Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2010041214492532
Kategória:AAB
Autor:Balogová Beáta (100%)
Názov:Seniori [print]
Vydavateľské údaje:Prešov : Pavol Šidelský - Akcent print, 2009
Rozsah:158 s.
ISBN:978-80-89295-18-0
Ohlas:[4] 2011. MACHÁČEK, Dušan. Spolupráca slovenskej a českej sociológie. In Spravodajca SSS pri SAV. 2011, č. 2, s. 8.
Ohlas:[4] 2011. NEMČEK, Dagmar. Kvalita života seniorov: domény a indikátory. In Kvalita života seniorov a pohybová aktivita ako jej súčasť. 1. vyd. Bratislava : Univerzita Komenského, Fakulta telesnej výchovy a športu, 2011, s. 66. ISBN 978-80-7165-857-3.
Ohlas:[4] 2011. BENDÍKOVÁ, Elena. Vplyv pohybového programu na úroveň vybraných pohybových schopností senioriek. In Kvalita života seniorov a pohybová aktivita ako jej súčasť. 1. vyd. Bratislava : Univerzita Komenského, Fakulta telesnej výchovy a športu, 2011, s. 129. ISBN 978-80-7165-857-3.
Ohlas:[4] 2011. MEDEKOVÁ, H., PAVLÍKOVÁ, A., HREBÍKOVÁ, S. Potenciál a štruktúra voľného času seniorov. In Kvalita života seniorov a pohybová aktivita ako jej súčasť. 1. vyd. Bratislava : Univerzita Komenského, Fakulta telesnej výchovy a športu, 2011, s. 153. ISBN 978-80-7165-857-3.
Ohlas:[4] 2014. VASKA, Ladislav. Služby zamestnanosti a vybrané aspekty sociálnej práce s nezamestnanými. 1. vyd. Bratislava : Iris, 2014, s. 192. ISBN 978-80-89726-25-7.
Ohlas:[4] 2014. KVAŠŇÁKOVÁ, Lenka. Význam sociálneho kapitálu pre kvalitu života senioriek a seniorov v zariadeniach pre seniorov. In Sociálny kapitál starnutia - prítomnosť nikdy nestarne : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej 29. novembra 2013 v Prešove. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2014, s. 329. ISBN 978-80-555-1083-5.
Ohlas:[4] 2014. RAČEKOVÁ, Katarína. Duchovný rozmer života seniorov. In Sociálny kapitál starnutia - prítomnosť nikdy nestarne : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej 29. novembra 2013 v Prešove. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2014, s. 375. ISBN 978-80-555-1083-5.
Ohlas:[4] 2014. TOKOVSKÁ, M., ŠOLCOVÁ, J. Kognitívna a psychomotorická aktivizácia v pomáhajúcich profesiách. 1. vyd. Banská Bystrica : Belianum, 2014, s. 88. ISBN 978-80-557-0716-7.
Ohlas:[4] 2020. KLÍMOVÁ, E. et al. Využitie aktivizačných techník u chorých s demenciou. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita, Fakulta zdravotníckych odborov, 2020, s. 130. ISBN 978-80-555-2428-3.
Ohlas:[4] 2021. HADAŠOVÁ, L., FERTAĽOVÁ, T., ONDRIOVÁ, I. Vplyv pohybovej aktivity na kvalitu života seniorov. In Aktivizačné techniky u chorých s demenciou : zborník príspevkov z online sympózia, konaného 17. februára 2021 na Katedre ošetrovateľstva FZO PU v Prešove. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2021, s. 29. ISBN 978-80-555-2689-8.
Ohlas:[3] 2023. KOVÁČOVÁ, Andrea. Analysis of the educational needs of seniors. In Adult Education 2022 [online], ISSN 2571-385X. Praha : Česká andragogická společnost, 2023 [cit. 2023-10-25], s. 60, 64. ISBN 978-80-908330-4-3. Dostupný na internete <https://app.crepc.sk/?fn=detailBiblioFormChildEIK9D&sid=F9D8D464D56E4BF9FF910F9BFC71&seo=CREP%C4%8C-detail-kni%C5%BEn%C3%A1-publik%C3%A1cia>
Oblasť výskumu:020