Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Marková Dagmar (50%)
Autor:Lištiak Mandzáková Stanislava (50%)
Názov:Postihnutá sexualita alebo ľudské sexuálne príbehy? : o sexualite a sexuálnej výchove osôb s mentálnym postihnutím
Vydavateľské údaje:Nitra : Garmond, 2011
Rozsah:200 s.
ISBN:978-80-89148-72-1
Ohlas:[6] Postihnutá sexualita alebo ľudské sexuálne príbehy? : o sexualite a sexuálnej výchove osôb s mentálnym postihnutím. In Špeciálny pedagóg : časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax, ISSN 1338-6670. 2012, roč. 1, č. 1, s. 52-53.
Ohlas:[4] Osobná asistencia verzus tlmočnícka služba. Nitra : Effeta, 2012, s. 162. ISBN 978-80-89245-26-0.
Ohlas:[4] Sociálna rehabilitácia osôb so zdravotným postihnutím. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2012, s. 277. ISBN 978-80-558-0081-3.
Ohlas:[2] Nové podoby sexuality, občianstva, noriem a reprodukcie: svet a Slovensko. In Sociológia : časopis pre otázky sociológie, ISSN 0049-1225. 2013, roč. 45, č. 1, s. 25.
Ohlas:[4] Sexualita a sexuálna výchova klientov v domovoch sociálnych služieb na Slovensku. In Sexualita a postihnutie. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2013, s. 104. ISBN 978-80-555-0981-5.
Ohlas:[3] Priebežné výsledky sexuálnych dysfunkcií u závislých v PN Hronovce. In 21. Celostátní kongres k sexulání výchově v České republice : Pardubice 2013 : sborník referátů. Ostrava : CAT, 2013, s. 67. ISBN 978-80-905386-1-0.
Ohlas:[4] Sexuální výchova a pomáhající profese: protokol sexuality a vztahů jako prevence rizik sexuálního násilí a sexuálního zneužití osob s mentálním postižením v zařízeních poskytujících sociální služby v České republice. In Sexualita a postihnutie. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2013, s. 122. ISBN 978-80-555-0981-5.
Ohlas:[4] Mýty o sexe u osôb s postihnutím. In Sexualita a postihnutie. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2013, s. 147. ISBN 978-80-555-0981-5.
Ohlas:[4] Sexualita a postižení. In Sexualita a postihnutie. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2013, s. 134. ISBN 978-80-555-0981-5.
Ohlas:[3] Zdravotne znevýhodnené osoby a ich mýty v sexe. In 6. Moravský regionální kongres k sexuální výchově : sborník referátů. Praha : Společnost pro plánovaní rodiny a sexuální výchovu, 2014, s. 22. ISBN 978-80-905696-0-7.
Ohlas:[3] Specifika komunikace ve vztahu k sexualitě I: Pomáhající profese ve vztahu k sexualitě, včetně osob s mentálním postižením. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, s. 117. ISBN 978-80-244-4132-0.
Ohlas:[4] Osoby s mentálním postižením: možnosti a limity dyadických vztahu. In Sexualita a postihnutie : kontexty multidisciplinarity v sexualite osôb s postihnutím. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2015, s. 38. ISBN 978-80-555-1488-8.
Ohlas:[3] Sex education and persons with intellectual disability and autism. In The specifics of communication in relation to sexuality I: helping professions in relation to sexuality, including persons with intellectual disabilities. Olomouc : Palacký University Olomouc, 2014, s. 118. ISBN 978-80-244-4444-4.
Ohlas:[3] Aktuálne problémy sexuálneho zneužívania žiakov špeciálnych základných škôl zo sociálne znevýhodneného prostredia. In Celostátní kongres k sexuální výchově v České republice : sborník referatů. Praha : Společnost pro plánovaní rodiny a sexuální výchovu, 2015, s. 39. ISBN 978-80-905696-2-1.
Ohlas:[4] Negatívne prekračovanie noriem v sexuálnej oblasti: sexuálna výchova osôb s postihnutím ako hľadanie cesty k individuálnej spokojnosti. In Sexualita a postihnutie : morálne kontexty sexuality osôb s postihnutím, [CD-ROM] . Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2015, s. 111. ISBN 978-80-555-1371-3.