-0392. 2016, roč. 5, č. 1, s. 41.
Ohlas:[4] 2017. BRESTOVIČOVÁ, Alexandra. Pragmatické komunikačné funkcie zámen prvej a druhej osoby singuláru v reči orientovanej na dieťa. In Jazyk a kultúra : internetový časopis Lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra excelentnosti pri Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove [online], ISSN 1338-1148. 2017 [cit. 2018-02-27], roč. 8, č. 29-30, s. 30. Dostupný na internete <https://www.ff.unipo.sk/jak/29-30_2017/Alexandra_Brestovicova_studia.pdf>
Ohlas:[4] 2018. PALKOVÁ, L., SLANČOVÁ, D. Lexika v očakávaní dieťaťa. In Desať štúdií o detskej reči. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2018, s. 423. ISBN 978-80-224-1638-2.
Ohlas:[4] 2018. BRESTOVIČOVÁ, Alexandra. Lexika v reči matiek orientovanej na dieťa. In Desať štúdií o detskej reči. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2018, s. 340. ISBN 978-80-224-1638-2.
Ohlas:[4] 2018. SLANČOVÁ, D., LIPTÁKOVÁ, Ľ., ONDRÁČKOVÁ, Z. et al. Slovná zásoba v ranom veku. In Desať štúdií o detskej reči. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2018, s. 71. ISBN 978-80-224-1638-2.
Ohlas:[4] 2018. SLANČOVÁ, Daniela. Úvod. In Desať štúdií o detskej reči. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2018, s. 24. ISBN 978-80-224-1638-2.
Ohlas:[4] 2018. SLANČOVÁ, Daniela. Záver. In Desať štúdií o detskej reči. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2018, s. 669. ISBN 978-80-224-1638-2.
Ohlas:[4] 2018. DROZDOVÁ, Katarína. Jazyková výchova v materskej škole a príprava budúcich učiteľov na stimuláciu rečového vývinu na Slovensku a v Česku. In O dieťati, jazyku, literatúre : časopis pre otázky rozvíjania komunikačnej a literárnej kompetencie, ISSN 1339-3200. 2018, roč. 6, č. 1, s. 62, 70.
Ohlas:[4] 2018. VÚŽŇÁKOVÁ, Katarína. Ako a prečo sa výskumy detskej reči na Slovensku (ne)dostávajú do povedomia odbornej verejnosti a pedagogickej praxe . In O dieťati, jazyku, literatúre : časopis pre otázky rozvíjania komunikačnej a literárnej kompetencie, ISSN 1339-3200. 2018, roč. 6, č. 1, s. 76.
Ohlas:[4] 2018. PAVELOVÁ, Barbora. Expressive lexis in motherese. In 13. študentská vedecká a umelecká konferencia : zborník príspevkov I. (Sekcie anglického jazyka a kultúry, estetiky, hudobného umenia, etiky a bioetiky, filozofie, lingvistiky, literárnej vedy, prekladateľstva a tlmočníctva) [online]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2018 [cit. 2019-03-19], s. 27, 35. ISBN 978-80-555-2147-3. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Olostiak13>
Ohlas:[4] 2018. BRESTOVIČOVÁ, Alexandra. Lexika v reči orientovanej na dieťa v predverbálnom období vývinu dieťaťa (s frekvenčným slovníkom). Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2018, s. 22, 82. ISBN 978-80-555-2067-4. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Brestovicova1>
Ohlas:[4] 2018. BODNÁROVÁ, Martina. Zámená v neištitucionálnej dialogickej komunikácii dospelých na východnom Slovensku. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2018, s. 233. ISBN 978-80-555-2018-6.
Ohlas:[4] 2018. KIČURA SOKOLOVÁ, Jana. Obrazné verzus terminologické v reči učiteľky zameranej na športové aktivity v materskej škole. In Jazyk a kultúra : internetový časopis Lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra excelentnosti pri Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove [online], ISSN 1338-1148. 2018 [cit. 2019-03-19], roč. 9, č. 35, s. 70, 72. Dostupný na internete <http://www.ff.unipo.sk/jak/35_2018/Jana_Kicura_Sokolova_studia.pdf>
Ohlas:[4] 2018. BRESTOVIČOVÁ, Alexandra. Personálna deixa ja a my verzus oni v denníkoch ženy s Downovým syndrómom. In Človek so znevýhodnením (postihnutím, hendikepom) v literatúre pre deti a mládež a v inkluzívnej edukácii : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2018, s. 346, 350. ISBN 978-80-555-2044-5.
Ohlas:[4] 2017. BODNÁROVÁ, Martina. Personálna a sociálna deixa v neinštitucionálnom dialógu dospelých východoslovenskej proveniencie. In VARIA XXV : zborník príspevkov z XXV. kolokvia mladých jazykovedcov. Bratislava : Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV, 2017, s. 53, 65. ISBN 978-80-971690-2-2.
