Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2012091911481059
Kategória:AED
Autor:Ali Taha Viktória (50%)
Autor:Sirková Michaela (50%)
Názov:Podstata a význam talent manažmentu v organizáciách
Zdroj:Zborník vedeckých prác katedry ekonómie a ekonomiky ANNO 2012 [elektronický zdroj]
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2012
Lokácia:online, s. 15-24
ISBN:978-80-555-0608-1
URL:http://www.pulib.sk/elpub2/FM/Kotulic17/index.html
Ohlas:[4] BERTOVÁ, D., BOČINCOVÁ, G. 2013 [cit. 2013-07-23]. Využitie peňažných a nepeňažných odmien ako nástrojov pre dosahovanie pozitívnych výsledkov podniku. In Možnosti ovplyvňovania stability a fluktuácie zamestnancov pomocou stratégie celkovej odmeny : zborník vedeckých prác z riešenia projektu GAMA 11/11 [online]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2013 [cit. 2013-07-23], s. 15. ISBN 978-80-555-0733-0. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Bertova1>
Ohlas:[3] SOJKA, Ladislav 2013. Talent management in the period of recession. In RELIK 2013 : reprodukce lidského kapitálu – vzájemné vazby a souvislosti : sborník příspěvků [CD-ROM]. Slaný : Melandrium, 2013. ISBN 978-80-86175-89-8.
Ohlas:[3] SOJKA, Ladislav 2013. Analytický pohľad na problematiku manažmentu talentov a návrh integrovaného modelu manažmentu talentov. In Trendy v podnikání=Business trends : vědecký časopis Fakulty ekonomické ZČU v Plzni, ISSN 1805-0603. 2013, roč. 3, č. 2, s. 10.
Ohlas:[3] ŠTEFKO, R., SOJKA, L. 2014. Position of talent management in context of organizational functions. In 2nd Annual international interdisciplinary conference AIIC 2014 : proceedings. Kocani : European Scientific Institute, 2014, s. 355. ISBN 978-608-4642-24-4.