Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2011020908110067
Kategória:AFD
Autor:Ali Taha Viktória (50%)
Autor:Tej Juraj (50%)
Názov:Nové prístupy vo vzdelávaní manažérov verejného sektora ako forma motivácie študentov
Zdroj:Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenskej republiky : komunálna reforma - spravovanie a manažovanie - trendy vo verejnom živote - regionálny rozvoj : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie
Vydavateľské údaje:Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2010
Lokácia:S. 673-682
ISBN:978-80-970495-4-6
Ohlas:[3] BIRKNEROVÁ, Z., BARANOVÁ, M. 2010. Sociálno-emocionálne spôsobilosti v pracovnom prostredí. In MMK 2010. Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : sborník příspevků z mezinárodní vědecké konference [CD-ROM]. Hradec Králové : Olga Čermáková, grafické a reklamní studio, 2010, s. 431. ISBN 978-80-86703-41-1.
Ohlas:[4] BIRKNEROVÁ, Zuzana 2011. Organizačné správanie : od teórie k aplikácii v praxi. Pezinok : Via Bbiliotheca, s.r.o., 2011, s. 197. ISBN 978-80-89527-01-4.
Ohlas:[1] BIRKNEROVÁ, Zuzana 2011. Social and emotional intelligence in school environment. In Asian social science, ISSN 1911-2017. 2011, vol. 7, no. 10, s. 246.
Ohlas:[3] BIRKNEROVÁ, Z., BARANOVÁ, M. 2011. Socio-emotional skills in work environment. In Ad Alta : journal of interdisciplinary research, ISSN 1804-7890. 2011, vol. 1, no. 1, s. 15.
Ohlas:[4] BIRKNEROVÁ, Zuzana 2011. Rozvíjanie sociálnych manažérskych zručností formou zážitku. In Quo vadis vysokoškolská pedagogika : vysokoškolská pedagogika - teória a prax : [medzinárodná elektronická konferencia]. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2011, s. 35. ISBN 978-80-8105-244-6.
Ohlas:[4] BIRKNEROVÁ, Z., KENTOŠ, M. 2011. Emocionálna a sociálna inteligencia manažérov a výkonných pracovníkov. In Journal of management and business = Časopis pre manažment a podnikanie : research and practice = výskum a prax, ISSN 1338-0494. 2011, roč. 3, č. 2, s. 26.
Ohlas:[4] CIMERMANOVÁ, Ivana 2012. Building interactions in online courses. In Language, literature and culture in a changing transatlantic world II : part II : literature and methodology of English language teaching. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2012, s. 164. ISBN 978-80-555-0706-4.
Ohlas:[4] FERENCOVÁ, M., JURKOVÁ, J. 2012. Creativity, innovative educational methods and technologies – reflections on the interaction of theory and practice. In Acta Oeconomica Cassoviensia : scientific journal, ISSN 1337-6020. 2012, vol. 5, no. 2, s. 53.
Ohlas:[3] BIRKNEROVÁ, Zuzana 2013. Social competences. [1. vyd.]. Saarbrücken : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2013, s. 144. ISBN 978-3-659-40934-9.
Ohlas:[3] BIRKNEROVÁ, Z., FRANKOVSKÝ, M. 2014. Rodové diferencie v prejavoch sociálnej, emocionálnej inteligencie a miachiavellizmu v manažérskej práci. 1. vyd. Praha : Radix, 2014, s. 79. ISBN 978-80-87573-12-9.
Ohlas:[4] BIRKNER, M., BIRKNEROVÁ, Z. 2015. Komunikačné zručnosti v praxi a ich rodové diferencie. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach, ISSN 1335-9746. 2015, roč. 14, č. 34, s. 39.