Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2012071113580067
Kategória:GII
Autor:Žolnová Jarmila (100%)
Názov:Stratégie riešenia záškoláctva a monitorovanie správania
Zdroj:Špeciálny pedagóg : časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax
Lokácia:Roč. 1, č. 1 (2012), s. 24-30
ISSN:1338-6670
Ohlas:[4] KALEJA, M., KRPEC, R. 2013. Komparační analýza názorů a postojů romských žáků k otázkám souvisejícím se vzděláváním. In Špeciálny pedagóg : časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax, ISSN 1338-6670. 2013, roč. 2, č. 1, s. 23.
Ohlas:[3] KALEJA, M., KRPEC, R. 2013 [cit. 2015-05-21]. Kvantitativní analýza názorů a postojů romských žáků ke vzdělávání. In GRANT journal [online], ISSN 1805-0638. 2013 [cit. 2015-05-21], vol. 2, no. 1, s. 23. Dostupný na internete <http://www.grantjournal.com/issue/0201/PDF/0201kaleja.pdf>
Ohlas:[3] KALEJA, M., ZEZULKOVÁ, E. 2014. School education of Roma socially disadvantaged pupils in the Czech Republic : basic description of the current situation. Ostrava : University of Ostrava, Faculty of Education, 2014, s. 96. ISBN 978-80-7464-629-4.
Ohlas:[3] KALEJA, M., KRPEC, R. 2013. Tak jak vníma školu on, vnímam rovněž i já aneb analýza názorů a postojůromských žáků ke vzdělávání. In Sapere Aude 2013. Pozitivní vzdělávání a psychologie : vol. III. : recenzovaný sborník příspěvků vědecké konference s mezinárodní účastí, 25.-29. března 2013, Hradec Králové, Česká republika. Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2013, s. 22. ISBN 978-80-905243-6-1.