Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2010031609374915
Kategória:BED
Autor:Ali Taha Viktória (50%)
Autor:Cocuľová Jana (50%)
Názov:Špecifiká a hlavné oblasti marketingu vzdelávacích služieb
Ohlas:[4] FERENCOVÁ, Martina 2011. Využívanie inovatívnych metód výučby ako integrálnej súčasti procesuálnych pedagogických prístupov. In Marketing a marketingová komunikácia (vybrané aspekty, pohľady a trendy) : recenzovaný vedecký (nekonferenčný) zborník. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, Katedra marketingu a marketingového obchodu, 2011, s. 113. ISBN 978-80-555-0277-9.
Ohlas:[3] JURKOVÁ, J., FERENCOVÁ, M. 2011. New trends in field of education at the university - competitive advantage. In Nowe kierunki metody techniki w zarzadzianiu i marketingu, ISSN 1428-1600. Czestochowa : Wydawnictwo Wydzialu Zarzadzania Politechniki Czestochowskiej, 2011, s. 28. ISBN 978-83-61118-43-5.
Ohlas:[4] ČVERHOVÁ, D., SEKEROVÁ, Z. 2011 [2011-10-14]. Celková odmena – nástroj k dosiahnutiu synergického efektu v odmeňovaní. In Zborník vedeckých prác katedry ekonómie a ekonomiky ANNO 2011 [online]. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2011 [2011-10-14], s. 87. ISBN 978-80-555-0415-5. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/elpub2/FM/Kotulic14/index.html>