Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2012120510515920
Kategória:ACB
Autor:Ali Taha Viktória (50%)
Autor:Tej Juraj (50%)
Názov:Tvorivé metódy v manažmente
Vydavateľské údaje:Prešov : Bookman, 2012
Rozsah:124 s.
ISBN:978-80-89568-48-2
Ohlas:[4] BIRKNEROVÁ, Z., FRANKOVSKÝ, M. 2012. Základy sociálnej psychológie a psychológie osobnosti. [1. vyd.]. Prešov : Ústav sociálnych vied a zdravotníctva bl. P.P. Gojdiča v Prešove, 2012, s. 147. ISBN 978-80-8132-067-5.
Ohlas:[6] BIRKNEROVÁ, Zuzana 2012. Tvorivé metódy v manažmente. In Journal of management and business = Časopis pre manažment a podnikanie : research and practice = výskum a prax, ISSN 1338-0494. 2012, roč. 4, č. 2, s. 55-56.
Ohlas:[4] CIMERMANOVÁ, Ivana 2013 [cit. 2013-07-30]. VLE interakcie ako spôsob zvyšovania efektívnosti učenia sa. In Súčasné trendy elektronického vzdelávania 2013 : recenzovaný zborník príspevkov [online]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2013 [cit. 2013-07-30], s. 73. ISBN 978-80-555-0745-3. Dostupný na internete <http://fyzika.unipo.sk/konferencia/tech2013/>
Ohlas:[4] FERENCOVÁ, Martina 2013. Komunikácia v manažmente : vybrané kapitoly. 1. vyd. Prešov : Bookman, 2013, s. 93. ISBN 978-80-89568-86-4.
Ohlas:[4] JURKOVÁ, J., FERENCOVÁ, M. 2013. Pohľad na kreativitu a súťaživosť v kontexte manažmentu vzdelávacej inštitúcie. In MANEKO : časopis o ekonomike a manažmente priemyselných podnikov, ISSN 1337-9488. 2013, roč. 5, č. 1, s. 56.
Ohlas:[3] BIRKNEROVÁ, Zuzana 2013. Social competences. [1. vyd.]. Saarbrücken : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2013, s. 144. ISBN 978-3-659-40934-9.
Ohlas:[4] KRAVČÁKOVÁ, Gabriela et al. 2014 [cit. 2015-06-02]. Organizačné správanie : vysokoškolská cvičebnica. 1. vyd. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2014 [cit. 2015-06-02], s. 186. ISBN 978-80-8152-213-0. Dostupný na internete <http://unibook.upjs.sk/image/data/knihy%202014/FVS/2014-Cvicebnica-KEGA.pdf>
Ohlas:[4] ŠUŤÁKOVÁ, V., FERENCOVÁ, J., ZAHATŇANSKÁ, M. et al. 2015. Psychodidaktika v edukačnej praxi vysokých škôl. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, 2015, s. 189. ISBN 978-80-555-1212-9.
Ohlas:[4] SIRKOVÁ, Michaela 2015. Analysis creativity in the financial services organisations=Analýza kreativity v organizáciach poskytujúcich finančné služby. In Journal of management and business = Časopis pre manažment a podnikanie : research and practice = výskum a prax, ISSN 1338-0494. 2015, vol. 7, no. 2, s. 60.
Ohlas:[1] KOSAR, S.T., MACHOVA, R., SIMONOVA, M. 2017. Creativity in practice in the context of applied management methods and tools. In Marketing and management of innovations, ISSN 2218-4511. 2017, vol. 2, s. 182-195.