Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AAB
Autor:Chovanová Erika (50%)
Autor:Majherová Mária (50%)
Názov:Rozvoj koordinačných schopností detí prostredníctvom vybraných pohybových hier a cvičení
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2010
Rozsah:120 s., [6] s. text. príl
ISBN:978-80-555-0191-8
Ohlas:[4] Analýza vzťahov kondičných a koordinačných motorických schopností detí v predškolskom veku. In Pohybová aktivita v živote človeka : pohyb detí : zborník recenzovaných vedeckých príspevkov [online]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2010 [cit. 2011-01-28], s. 30. ISBN 978-80-555-0301-1. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/elpub2/FS/Majherova1/index.html>
Ohlas:[4] Motorická docilita 6-ročných rómskych žiakov. In Pohybová aktivita v živote človeka : pohyb detí : zborník recenzovaných vedeckých príspevkov [online]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2010 [cit. 2011-01-28], s. 211. ISBN 978-80-555-0301-1. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/elpub2/FS/Majherova1/index.html>
Ohlas:[4] Analýza vzťahov kondičných a koordinačných motorických schopností detí v predškolskom veku. In Pohybová aktivita v živote človeka : pohyb detí : zborník recenzovaných vedeckých príspevkov [online]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2010 [cit. 2011-01-31], s. 29. ISBN 978-80-555-0301-1. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/elpub2/FS/Majherova1/index.html>
Ohlas:[4] The impact of non-traditional games on the chenges in the level of coordination abilities of primary school pupils. In Acta Universitatis Matthiae Belii. Physical education and sport : recenzovaný časopis vedeckých štúdií [online], ISSN 1338-0974. 2011 [cit. 2012-04-16], vol. 3, no. 1, s. 110. Dostupný na internete <http://www.fhv.umb.sk/app/index.php?ID=4055>
Ohlas:[4] Aerobika akoedukačný model simulácie rytmických schopností futbalistov. In Acta Facultatis exercitationis corporis universitatis Presoviensis. No. 1. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakuta športu, 2013, s. 87. ISBN 978-80-555-0851-1.
Ohlas:[4] Modelový program rozvoja rovnováhových schopností. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2013, s. 81. ISBN 978-80-558-0239-8.
Ohlas:[4] Moderná gymnastika na Slovensku. Prešov : Bookman, 2013, s. 81. ISBN 978-80-89568-98-7.
Ohlas:[4] Analýza srdcovej frekvencie a energetického výdaja vysokoškoláčok pri H.E.A.T. programe, spiningu a aerobiku. In Telesná výchova a šport – prostriedok vytvárania vzťahu mladej generácie k pohybu a športu : recenzovaný zborník vedeckých prác [CD-ROM]. Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2013, s. 58. ISBN 978-80-228-2570-2.
Ohlas:[4] Stimulácia rytmických schopností aerobikom. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2014 [cit. 2015-05-18], s. 74. ISBN 978-80-555-1088-0. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Lenkova3>
Ohlas:[3] Compensation of behavior disorders associated with hyperactivity through manipulative and movement games. In Scientific review of physical culture [online], ISSN 2083-8581. 2015, 2015 [cit. 2016-05-04], vol. 5, no. 4, s. 54. Dostupný na internete <http://www.srpc.eu/>