Ohlas:[4] 2018. BÓNOVÁ, Iveta. Fonologická ontogenéza v detskej reči. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2018, s. 9, 123. ISBN 978-80-8152-656-5.
Ohlas:[4] 2014. BODNÁROVÁ, Martina. "Neokradneme štat my, štat okradne nas." Zámeno my v neinštitucionálnom dialógu dospelých na východnom Slovensku. In Registre jazyka a jazykovedy (1) : na počesť Daniely Slančovej. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2014, s. 191, 198. ISBN 978-80-555-1111-5.
Ohlas:[4] 2019. SLANČOVÁ, Daniela. Lingvistický výskum vývinu reči slovensky hovoriacich detí: stručný prehľad a bibliografia. In Jazyk a kultúra [online], ISSN 1338-1148. 2019 [cit. 2020-01-28], vol. 10, no. 39-40, s. 124. Dostupný na internete <file:///C:/Users/Michaela/Downloads/Daniela_Slancova_studia.pdf>
Ohlas:[3] 2012. BARTALOŠOVÁ, Perla. Kolokácie substantív senior, dôchodca, penzista, babka, dedko v databáze SNK. In Fiatal Szlavisták Budapesti Nemzetközi Konferenciája IX. : 9th conference for young slavistst in Budapest. Budapest : Eötvös Loránd University, Faculty of Humanities, Institute of Slavonic and Baltic Philology, 2012, s. 12. ISBN 978-963-489-218-2.
Ohlas:[2] 2020. BARTALOŠOVÁ, Perla. Akomodačno-asimilačné procesy v intergeneračnej komunikácií z pohľadu seniorov. In Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka, ISSN 0037-6981. 2020, roč. 85, č. 1, s. 62-75.
Ohlas:[3] 2019. KESSELOVÁ, Jana. Mluvnice ve výuce slovenštiny u žáků staršího školního věku. In Vztah jazyka a komunikace v česko-slovensko-polské didaktické reflexi. Praha : Univerzia Karlova, nakladatelství Karolinum, 2019, s. 102, 119. ISBN 978-80-246-4353-3.
Ohlas:[4] 2020. BARTALOŠOVÁ, Perla. Jazyk seniorov z hľadiska sociolingvistiky. In Jazykovedné štúdie 35. Bratislava : Veda, 2020, s. 37, 42, 112. ISBN 978-80-224-1815-7.
Ohlas:[4] 2014. LIPTÁKOVÁ, Ľudmila. Potrebuje vyučovanie materinského jazyka pojem register?. In Registre jazyka a jazykovedy (II). : na počesť Daniely Slančovej. Prešov : Prešovská univerzita, 2014, s. 81, 82. ISBN 978-80-555-1112-2.
Ohlas:[4] 2019. BRESTOVIČOVÁ, Alexandra. Personálna a sociálna deixa v reči orientovanej na dieťa raného veku. In Personálna a sociálna deixa v slovenčine. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2019, s. 621. ISBN 978-80-555-2308-8.
Ohlas:[3] 2020. BRESTOVIČOVÁ, Alexandra. Most frequent lexical units in mother-infant communication in slovak language. In Multidisciplinary journal of school education, ISSN 2543-7585. 2020, vol. 9, no. 18, p. 156.
Ohlas:[4] 2019. BODNÁROVÁ, Martina. Menné prostriedky ako koncept odkazovania na osobu v súčasných profánnych a sakrálnych textoch. In Personálna a sociálna deixa v slovenčine. Prešov : Filozofická fakulta, 2019, s. 303. ISBN 978-80-555-2308-8.
Ohlas:[4] 2021. LIPTÁKOVÁ, Ľudmila. Lexikálna pragmatika v implicitných znalostiach dieťaťa. In Studia Academica Slovaca : prednášky 57. letnej školy slovenského jazyka a kultúry : 50. 1. vyd. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2021, s. 252. ISBN 978-80-223-5199-7.
Ohlas:[3] 2020. LIPTÁKOVÁ, Ľ., GOGOVÁ, E. Orientácia na žiaka vo vyučovaní materinského jazyka. In Język ojczysty w edukacji szkolnej w Polsce, Czechach i na Słowacji. 1. vyd. Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2020, s. 79. ISBN 978-83-7431-645-3.
Ohlas:[4] 2020. BODNÁROVÁ, Martina. Jazyk exorcistov. Vymedzenie a opis komunikačného subregistra. Prešov : Filozofická fakulta, 2020, s. 217. ISBN 978-80-555-2641-6.
Ohlas:[4] 2022. BODNÁROVÁ, Martina. Jazyk a štýl hodín hudby (prípadová štúdia na materiáli vyučovacích hodín huslí). In Jazyk a kultúra : internetový časopis Lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra excelentnosti pri Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity [online], ISSN 1338-1148. 2022 [2023-02-08], roč. 13, č. 51, s. 16. Dostupný na internete <https://www.ff.unipo.sk/jak/cislo51.html>
Oblasť výskumu:020